งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสรุปเอกสารภาษาไทย Thai-Text Summarization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสรุปเอกสารภาษาไทย Thai-Text Summarization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสรุปเอกสารภาษาไทย Thai-Text Summarization
COE

2 จัดทำโดย นางสาวอารยา จึงสุวัฒนานนท์ รหัส นางสาวกฤติกา สุเสนา รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ดร.วนิดา (เพ็ญสุวรรณ)แก่นอากาศ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ ผศ.ดร.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี

3 Outline หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม ผลการทดสอบโปรแกรม ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค สรุป 3

4 หลักการและเหตุผล การอ่านเอกสารจำนวนมาก อาจเป็นปัญหา
สำหรับผู้ที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดทำให้ไม่สามารถ จับใจความสำคัญของเอกสารได้อย่างครบถ้วน โครงการนี้จึงมีแนวคิดการสร้างโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการสรุป เอกสารภาษาไทย

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาหลักการสรุปเอกสารภาษาไทย เพื่อสร้างโปรแกรมสรุปเอกสารภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสรุป เอกสารภาษาไทย

6 โครงสร้างการทำงานโดยรวมของโปรแกรม
เอกสารต้นฉบับ ตัดคำและนับความถี่ ให้ค่าน้ำหนักประโยค สรุป เอกสารสรุป

7 การตัดคำและนับความถี่
ตรวจสอบคำว่ามีอยู่ ใน Word Table หรือยัง เพิ่มค่า Word count ของคำนั้น Y N เพิ่มคำลงใน Word table และกำหนด Word count =1 ส่วนการให้ค่าน้ำหนักของประโยค

8 การให้ค่าน้ำหนักของประโยค
ทำการแยกประโยคและเก็บเนื้อหาของแต่ละประโยค นำประโยคแต่ละประโยคมาตัดคำ Y ตรวจสอบคำสันธาน N เพิ่มค่าน้ำหนักของประโยคด้วยค่าความถี่ของคำนั้นๆ เก็บค่าน้ำหนักและลำดับของแต่ละประโยค

9 การสรุป รับ Input เป็นค่า% ของเอกสารต้นฉบับ คำนวนจำนวนประโยค
ดึงประโยคโดยเรียงตามค่าน้ำหนัก จำนวนประโยคเท่ากับค่าที่คำนวณได้ ทำการเรียงลำดับประโยคตามเนื้อหาก่อนหลัง

10 ผลการทดสอบโปรแกรม เอกสารต้นฉบับ

11 64. คนอ่านจะได้รู้ว่าในไม่ช้าว่าตายายของกะทิที่อยู่ในบ้านริมคลอง (142)
ผลการให้ค่าน้ำหนักของประโยค 64. คนอ่านจะได้รู้ว่าในไม่ช้าว่าตายายของกะทิที่อยู่ในบ้านริมคลอง (142)

12 เอกสารสรุป

13 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ฝึกฝนการคิดและการทำงานที่เป็นแบบแผน
ได้ฝึกฝนการพัฒนาโปรแกรม และการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างโปรแกรมสรุปเอกสาร ภาษาไทยได้

14 ปัญหาและอุปสรรค การตัดคำ หลักภาษาไทย หลักการสรุปเอกสารภาษาไทย

15 สรุป

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ระบบสรุปเอกสารภาษาไทย Thai-Text Summarization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google