งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foot mouse อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foot mouse อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foot mouse อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0

2 Agenda • การดำเนินงานที่ผ่านมา • ทำไมต้อง ANOVA • การทดสอบ • วิธีการใช้ ANOVA ตรวจสอบ • ผลที่ได้จากการใช้ ANOVA • ปัญหาและข้อจำกัดของโครงการนี้ • สรุปการทำงานโครงการ

3 Movements (knee) • Flexion is permitted up to 120º • 140º when the hip is flexed and 160º • Medial rotation is limited to 10º and lateral rotation to 30º Wikipedia 16 july 2008

4 Movements (ankle) • Medial rotation is limited to 60º • Dorsiflexion 10º - 30º • Plantarflexion 20º - 50º

5 การออกแบบฟุตเมาส์ส่วนปุ่มกด Perspective view

6 การออกแบบฟุตเมาส์ส่วน ควบคุมทิศทาง Front viewLeft view Top viewPerspective view

7 การทำงานโปรแกรมทดสอบฟุต เมาส์ (Drag N drop)

8 รูปตัวอย่างโปรแกรม

9 รูปตัวอย่างโปรแกรม ( ต่อ )

10 ทำไมต้อง ANOVA ? • สามารถประเมินค่าคำตอบที่มีอยู่ได้อย่าง น่าเชื่อถือ • สามารถวิเคราะห์ค่าคำตอบที่มีความแปรปรวน ได้

11 การทดสอบเมาส์และฟุตเมาส์ •Mouse ( ธรรมดา ) 12345avg: 0:00:01:50:00:00:90:00:01:3 0:00:01:20:00:01:4 0:00:01:20:00:01:40:00:01:10:00:01:40:00:01:3 0:00:01:20:00:01:30:00:01:50:00:01:40:00:01:20:00:01:3 0:00:04:20:00:01:90:00:04:30:00:01:10:00:01:00:00:02:5 0:00:01:30:00:01:00:00:01:30:00:01:40:00:01:10:00:01:2 0:00:01:10:00:01:2 0:00:01:10:00:01:2 0:00:01:30:00:01:40:00:01:00:00:01:50:00:01:10:00:01:3 0:00:01:40:00:01:20:00:01:30:00:01:00:00:01:40:00:01:3 0:00:01:60:00:01:20:00:01:00:00:01:20:00:01:10:00:01:2 0:00:01:10:00:01:30:00:00:9 0:00:01:1 0:00:01:00:00:01:10:00:01:20:00:01:30:00:01:40:00:01:2 0:00:01:10:00:01:30:00:01:10:00:00:90:00:01:20:00:01:1 0:00:01:00:00:01:20:00:01:30:00:01:10:00:01:80:00:01:3 0:00:01:50:00:01:80:00:01:60:00:01:30:00:01:10:00:01:5 0:00:01:20:00:00:90:00:01:3 0:00:01:40:00:01:2 0:00:01:30:00:01:50:00:01:30:00:01:2 0:00:01:3 0:00:01:70:00:01:60:00:01:70:00:01:30:00:01:10:00:01:5 0:00:01:30:00:01:00:00:01:90:00:01:40:00:01:30:00:01:4 0:00:01:2 0:00:01:10:00:01:20:00:01:40:00:01:00:00:01:60:00:01:3 0:00:01:10:00:01:2 0:00:01:5 0:00:01:3 0:00:01:4 0:00:01:20:00:01:0 0:00:01:2 0:00:01:10:00:01:80:00:01:30:00:00:90:00:01:3 0:00:01:40:00:01:30:00:01:20:00:01:30:00:01:20:00:01:3 0:00:01:40:00:01:60:00:01:50:00:01:30:00:01:20:00:01:4 0:00:01:30:00:01:00:00:01:10:00:01:50:00:01:2 0:00:01:10:00:01:50:00:00:90:00:01:40:00:01:00:00:01:2 0:00:00:90:00:01:30:00:01:60:00:01:30:00:01:20:00:01:3 0:00:01:10:00:01:70:00:01:20:00:00:90:00:01:10:00:01:2 0:00:01:10:00:00:90:00:01:20:00:01:50:00:01:2 Total0:00:01:3 AVG. 1.3 s

12 การทดสอบเมาส์และฟุตเมาส์ ( ต่อ ) •Foot mouse 12345avg. 0:00:03:4 0:00:02:4 0:00:02:1 0:00:03:0 0:00:04:90:00:03:2 0:00:06:0 0:00:04:0 0:00:03:0 0:00:03:6 0:00:02:30:00:03:8 0:00:06:9 0:00:02:2 0:00:04:3 0:00:04:6 0:00:05:60:00:04:7 0:00:05:8 0:00:06:3 0:00:03:9 0:00:03:8 0:00:07:30:00:05:4 0:00:03:6 0:00:02:7 0:00:04:2 0:00:02:0 0:00:02:10:00:02:9 0:00:06:8 0:00:06:1 0:00:01:6 0:00:05:6 0:00:03:50:00:04:7 0:00:02:3 0:00:05:5 0:00:06:8 0:00:03:2 0:00:03:30:00:04:2 0:00:02:9 0:00:02:6 0:00:04:0 0:00:03:50:00:03:2 0:00:03:5 0:00:02:4 0:00:02:2 0:00:02:8 0:00:04:00:00:03:0 0:00:02:1 0:00:01:9 0:00:02:0 0:00:01:7 0:00:01:50:00:01:8 0:00:01:6 0:00:02:1 0:00:03:2 0:00:03:1 0:00:04:70:00:02:9 0:00:03:7 0:00:04:4 0:00:04:8 0:00:03:1 0:00:02:40:00:03:7 0:00:03:4 0:00:04:6 0:00:04:7 0:00:04:9 0:00:04:10:00:04:3 0:00:01:9 0:00:01:6 0:00:02:2 0:00:01:6 0:00:02:30:00:01:9 0:00:01:6 0:00:01:4 0:00:02:4 0:00:02:8 0:00:01:90:00:02:0 0:00:03:8 0:00:04:3 0:00:04:7 0:00:01:8 0:00:04:20:00:03:8 0:00:02:6 0:00:06:4 0:00:02:5 0:00:02:0 0:00:01:70:00:03:0 0:00:02:0 0:00:02:3 0:00:02:8 0:00:02:2 0:00:03:60:00:02:6 0:00:03:5 0:00:02:5 0:00:04:0 0:00:02:4 0:00:02:70:00:03:0 0:00:03:2 0:00:03:1 0:00:02:3 0:00:03:8 0:00:03:00:00:03:1 0:00:02:8 0:00:02:7 0:00:03:6 0:00:02:2 0:00:02:8 0:00:03:0 0:00:02:3 0:00:03:3 0:00:02:9 0:00:03:90:00:03:1 0:00:01:3 0:00:01:7 0:00:02:6 0:00:07:60:00:03:3 0:00:05:4 0:00:07:8 0:00:07:2 0:00:03:5 0:00:02:00:00:05:2 0:00:03:8 0:00:04:2 0:00:03:9 0:00:05:0 0:00:04:70:00:04:3 0:00:04:8 0:00:04:0 0:00:02:0 0:00:04:1 0:00:03:00:00:03:6 0:00:03:8 0:00:03:9 0:00:04:6 0:00:02:9 0:00:04:20:00:03:9 0:00:08:1 0:00:01:2 0:00:01:4 0:00:09:6 0:00:04:80:00:05:0 0:00:08:4 0:00:02:8 0:00:04:5 0:00:02:9 0:00:05:30:00:04:8 0:00:04:4 0:00:01:3 0:00:03:4 0:00:04:5 0:00:03:20:00:03:4 Total0:00:03:6 AVG. 3.6 s

13 วิธีการใช้ ANOVA ตรวจสอบ • จากค่าเฉลี่ยของเมาส์ที่ได้มา คือ »Mouseavg. 1.3 s »Foot mouseavg. 3.6 s • ทำการคำนวณเพื่อหาค่า F ที่ได้จากสูตร เปรียบเทียบจากการเปิดตาราง • นำค่าที่ได้มาสรุปผลคำตอบว่ารับได้หรือไม่

14 ผลที่ได้จากการใช้ ANOVA • ผลที่ได้จากการคำนวณหา คือ ANOVA Source of VariationSSdfMSFP-valueF crit Rows12.3211 300.51226.5E-0521.19769 Columns0.12440.0310.7560980.60349715.97702 Error0.16440.041 Total12.6099 • ค่า F ที่ได้ปฏิเสธสมมติฐาน

15 ปัญหาและข้อจำกัดของโครงการ นี้ • หากมีแสงมารบกวนตัว sensor มากเกินไปใช้ การไม่ได้ • ต้องใช้การฝึกฝนการใช้งานพอสมควรจึงจะใช้ งานได้ดี

16 สรุปการทำงานของโครงการ • ฟุตเมาส์สามารถทำงานได้จริง • ฟุตเมาส์มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงเมาส์ธรรมดา

17 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Foot mouse อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google