งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality

2 Company LOGO Team Developer นายชาครินเจียร นัยพาณิชย์ 453040658-2 นายพงศกรนคร รัตนชัย 453040812-8 นายวีระยุทธวิไล แก้ว 453040948-3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล อาจารย์ร่วมประเมิน ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ร่วมประเมิน ดร. กิตต์ เธียรธโนปจัย COE 2005-02

3 Company LOGO Agenda 1. Introduction 2. Theorem 3. Project Planning 4. Conceptual Design & Demo 5. Conclusion COE 2005-02

4 Company LOGO Introduction  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ  ขอบเขตของงาน  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  งานที่เกี่ยวข้อง COE 2005-02

5 Company LOGO วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะ ได้รับ  สามารถจัดการกับการจราจรบนเครือข่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สามารถจัดการกับระบบของตนเองได้  เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการจราจร ปัญหา และ ข้อบกพร่องต่างๆ ของ ระบบที่มีการใช้จริง  สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด COE 2005-02

6 Company LOGO ขอบเขตของงาน  งานด้าน Network  งานด้านการจัดการการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย  การออกแบบระบบ Network COE 2005-02

7 Company LOGO ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง  Little’s Theorem  Queueing Theory ในแบบ M/M/1  Jackson’s Theorem  Convex Functions  Markov’s Chain  Flow vector  Flow Optimization COE 2005-02

8 Company LOGO Project Planning  ในส่วนของแผนดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ในภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วย  Phase 1 ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษา ทฤษฏีในการทำงาน  Phase 2 การออกแบบ Conceptual Design และ การพัฒนโปรแกรมขั้นต้น  ในภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย  Phase 2 การออกแบบ Conceptual Design และ การพัฒนโปรแกรมขั้นต้น  Phase 3 การหาจุดบกพร่อง และการทดสอบ โปรแกรม จากข้อมูลข้างต้นจะได้ Cycle Diagram และ Progress Diagram ดังนี้ COE 2005-02

9 Company LOGO Cycle Diagram ศึกษาข้อมูล และศึกษาทฤษฏี รวบรวม ข้อมูล ทดสอบและ แก้ไข ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ ทฤษฏี ขั้นตอนการ ทำงาน COE 2005-02

10 Company LOGO Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3 1. รวบรวม ข้อมูล 2. ศึกษาทฤษฏี 3. ประยุกต์ ทฤษฏีที่จะ นำมาใช้ 1. ออกแบบ โปรแกรม 2. ออกแบบ Conceptual Design 3. พัฒนา โปรแกรม 1. ตรวจหา ข้อผิดพลาด 2. ทดสอบการใช้ งาน 3. แก้ไขส่วน บกพร่อง ภาค การศึกษาที่ 1 ภาค การศึกษาที่ 2 COE 2005-02

11 Company LOGO ผลงานที่ได้ทำ  ผลงานที่ได้พัฒนาต่อจากคราวที่แล้ว  ศึกษาทฤษฏีของ Flow vector และ Flow Optimization  การสร้าง Conceptual Design ของโปรแกรม  การออกแบบโปรแกรม  การออกแบบ Module ในการทำงานของโปรแกรม  พัฒนาโปรแกรม COE 2005-02

12 Company LOGO Design  Algorithm ของวิธีการคำนวณ  จากการศึกษา ทฤษฎีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องอัน ได้แก่ - Little’s Theorem - Queueing Theory ในแบบ M/M/1 - Jackson’s Theorem - Convex Functions - Markov’s Chain - Flow vector - Flow Optimization COE 2005-02

13 Company LOGO Algorithm ของวิธีการคำนวณ  จะกล่าวถึง 2 ทฤษฏีหลักที่นำมาใช้ในโปรแกรม  Flow vector  Flow Optimization COE 2005-02

14 Company LOGO Flow vector  Flow vector คืออะไร ?  หลักในการคำนวณของ Flow vector เป็น อย่างไร ?  ประยุกต์ใช้ Flow vector กับโปรแกรมได้ อย่างไร ? COE 2005-02 Flow Vector คือ Vector n มิติที่ ทำการ แทน การถ่ายโอนข้อมูลในระบบ network โดย n คือ จำนวนของ Link ในระบบ เช่น ระบบ มี Link ทั้งหมด n และ  n คืออัตราการส่งผ่าน ข้อมูลใน Link n สรุ ป

15 Company LOGO Flow Optimization  ขั้นที่ 1 หา Flow Vector ของระบบ  ขั้นที่ 2 นำค่า Flow ที่ได้ ไปหา Time Delay  ขึ้นที่ 3 ทำการ ปรับค่า Flow ของ ระบบ เพื่อให้ได้ Time Delay ที่ดีขึ้น  ขึ้นที่ 4 ทำการนำค่า Flow ใหม่ที่ได้ไปเป็น Flow ตั้งต้นเพื่อทำการปรับค่าต่อไป  ทำการปรับค่าไปจนกว่า จะได้ ค่า f (n+1) = f (n) ซึ่งเป็นค่า Flow ที่ดีที่สุดที่ทำให้ระบบเกิด Time Delay น้อยที่สุด COE 2005-02 Flow Optimization คือ วิธีการที่จะทำการค้นหา ค่า Flow ของ Link ทุกๆ Link ในระบบที่ทำให้ Time Delay ของระบบเกิดขึ้นน้อยที่สุด สรุ ป

16 Company LOGO Design (Cont)  User Interface  User Interface นี้ได้ทำการสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ระบบ network ที่ต้องการได้ ด้วยตนเองและยังสามารถกำหนด Parameter ต่างๆ ใน ระบบได้อีกด้วย COE 2005-02

17 Company LOGO User Interface COE 2005-02

18 Company LOGO Programming Module  Programming Module  ในการ Programming นั้น ได้ทำการแบ่งส่วนต่างๆของ Program ออกเป็น 6 Modules ใหญ่ๆซึ่งแต่ล่ะ Module ทำหน้าที่ต่างๆกันดังนี้  System Module  Device Module  Input Output Module  Calculation Module  Image and Graphics Module  Simulation Module COE 2005-02

19 Company LOGO DEMO ตัวอย่างผลงาน COE 2005-02

20 Company LOGO แผนงานขั้นต่อไป  สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปมีดังนี้  เขียนส่วนของการคำนวณในโปรแกรม  ทดสอบผลที่ได้จากระบบ เทียบกับข้อมูลที่เก็บศึกษามา  ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  เขียนสรุปและคู่มือการใช้งาน COE 2005-02

21 Company LOGO Conclusion  ส่วนสรุปแยกเป็นหัวข้อดังนี้  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ความสำเร็จของงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ COE 2005-02

22 Company LOGO Question ปัญหาและข้อสงสัย COE 2005-02


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO การจัดการจราจร COE2005-02 เพื่อเพิ่มคุณภาพของ การให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google