งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล

2 โดย  นายชยกร พิมพานนท์ 493040145-5  นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ 493041132- 9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ  รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  การพัฒนาโปรแกรม  การทดสอบโปรแกรม  ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา  สรุปผลโครงการ  ข้อเสนอแนะ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหาร โรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานใน ส่วนของ OPD  พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 แผนการดำเนินงาน

7 การพัฒนาโปรแกรม  ภาพรวมโปรแกรม ระบบการจัดการข้อมูล ผู้ป่วย ระบบการจัดการข้อมูล การลงทะเบียนตรวจ รักษา ระบบการจัดการข้อมูล การตรวจวัด Vital Sign ระบบการจัดการข้อมูล ผลการตรวจรักษา ระบบการจัดการรายการ นัดผู้ป่วย ระบบการจัดการการจ่าย ยา ระบบการจัดการรายงาน

8 การพัฒนาโปรแกรม  การทำงานของโปรแกรม

9 การทดสอบโปรแกรม ส่วนของการจัดการ ข้อมูลผู้ป่วย

10 การทดสอบโปรแกรม

11

12

13 ส่วนของการจัดการ ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา

14 การทดสอบโปรแกรม

15

16 ส่วนของการจัดการ ตรวจวัด Vital Sign

17 การทดสอบโปรแกรม

18

19

20 ส่วนของการจัดการ ลงทะเบียนส่งตรวจรักษา

21 การทดสอบโปรแกรม

22 ส่วนของการรายงาน

23 การทดสอบโปรแกรม

24 ส่วนของการตั้งค่า

25 การทดสอบโปรแกรม

26 ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา  ปัญหา  ต้องใช้เวลาในการศึกษาและสอบถามข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรมเป็นเวลา มาก ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า  วิธีแก้ปัญหา  ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เพิ่มเติม  ปรึกษาผู้รู้และนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม

27 สรุปผลโครงการ ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ในรูปแบบของไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) โดยใช้ภาษา C# และ ASP.Net Framework 3.5 Service Pack 1 ในการพัฒนา และใช้ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition เป็นฐานข้อมูล โครงงานนี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความ สะดวกในการจัดการกับข้อมูลผู้ป่วยนอกใน โรงพยาบาล มีส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดการข้อมูลการลงทะเบียนตรวจรักษา การ จัดการข้อมูลการตรวจวัด Vital sign การจัดการ ข้อมูลการตรวจรักษา การสั่งจ่ายยาและการลงนัด การออกรายงาน และการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานจริง หรือนำไปใช้ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อได้

28 ข้อเสนอแนะ ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล ได้ ออกแบบมาให้ใช้งานกับแผนกผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ระบบนี้สามารถนำไป ปรับปรุงแก้ไข และทำการพัฒนาต่อให้สามารถใช้ งานได้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาลได้

29 Company LOGO COE2009-28 Thank you Q&A


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO COE2009-28 Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google