งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery 5.e Learning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore 139651

2 A D D I E วิเคราะ ห์ ออกแบบ การพัฒนาการนำไปปฏิบัติ การประเมินผล

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ • กำหนดความหมายและหลักการ ประเมินผลโครงการ • อธิบายที่มา ความต้องการ • ทำการทดสอบย่อยและทดสอบรวม แล้วทำการสรุป • วิเคราะห์และวางแผนประเมินผล โครงการ • ออกแบบวางแผนประเมินโครงการ • เขียนวิธีการ 4 ขั้นตอนของ Kirkpatrick • การใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ • สร้างเครื่องมือวัดที่เหมาะสม • ประเมินผลรายบุคคล

4 เป้าหมายการ ประเมินผล การ ตัดสินใจ โดยอาศัย ข้อมูล

5 ทำไมต้องทำการประเมินผล โครงการ การ จัดการ

6 อะไรคือสิ่งท้าทาย - ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่วัด ได้ยาก - งบประมาณไม่ เพียงพอ - เวลาไม่เพียงพอ

7 FormativeSummative การวินิจฉัย ( Diagnostic) สุดท้าย ( Final) ไม่ใช่ การตัดสิน (Non-judgmental) เป็นการตัดสิน ( Evaluative) บ่อยครั้ง ไม่ระบุชื่อ (Often Anonymous) ระบุชื่อ ( Identified) เฉพาะ ( Specific) ภาพโดยรวม ( Holistic) เปรียบเทียบการทดสอบ

8 กระบวนการประเมินผลโครงการ • ก่อนการนำ eLearning ไปใช้ • ระหว่างการนำ eLearning ไปใช้ • หลังการนำ eLearning ไปใช้

9 ข้อมูลที่ต้อง รวบรวม • เนื้อหาในวิชาที่สอน • วิธีการส่งต่อไปยังผู้เรียน • กิจกรรม • การประเมินผล • บุคลากรที่ช่วยสนับสนุน เช่น โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ ไอที โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ ไอที • พฤติกรรมในห้องเรียน • วางแผนการฝึกหัด • ความสามารถและ ความก้าวหน้าของ ผู้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วม

10 เครื่องมือและวิธีการ วัด • แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน • การจัดสอบ •Focus Groups • แบบวัดการสังเกต • การสัมภาษณ์ • แบบสอบถาม (pre, post or ongoing) • แบบสำรวจ • รายการประเมิน • การลอกเลียนแบบ

11 รูปแบบ 4 ขั้นตอนของ KIRKPATRICK Results Behaviour/ Transfer Learning Reaction ระดับ 4 3 2 1 Results Behaviour/ Transfer Learning Reaction ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเรียนรู้ ปฏิกิริยา

12 • ความ เที่ยงตรง • ความเชื่อมั่น • งบประมาณ • ใช้ได้ง่ายและ สะดวก สะดวก • แบบธรรมดา สามัญ ประสิทธิภาพของ เครื่องมือ

13 แนวทางที่ควรคำนึงถึง (1) • มีความมั่นใจและชัดเจน เกี่ยวกับ – รูปแบบการสอน – ข้อคำถาม เข้าใจง่าย เจาะตรงประเด็น – การออกแบบคำถามควร จะจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย มีการตอบสนอง • มั่นใจว่ามีคำถามเพียงพอ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มี

14 แนวทางที่ควรคำนึงถึง (2) แนวทางที่ควรคำนึงถึง (2) • ความเที่ยงตรง ตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ของเครื่องมือ ของเครื่องมือ • ใช้เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ • พิจารณาค่าใช้จ่ายที่ต้องทำ การพัฒนา และการ บริหารงาน • คำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ ประเมินผลโครงการ

15 •A detailed program evaluation plan - http://learningstore.uwex.edu/pdf/G3658- 1W.PDF http://learningstore.uwex.edu/pdf/G3658- 1W.PDF http://learningstore.uwex.edu/pdf/G3658- 1W.PDF •Planning and Evaluation tools - http://www.programevaluation.org/tools.htm http://www.programevaluation.org/tools.htm •Course Evaluation Methods - http://reviewing.co.uk/evaluation/methods1.htm http://reviewing.co.uk/evaluation/methods1.htm •Quick Training Evaluation and Feedback form based on Kirkpatrick’s Learning Evaluation Model - http://www.businessballs.com/kirkpatricklearning evaluationmodel.htm http://www.businessballs.com/kirkpatricklearning evaluationmodel.htm http://www.businessballs.com/kirkpatricklearning evaluationmodel.htm •E-Learning Guides from Warwick - http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource /eguides/ http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource /eguides/ http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource /eguides/ เอกสารอ้างอิ ง


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรeLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09 1.N eeds Analysis & Planning 2.e Learning Design 3.e Learning Development 4.e Learning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google