งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมจำลองการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมจำลองการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมจำลองการทำงาน
ของ Z80 CPU เติล 1-4 กิม 5-7 เติล 8-12 กิม 13-18

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นำเสนอ นายวรพจน์ สมมูล รหัส 493041143-4
นายวรพจน์ สมมูล รหัส นายศาศวัต แพร่ศรีสกุล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ดร.วาธิส ลีลาภัทร

3 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการพัฒนาและการออกแบบระบบ รูปแบบและความสามารถของโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม ปัญหาและข้อเสนอแนะ สรุป

4 ความสำคัญและที่มา

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเห็นค่าข้อมูลต่างๆ ที่ ET-Board ไม่สามารถแสดงได้ ทำให้ง่ายต่อการทดสอบและเรียนรู้โปรแกรม ลดปัญหาข้อจำกัดอุปกรณ์ ET-Board ที่นักศึกษาต้องใช้รันโปรแกรมในห้องปฏิบัติการเท่านั้น โปรแกรมที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้

6 ขอบเขตของโครงการ Z80 simulator (java) ที่ใช้งานง่ายขึ้น
จำลองการทำงานพื้นฐานของ Z80 ET – Board System call I/O port สามารถจำลองการทำงานแบบที่ละขั้น (interpreter)

7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ความพยายามลดเวลาการพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้เหลือน้อยที่สุด และ requirement อาจเปลี่ยนแปลงได้ในกระบวนการที่ซอร์ฟแวร์มีการพัฒนาไป

8 ความสามารถของโปรแกรม
Load & Run hex file แสดงผล คำสั่ง, ค่า register, ค่าใน memory, LED, LCD, 7-segment Drum memory Edit register & memory Reset register value 3 mode running (step, slow, fast) Demo program

9 รูปแบบโปรแกรม เวอร์ชัน DOS

10 รูปแบบโปรแกรม

11 รูปแบบโปรแกรม

12 รูปแบบโปรแกรม

13 ตัวอย่างโปรแกรม

14

15

16

17 ปัญหาและข้อเสนอแนะ real time System call
ต้องควบคุม LCD , Speaker ผ่าน system call Demo program ระบบ file ไม่เหมือนกันกับ Linux

18 สรุป โปรแกรมทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่วางไว้
โปรแกรมสามารถแสดงค่าต่างๆ ใน ET-Board รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อประสาน (I/O) หน้าตาโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน รันได้หลายระบบปฏิบัติการ ลดปัญหาข้อจำกัดเรื่องการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ ET-Board ที่มีเพียงในห้องปฏิบัติการเท่านั้นและมีอยู่อย่างจำกัด ET-Board มี กี่เครื่อง

19 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมจำลองการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google