งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09
Needs Analysis & Planning eLearning Design eLearning Development eLearning Implementation & Delivery eLearning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore

2 A D D I E วิเคราะห์ การประเมินผล ออกแบบ การนำไปปฏิบัติ การพัฒนา

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
กำหนดความหมายและหลักการประเมินผลโครงการ อธิบายที่มา ความต้องการ ทำการทดสอบย่อยและทดสอบรวมแล้วทำการสรุป วิเคราะห์และวางแผนประเมินผลโครงการ ออกแบบวางแผนประเมินโครงการ เขียนวิธีการ 4 ขั้นตอนของKirkpatrick การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ สร้างเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ประเมินผลรายบุคคล

4 เป้าหมายการประเมินผล
การตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูล

5 ทำไมต้องทำการประเมินผลโครงการ
การจัดการ

6 อะไรคือสิ่งท้าทาย ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่วัดได้ยาก - งบประมาณไม่เพียงพอ
- งบประมาณไม่เพียงพอ เวลาไม่เพียงพอ

7 เปรียบเทียบการทดสอบ การวินิจฉัย (Diagnostic) สุดท้าย (Final)
Formative Summative การวินิจฉัย (Diagnostic) สุดท้าย (Final) ไม่ใช่ การตัดสิน (Non-judgmental) เป็นการตัดสิน (Evaluative) บ่อยครั้ง ไม่ระบุชื่อ (Often Anonymous) ระบุชื่อ (Identified) เฉพาะ (Specific) ภาพโดยรวม (Holistic)

8 กระบวนการประเมินผลโครงการ
ก่อนการนำeLearningไปใช้ ระหว่างการนำ eLearning ไปใช้ หลังการนำ eLearning ไปใช้

9 ข้อมูลที่ต้องรวบรวม เนื้อหาในวิชาที่สอน วิธีการส่งต่อไปยังผู้เรียน
กิจกรรม การประเมินผล บุคลากรที่ช่วยสนับสนุน เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบไอที พฤติกรรมในห้องเรียน วางแผนการฝึกหัด ความสามารถและความก้าวหน้าของ ผู้มีส่วนร่วม

10 เครื่องมือและวิธีการวัด
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การจัดสอบ Focus Groups แบบวัดการสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม (pre, post or ongoing) แบบสำรวจ รายการประเมิน การลอกเลียนแบบ

11 รูปแบบ 4 ขั้นตอนของ KIRKPATRICK
ระดับ 4 3 2 1 Results Behaviour/ Transfer Learning Reaction Results Behaviour/ Transfer Learning Reaction ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเรียนรู้ ปฏิกิริยา

12 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น งบประมาณ ใช้ได้ง่ายและ สะดวก แบบธรรมดาสามัญ

13 แนวทางที่ควรคำนึงถึง(1)
มีความมั่นใจและชัดเจนเกี่ยวกับ รูปแบบการสอน ข้อคำถาม เข้าใจง่าย เจาะตรงประเด็น การออกแบบคำถามควรจะจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีการตอบสนอง มั่นใจว่ามีคำถามเพียงพอสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มี

14 แนวทางที่ควรคำนึงถึง(2)
ความเที่ยงตรง ตรวจสอบความเที่ยงตรง ของเครื่องมือ ใช้เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พิจารณาค่าใช้จ่ายที่ต้องทำการพัฒนา และการบริหารงาน คำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ

15 เอกสารอ้างอิง A detailed program evaluation plan - Planning and Evaluation tools - Course Evaluation Methods - Quick Training Evaluation and Feedback form based on Kirkpatrick’s Learning Evaluation Model - E-Learning Guides from Warwick -


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google