งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วนิดาแก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วนิดาแก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วนิดาแก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี COE2008-23 โดย นางสาวอารยา จึงสุวัฒนานนท์รหัส 483040172-1 นางสาวกฤติกาสุเสนารหัส 493041114- 1

2 2 Outli ne  หลักการทำงานของโปรแกรม  ผลการทดสอบโปรแกรม  ปัญหาและอุปสรรค  แนวความคิดในการให้ค่า น้ำหนักของประโยค  แนวความคิดในการดึงใจความ สำคัญของเอกสาร

3 3 หลักการทำงานของโปรแกรม ( ตัดคำและนับความถี่ ) อ่านไฟล์ เอกสาร นำเอกสารที่ อ่านได้ มาเก็บใน Buffer Reader เรียกฟังชันก์ BreakIterator เพื่อใช้ตัดคำจาก เอกสารที่อ่านได้ ตรวจสอบว่า คำที่ตัดได้ จากเอกสาร ว่าหมดหรือ ยัง ตรวจสอบคำ ว่ามีอยู่ ใน Word Table หรือยัง เพิ่มคำลงใน Word table และกำหนด Word count =1 เพิ่มค่า Word count ของคำนั้น ให้ค่า น้ำหนัก ประโย ค หม ด ยังไม่ หมด มี ไม่ มี

4 4 ผลการทดสอบ โปรแกรม Input

5 ผลการ ตัดคำ

6 ผลการนับ ค่าความถี่ของ คำ

7

8 Input

9 9 ผลการนับค่าความถี่ของคำ

10

11 11 แนวความคิดในการให้ค่าน้ำหนักของประโยคเพื่อการสรุปเอกสาร เอาค่าความถี่ของคำนั้นบวกเข้าในตัวแปร score of segment ตรวจสอบว่าใช่ “ ” หรือไม่ เลื่อน pointer ชี้ไปยัง score of segment ถัดไป ไม่ใช่ ใช่ รับค่าความถี่ ของคำ ตรวจสอบว่าหมดคำ ใน เอกสารหรือยัง ยังไม่ หมด หมดแ ล้ว เรียงลำดับประโยคจาก มากไปน้อยตามค่า score of segment การดึง ใจความ สำคัญ

12 12 แนวความคิดการดึงใจความ สำคัญของเอกสาร เรียงประโยคตามค่า น้ำหนัก รับ Input เป็นค่า % ของเอกสารต้นฉบับ Output = (Input)( จำนวนประโยค ทั้งหมด )/100 แสดงประโยคเรียงตามค่า น้ำหนัก จำนวนประโยคเท่ากับค่าที่ คำนวณได้

13 ปัญหาและอุปสรรค 13  การตัดคำ  แผนการทำงาน  หลักภาษาไทย  แนวความคิดในการสรุปเอกสาร ภาษาไทย

14 14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วนิดาแก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google