งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล 2. อ. ดร. วิชชา เฟื่อง จันทร์ 2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  ความคืบหน้าของโครงการ  Module Xbee  Use Case Diagram  ปัญหาและอุปสรรค 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการ สอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 4

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ  การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ  เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลง มิติ, ลงความเห็น, ลงคะแนนเสียง  เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมี ปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติ ใหม่ในการนำเสนอ  กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิผล 5

6 การดำเนินงานและความคืบหน้าของ โครงการ  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง Xbee กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์  เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์  Configuration Xbee  เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อสื่อสารกับ Xbee 6

7 Schematic วงจรเบื้องต้น 7

8 เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 รับค่าปุ่มกดทั้ง 4 ปุ่มแล้วส่งออกไปยัง Xbee เพื่อ ทำการส่งข้อมูลออกไป

9 Module XBee  Features Xbee Pro2  3.3V @ 50mA  250 kbps Max data rate  400 ft (120m) range  8 digital IO pins  Built-in antenna 9

10 Xbee Configuration Star (Broadcast) 10

11 Use Case Diagram 11

12 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่อง โหวต 12 สถานะของเครื่องพร้อมใช้งาน

13 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่อง โหวต 13 สถานะของเครื่องกำลังรับ - ส่งข้อมูล

14 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่อง โหวต 14 สถานะของเครื่องเกิด ความผิดพลาด

15 ภาพจำลองสถานะการทำงานของเครื่อง โหวต 15

16 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัว อุปกรณ์ Xbee Pro 2  การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด  การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน 16

17 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google