งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องพันขดลวด EE 2005-57 เครื่องพันขดลวด Coil Wiering Machine EE 2005-57 โดย นายวรวิทย์ เหล่าพิเชฐกุล 460340234-3 นายมาโนชย์ ทองขาว 463040229-6 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องพันขดลวด EE 2005-57 เครื่องพันขดลวด Coil Wiering Machine EE 2005-57 โดย นายวรวิทย์ เหล่าพิเชฐกุล 460340234-3 นายมาโนชย์ ทองขาว 463040229-6 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องพันขดลวด EE 2005-57 เครื่องพันขดลวด Coil Wiering Machine EE 2005-57 โดย นายวรวิทย์ เหล่าพิเชฐกุล 460340234-3 นายมาโนชย์ ทองขาว 463040229-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กฤษ เฉยไสย

2 บทที่ 1 บทนำ

3 1.2 วัตถุประสงค์  ศึกษาวิธีการควบคุมมอเตอร์ด้วยการควบคุม แรงดัน  ศึกษาการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์  ศึกษาการนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาสร้างเป็นวงจร ตรวจจับจำนวนรอบการหมุน  ศึกษา Microcontroller AVR ATmega8 สำหรับการทำงานในส่วนของ Timer/Counter  ศึกษา Microcontroller AVR ATmega8 สำหรับการทำงานในส่วนของ การสร้าง สัญญาณ PWM  การแสดงผลด้วย seven segment

4 1.3 ขอบข่ายของงาน   ดัดแปลงโครงสร้างของเครื่องพันขดลวด   ติดตั้ง DC motor 12 V. เข้ากับเครื่องพัน ขดลวด   สร้างวงจร Supply 12 V และ 5 V.   สร้างวงจรตรวจวัดรอบการพัน โดยใช้ Photo sensor   สร้างชุด Monitor Control (Timer/Counter, PWM, Display)   สร้างวงจร Drive ควบคุมมอเตอร์   ทดสอบการใช้งานจริง

5 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   สามารถนำอุปกรณ์เซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้งาน ได้   สามารถนำ DC Motor มาประยุกต์ใช้งานได้   สามารถควบคุมการทำงานของ DC Motor ได้   สามารถนำ Microcontroller ไปประยุกต์ใช้ งานได้   สามารถนำเครื่องพันขดลวดไปใช้ในงาน อุตสาหกรรมขนาดเล็กได้

6 บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ สร้าง

7 2.1 วงจรตรวจวัดรอบการพัน

8 2.2 วงจร Drive

9 2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบ ภายใน IC ที่ใช้งาน AVR ATmega8

10 ส่วนที่ใช้งานในตัว Microcontroller  Input/Output set ขาของ microcontroller ให้เป็น input เพื่อรับสัญญาณจากภายนอกเข้ามาผ่านทางขา นั้นๆ และเป็น output เมื่อต้องการให้ขานั้นๆนำ สัญญาณจากการประมวลผลที่ได้ออกไปแสดงผล ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 7-Segment Display  Timer/Counter ใช้สำหรับรับสัญญาณ input เข้ามาใน ลักษณะของการนับเพิ่มทีละ 1 ต่อ 1 สัญญาณการ เปลี่ยนแปลง  PWM ใช้สำหรับสร้างสัญญาณ PWM ออกที่ขา OC1A เพื่อนำไปควบคุม DC Motor

11 2.4 หลักการทำงานของระบบ

12 Flow chart

13 บทที่ 3 ผลการทดลอง

14 3.1 วงจรตรวจจับรอบการพัน สัญญาณ Pulse ที่ได้ จากตัว Sensor Time/DIV=0.1 mS Volt/DIV= 2.5 V

15 3.2 วงจร Drive 3.2 วงจร Drive สัญญาณ Pulse ที่ได้ วงจร Drive Time/DIV= 0.1 mS Volt/DIV= 5 V

16 3.3 การควบคุมสัญญาณ PWM ด้วย การปรับค่า Duty Cycle สัญญาณ PWM Duty 15.4% ความถี่ = 3.85 kHz

17 สัญญาณ PWM Duty 46.2% ความถี่ = 3.85 kHz

18 3.4 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อน (Error)

19

20

21 รูปเครื่องพันขดลวด

22 รูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัน

23 สรุปผลการทดลอง จากการทดลองนำเครื่องพันขดลวดมา ใช้งานจริง เครื่องสามารถพันขดลวดได้สูงสุด 9999 รอบ ขดลวดที่พันต้องเป็นขดลวดขนาด เล็กเท่านั้น ถ้าเป็นขดลวดขนาดใหญ่จะไม่ สามารถพันได้เนื่องจาก motor มี torque ต่ำ ในการนับรอบจะนับได้แม่นยำ 100% ที่ความเร็ว รอบประมาณ 200 rpm ซึ่งถ้าเร็วมากเวลา หยุดจะทำให้รอบเกิน ซึ่งเกิดจากแรงเฉื่อย ของ motor และผลิตภัณฑ์ที่ได้ลักษณะของเส้น ลวดที่พันจะไม่ค่อยมีระเบียบมากนัก

24 บทที่ 4 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

25 ปัญหา  เครื่องไม่สามารถทำการนับได้ตรงกับรอบที่พัน ได้จริง ถ้าสั่งให้เครื่องทำการพันด้วยความเร็ว รอบที่สูง คาดว่าน่าจะเกิดจากการเขียน โปรแกรม เนื่องจากโปรแกรมมีความยาวมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการวนลูปในส่วนของการ แสดงผลและเมื่อมอเตอร์หมุนเร็วมาก การวน ลูปเพื่อการแสดงผลจึงทำไม่ทัน  ในการทดสอบใช้งานจริง การใช้งานยังไม่ สะดวกเท่าที่ควร  ลักษณะของเส้นลวดที่ได้ทำการพันดูไม่ค่อย เป็นระเบียบนัก เนื่องจากไม่มีตัวจัดระเบียบ ของขดลวด  ความสามารถในการทำงานของเครื่อง ค่อนข้างมีขีดจำกัด เช่น ไม่สามารถพันขดลวด ที่มีขนาดใหญ่ได้เนื่องจาก Torque ของ มอเตอร์ต่ำ

26 แนวทางการแก้ไข แนวทางการแก้ไข  แนวทางแก้ไขจะต้องศึกษาการเขียนโปรแกรม ให้มากกว่านี้  ควรเพิ่มตัว Sensor เพื่อวัดแรงตึง (Tention) ของขดลวด  เพิ่มระบบการจัดเส้นลวดขณะทำการพัน

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt เครื่องพันขดลวด EE 2005-57 เครื่องพันขดลวด Coil Wiering Machine EE 2005-57 โดย นายวรวิทย์ เหล่าพิเชฐกุล 460340234-3 นายมาโนชย์ ทองขาว 463040229-6 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google