งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์……………… ขอบเขตการศึกษา..B2B..or..B2C ชื่อที่ปรึกษา............................................................... ชื่อผู้ทวนสอบ............................................................. หมายเหตุ : Template นี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับที่ปรึกษาเพื่อสามารถใช้สำหรับการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ปรึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของที่ปรึกษาได้ TGO/CFP-P01-2013

2 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายการคำอธิบาย รูปภาพ ข้อมูลทั่วไป ชื่อผลิตภัณฑ์ Model ลักษณะเฉพาะ อื่นๆ Functional Unit ข้อมูลวัฏจักรชีวิต วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต

3 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 3 วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการใช้งานการจัดการซาก B2B or B2C Flow diagram System boundary

4 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 4 วิธีการและสมมติฐานการเก็บข้อมูล ช่วงวัฏจักรชีวิตข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิอ้างอิง การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การกำจัดซาก

5 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 5 แผนผังการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

6 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 6 แผนผังกระบวนการผลิต การผลิต Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

7 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 7 แผนผังการกระจายสินค้า การกระจายสินค้า Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

8 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 8 แผนผังการใช้งาน การใช้งาน Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

9 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 9 แผนผังการกำจัดซาก การกำจัดซาก Show Input and Output Flow diagram or Table System boundary

10 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 10 Carbon footprint, kg CO 2 / Functional unit การได้มา และการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ช่วงวัฎจักรชีวิต ค่า LCI (จาก Fr-09) ค่า EF (kgCO2 eq./ หน่วย) ที่มา Subsitute แหล่งอ้างอิงผลคูณ สัดส่วน (%) Cut-off* คำอธิบาย เพิ่มเติม 1st2nd Other รายการ Self collct Supplie r PCR Gen. TH LCI DB Thai Res. Int. DB หน่วยปริมาณ การได้มาซึ่ง วัตถุดิบ 0.00 รวม0 0.00 การผลิต 0.00 รวม0.00 การกระจาย สินค้า 0.00 รวม0.00 การใช้งาน 0.00 รวม0.00 การจัดการ ซาก 0.00 รวม0.00 รวมทั้งหมด 0.00 kgCO 2 eq.

11 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 11 Carbon footprint, kg CO 2 / Functional unit การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร ช่วงวัฎจักร ชีวิต รายการสิ่งที่ขนส่ง เชื้อเพลิง / รูปแบบการ ขนส่ง หน่วยปริมาณ EF (kgCO 2 eq./หน่วย) ที่มา EF จากการ เผาไหม้ เชื้อเพลิง (kgCO2 eq. /หน่วย) ที่มา แหล่งที่มาผลคูณคำอธิบายเพิ่มเติม TH LCI DB Int. DB TH LCI DB Int. DB การได้มาซึ่ง วัตถุดิบ 0.00 รวม0.00 การผลิต 0.00 รวม0.00 การกระจาย สินค้า 0.00 รวม0.00 การใช้งาน 0.00 รวม0.00 การจัดการซาก 0.00 รวม0.00 รวมทั้งหมด0.00 kgCO 2 eq.

12 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 12 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วงวัฏจักรชีวิต ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์, kg CO 2 / Functional Unit ผลิตภัณฑ์............................................ การได้มา และการใช้ ประโยชน์วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากร การขนส่งวัตถุดิบ พลังงานและ ทรัพยากร ผลรวม การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้ประโยชน์ การกำจัดซาก รวม

13 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 13 สรุปผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ XXX kg

14 Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) 14 เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งในและ ต่างประเทศ หมายเหตุ : ถ้าในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบทางที่ปรึกษาจะต้องระบุอธิบายเหตุผล ด้วยว่าได้ศึกษาแล้ว แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์เลย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) บริษัท.................................... การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google