งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality
COE การจัดการจราจร เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Traffic Management to Enhance Service Quality

2 นายชาคริน เจียรนัยพาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
COE Team Developer นายชาคริน เจียรนัยพาณิชย์ นายพงศกร นครรัตนชัย นายวีระยุทธ วิไลแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ร่วมประเมิน ดร.ชัชชัย คุณบัว ดร.กิตต์ เธียรธโนปจัย

3 Agenda 1. Introduction 2. Theorem 3. Project Planning
COE Agenda 1. Introduction 2. Theorem 3. Project Planning 4. Conceptual Design & Demo 5. Conclusion

4 Introduction วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ ขอบเขตของงาน
COE Introduction วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ ขอบเขตของงาน ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง งานที่เกี่ยวข้อง

5 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ
COE วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถจัดการกับการจราจรบนเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สามารถจัดการกับระบบของตนเองได้ เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการจราจร ปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของ ระบบที่มีการใช้จริง สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6 ขอบเขตของงาน งานด้าน Network
COE ขอบเขตของงาน งานด้าน Network งานด้านการจัดการการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การออกแบบระบบ Network

7 ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง
COE ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง Little’s Theorem Queueing Theory ในแบบ M/M/1 Jackson’s Theorem Convex Functions Markov’s Chain Flow vector Flow Optimization

8 Project Planning ในส่วนของแผนดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
COE Project Planning ในส่วนของแผนดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วย Phase 1 ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาทฤษฏีในการทำงาน Phase 2 การออกแบบ Conceptual Design และ การพัฒนโปรแกรมขั้นต้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วย Phase 3 การหาจุดบกพร่อง และการทดสอบโปรแกรม จากข้อมูลข้างต้นจะได้ Cycle Diagram และ Progress Diagram ดังนี้

9 ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม
COE Cycle Diagram 5 1 รวบรวม ข้อมูล ทดสอบและ แก้ไข 2 ศึกษาข้อมูล และศึกษาทฤษฏี ขั้นตอนการทำงาน 4 3 ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ ทฤษฏี

10 Progress Diagram ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Phase 1 Phase 2
COE Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3 1.รวบรวมข้อมูล 2.ศึกษาทฤษฏี 3.ประยุกต์ทฤษฏีที่จะนำมาใช้ 1.ออกแบบโปรแกรม 2.ออกแบบ Conceptual Design 3.พัฒนาโปรแกรม 1.ตรวจหาข้อผิดพลาด 2.ทดสอบการใช้งาน 3.แก้ไขส่วนบกพร่อง ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

11 ผลงานที่ได้ทำ ผลงานที่ได้พัฒนาต่อจากคราวที่แล้ว
COE ผลงานที่ได้ทำ ผลงานที่ได้พัฒนาต่อจากคราวที่แล้ว ศึกษาทฤษฏีของ Flow vector และ Flow Optimization การสร้าง Conceptual Design ของโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม การออกแบบ Module ในการทำงานของโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม

12 Design Algorithm ของวิธีการคำนวณ Little’s Theorem
COE Design Algorithm ของวิธีการคำนวณ จากการศึกษา ทฤษฎีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องอันได้แก่ Little’s Theorem Queueing Theory ในแบบ M/M/1 Jackson’s Theorem Convex Functions Markov’s Chain Flow vector Flow Optimization

13 Algorithm ของวิธีการคำนวณ
COE Algorithm ของวิธีการคำนวณ จะกล่าวถึง 2 ทฤษฏีหลักที่นำมาใช้ในโปรแกรม Flow vector Flow Optimization

14 Flow vector Flow vector คืออะไร?
COE Flow vector Flow vector คืออะไร? หลักในการคำนวณของ Flow vector เป็นอย่างไร? ประยุกต์ใช้ Flow vector กับโปรแกรมได้อย่างไร? สรุป Flow Vector คือ Vector n มิติที่ ทำการ แทนการถ่ายโอนข้อมูลในระบบ network โดย n คือ จำนวนของ Link ในระบบ เช่น ระบบ มี Link ทั้งหมด n และ n คืออัตราการส่งผ่านข้อมูลใน Link n

15 Flow Optimization ขั้นที่ 1 หา Flow Vector ของระบบ
COE Flow Optimization ขั้นที่ 1 หา Flow Vector ของระบบ ขั้นที่ 2 นำค่า Flow ที่ได้ ไปหา Time Delay ขึ้นที่ 3 ทำการ ปรับค่า Flow ของ ระบบเพื่อให้ได้ Time Delay ที่ดีขึ้น ขึ้นที่ 4 ทำการนำค่า Flow ใหม่ที่ได้ไปเป็น Flow ตั้งต้นเพื่อทำการปรับค่าต่อไป ทำการปรับค่าไปจนกว่า จะได้ ค่า f(n+1) = f(n) ซึ่งเป็นค่า Flow ที่ดีที่สุดที่ทำให้ระบบเกิด Time Delay น้อยที่สุด สรุป Flow Optimization คือ วิธีการที่จะทำการค้นหา ค่า Flow ของ Link ทุกๆ Link ในระบบที่ทำให้ Time Delay ของระบบเกิดขึ้นน้อยที่สุด

16 Design (Cont) User Interface
COE Design (Cont) User Interface User Interface นี้ได้ทำการสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ระบบ network ที่ต้องการได้ด้วยตนเองและยังสามารถกำหนด Parameter ต่างๆ ในระบบได้อีกด้วย

17 COE User Interface

18 Programming Module Programming Module
COE Programming Module Programming Module ในการ Programming นั้น ได้ทำการแบ่งส่วนต่างๆของ Program ออกเป็น 6 Modules ใหญ่ๆซึ่งแต่ล่ะ Module ทำหน้าที่ต่างๆกันดังนี้ System Module Device Module Input Output Module Calculation Module Image and Graphics Module Simulation Module

19 ตัวอย่างผลงาน DEMO COE

20 แผนงานขั้นต่อไป สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปมีดังนี้
COE แผนงานขั้นต่อไป สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปมีดังนี้ เขียนส่วนของการคำนวณในโปรแกรม ทดสอบผลที่ได้จากระบบ เทียบกับข้อมูลที่เก็บศึกษามา ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง เขียนสรุปและคู่มือการใช้งาน

21 Conclusion ส่วนสรุปแยกเป็นหัวข้อดังนี้ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
COE Conclusion ส่วนสรุปแยกเป็นหัวข้อดังนี้ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ความสำเร็จของงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

22 ปัญหาและข้อสงสัย Question COE


ดาวน์โหลด ppt เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ Enhance Service Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google