งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1

2 AGENDA •Introduction •Project Plan •Literature review –Experiments –Case Studies •Conceptual design •Problem •Summary 2

3 Introduction •วัตถุประสงค์ –เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ติดต่อผู้ใช้ –พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Crystal Ball •ขอบเขตการดำเนินโครงการ –สามารถควบคุมระบบ Mouse Cursor ของ MS Windows –ผู้ใช้สามารถใช้งาน Crystal Ball ได้สะดวก –พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของระบบ 3

4 Project Plan แผนการดำเนินงาน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน แผนการดำเนินงาน ช่วงเดือน กันยายน ถึง กุมภาพันธ์ 4

5 Project Plan 5 ออกแบบระบบเชิงมโนภาพ ศึกษา Class และ library ของเครื่องมือที่จะใช้ พัฒนาระบบ Image Processing พัฒนาระบบติดต่อและสั่งการไปยัง OS พัฒนาโปรแกรมประยุกต์

6 Literature Review •Webcam •Image Processing •Experiments •Case studies •MFC 6

7 Webcam •CCD •CMOS 7 CCD SENSORCMOS SENSOR

8 Image Processing •MATLAB •OpenCV •CIMG •Montivision 8

9 Experiments 9 Optical Flow

10 Experiments 10 Subtract delay

11 Case studies •FTIR Multitouch and Display Device 11 ที่มา : http://lowres.ch/ftir/

12 Case studies •FTIR Multitouch and Display Device (cont.) 12 ที่มา : http://lowres.ch/ftir/

13 Microsoft Foundation Class Library(MFC) •C++ Windows API Library •Use Visual C++ to develop 13 ที่มา : www.microsoft.com

14 Conceptual Design •โครงสร้างระบบ •ระบบการประมวลผล •รูปแบบการใช้งาน 14

15 โครงสร้างระบบ •ระบบภายนอก •ระบบภายใน 15

16 ระบบการประมวลผล 16

17 รูปแบบการใช้งาน •การเลื่อนนิ้วเป็นการเคลื่อนที่ของเมาส์ •การแตะนิ้วในเวลาสั้นๆเป็นการคลิก •การแตะนิ้วสองครั้งภายในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นการ ดับเบิ้ลคลิก •หากมีการใช้นิ้วมือมากกว่าหนึ่งนิ้วเลื่อนหรือแตะลงไป บนลูกแก้วเป็นการใช้งานในโหมดมัลติทัช (Multitouch) 17

18 Problem •การตรวจจับการเคลื่อนที่ •มุมมองและระยะในการตรวจจับภาพ •ผลกระทบจากแสงสี 18

19 Summary •Crystal Ball คือ Mouse •ใช้ Webcam เป็นอุปกรณ์รับ Input •ใช้ Image Processing ในการวิเคราะห์ •เบื้องต้นได้ออกแบบให้รองรับ Windows XP 19

20 Questions? 20


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google