งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะ กุล 2. อ. ดร. วิชชา เฟื่อง จันทร์ 2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ที่มาและความสำคัญของโครงการ • Xbee Configuration • Use Case Diagram • การทำงานของเครื่องโหวตและ โปรแกรมแสดงผลโหวต • ปัญหาและอุปสรรค 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น • แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด • เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการ สอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 4

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ • การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ • เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลง มิติ, ลงความเห็น, ลงคะแนนเสียง • เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมี ปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติ ใหม่ในการนำเสนอ • กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิผล 5

6 โปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ 6

7 Xbee Configuration Xbee Configuration • เครื่องโหวต (sender) การใช้งานในรูปแบบ Coordinator AT 7

8 • โปรแกรมแสดงผลโหวต (Receiver) การใช้งานในรูปแบบ Router AT 8

9 Use Case Diagram 9

10 การทำงานของเครื่องโหวตและ โปรแกรมแสดงผลโหวต เปิดสวิตซ์ Power 10

11 สถานะพร้อมกดปุ่มโหวต (Standby ) 11

12 สถานะขณะรับ - ส่งข้อมูล 12

13 สถานะเมื่อรับ - ส่งข้อมูลผิดพลาด 13

14 โปรแกรมแสดงผลโหวต 14

15 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน • ความรู้ความชำนาญในการใช้งานของตัว อุปกรณ์ Xbee Pro • การออกแบบบอร์ดวงจรให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด • การออกแบบโมเดลเครื่องให้มีขนาดเล็ก สะดวกง่ายต่อการใช้งาน 15

16 แนวทางในการประยุกต์และพัฒนา ต่อไป • ความปลอดภัยในการรับ – ส่งข้อมูล • ขนาดของเครื่องโหวตที่ต้องพัฒนาให้มี ขนาดเล็กกะทัดรัด •Interface ของโปรแกรมแสดงผลโหวต • การทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode) 16

17 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย Wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google