งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization COE2008- 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization COE2008- 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization COE2008- 23

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศ รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศอาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. วสุ เชาว์พา นนท์ ผศ. ดร. รุจชัย อึ้งอารุณยะ วี นางสาวอารยา จึงสุวัฒนานนท์รหัส 483040172-1 นางสาวกฤติกาสุเสนารหัส 493041114-1 จัดทำโดย 2

3 3 3 Outli ne  วัตถุประสงค์ของโครงการ  โครงสร้างการทำงานของ โปรแกรม  ผลการทดสอบ โปรแกรม  หลักการและเหตุผล  ประโยชน์ที่ได้รับ  ปัญหาและอุปสรรค  สรุป

4 4 หลักการและ เหตุผล การอ่านเอกสารจำนวน มาก อาจเป็นปัญหา สำหรับผู้ที่มีเวลาค่อนข้าง จำกัดทำให้ไม่สามารถ จับใจความสำคัญของ เอกสารได้อย่างครบถ้วน โครงการนี้จึงมีแนวคิด การสร้างโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสรุป เอกสารภาษาไทย

5 5 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  เพื่อศึกษาหลักการสรุป เอกสารภาษาไทย  เพื่อสร้างโปรแกรมสรุป เอกสารภาษาไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาระบบสรุป เอกสารภาษาไทย

6 6 โครงสร้างการทำงาน โดยรวมของโปรแกรม ตัดคำและนับ ความถี่ ให้ค่าน้ำหนัก ประโยค สรุป เอกสาร ต้นฉบับ เอกสารสรุป

7 การตัดคำและนับ ความถี่ ตัดคำ เพิ่มค่า Word count ของคำนั้น เพิ่มคำลงใน Word table และกำหนด Word count =1 ตรวจสอบคำว่า มีอยู่ ใน Word Table หรือยัง ส่วนการให้ค่า น้ำหนักของประโยค Y N 7

8 8 การให้ค่าน้ำหนัก ของประโยค ทำการแยกประโยคและเก็บเนื้อหา ของแต่ละประโยค นำประโยคแต่ละ ประโยคมาตัดคำ ตรวจสอบ คำสันธาน เพิ่มค่าน้ำหนักของประโยคด้วย ค่าความถี่ของคำนั้นๆ เก็บค่าน้ำหนักและลำดับของ แต่ละประโยค N Y

9 9 การสรุป รับ Input เป็นค่า % ของเอกสาร ต้นฉบับ คำนวนจำนวน ประโยค ดึงประโยคโดยเรียงตาม ค่าน้ำหนัก จำนวนประโยคเท่ากับ ค่าที่คำนวณได้ ทำการเรียงลำดับประโยคตาม เนื้อหาก่อนหลัง

10 10 เอกสาร ต้นฉบับ ผลการทดสอบ โปรแกรม

11 11 ผลการให้ค่าน้ำหนัก ของประโยค 64. คนอ่านจะได้รู้ว่าในไม่ช้าว่าตายายของกะทิที่อยู่ใน บ้านริมคลอง (142)

12 เอกสารสรุป 12

13 13 ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้ฝึกฝนการคิดและการ ทำงานที่เป็นแบบแผน  ได้ฝึกฝนการพัฒนา โปรแกรม และการทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถสร้างโปรแกรมสรุป เอกสาร ภาษาไทยได้

14 14  การตัดคำ  หลักภาษาไทย  หลักการสรุปเอกสาร ภาษาไทย ปัญหาและ อุปสรรค

15 สรุป 15

16 16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสรุปเอกสาร ภาษาไทย Thai-Text Summarization COE2008- 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google