งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1

2 AGENDA วัตถุประสงค์ การทำงานของระบบ –การเคลื่อนที่ –การคลิก Demo การทดสอบการทำงาน สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ 2

3 วัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้ Crystal Ball ในการพัฒนาเมาส์ ศึกษาแนวทางในการนำเอา Crystal Ball ไปใช้กับงาน ด้านอื่นๆ 3

4 การทำงานของระบบ Camshift –ตรวจจับสีผิวของมนุษย์ –ระบุตำแหน่งและขนาดของนิ้วมือ 4

5 การทำงานของระบบ(ต่อ) การเคลื่อนที่ –คำนวณทิศทางจากจุดยอดของพื้นที่นิ้วมือ –เรียกใช้ library ของ windows เพื่อควบคุม pointer 5

6 การทำงานของระบบ(ต่อ) การคลิก –คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ของนิ้ว –ส่งค่ารูปแบบการคลิกและพิกัด 6

7 การคลิก 7 move 1231 wait countcheck 1 23 2 31 1 Wait,click, double click

8 การติดตั้งโปรแกรม ติดตั้ง OpenCV ติดตั้งโปรแกรม Crystal Ball ต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ รันโปรแกรม CrystalBall.exe ปรับความเร็วการเคลื่อนที่ 8

9 การทดสอบการทำงาน รูปแบบการทดสอบ –ทำการทดสอบเทียบกับ Optical mouse –ทำการคลิกปุ่มในตำแหน่งต่างๆทั้งหมด 5 ปุ่ม 9

10 Demo 10

11 การทดสอบการทำงาน(ต่อ) 11 ผลการทดสอบ –ทำการทดสอบจำนวน 20 คน

12 การทดสอบการทำงาน(ต่อ) 12 ผลการทดสอบ –ผลเฉลี่ยทั้งหมด

13 การทดสอบการทำงาน(ต่อ) 13 ความพึงพอใจหลังใช้งาน ประเด็นประเมิน ผลความพึงพอใจ 1. ความง่ายในการเคลื่อนที่ 42% 2. ความง่ายในการคลิก 41% 3. สามารถใช้งานตามความต้องการ 42% 4. ความเมื่อยล้าหลังใช้งาน 72% 5. รูปลักษณ์ของอุปกรณ์ 76% 6. ความเหมาะสมของขนาดอุปกรณ์ 67% 7. การเข้ากันของอุปกรณ์และการใช้งาน 55% 8. การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 54%

14 สรุป ระบบสามารถควบคุมเคอร์เซอร์ในการเคลื่อนที่และ คลิก และ ดับเบิ้ลคลิกได้ การทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ใช้งาน จริงโดยเทียบกับเมาส์ปกติ 14

15 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ยังใช้งานยาก ควรมีพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งการเคลื่อนที่ และการคลิก มีการคำนวณสูงเหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องที่มี ประสิทธิภาพในการคำนวณมาก มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เคลื่อนย้ายลำบาก มีปัญหาด้านแสงรบกวนจากภายนอก ทำให้การ ตรวจจับนิ้วผิดพลาดและไม่คงที่ 15

16 QUESTION? 16


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google