งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU 1

2 ผู้นำเสนอ • นายวรพจน์ สมมูลรหัส 493041143- 4 • นายศาศวัต แพร่ศรีสกุลรหัส 493041148- 6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้นำเสนอ • นายวรพจน์ สมมูลรหัส 493041143- 4 • นายศาศวัต แพร่ศรีสกุลรหัส 493041148- 6 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ • ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2

3 • ความสำคัญและที่มาโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • ขั้นตอนการพัฒนาและการออกแบบระบบ • รูปแบบและความสามารถของโปรแกรม • ตัวอย่างโปรแกรม • ปัญหาและข้อเสนอแนะ • สรุป • ความสำคัญและที่มาโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • ขั้นตอนการพัฒนาและการออกแบบระบบ • รูปแบบและความสามารถของโปรแกรม • ตัวอย่างโปรแกรม • ปัญหาและข้อเสนอแนะ • สรุป หัวข้อนำเสนอ 3

4 ความสำคัญและที่มา 4

5 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถเห็นค่าข้อมูลต่างๆ ที่ ET-Board ไม่สามารถแสดงได้ ทำให้ง่ายต่อ การทดสอบและเรียนรู้โปรแกรม • ลดปัญหาข้อจำกัดอุปกรณ์ ET-Board ที่ นักศึกษาต้องใช้รันโปรแกรมใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้น • โปรแกรมที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ • เพื่อให้นักศึกษาสามารถเห็นค่าข้อมูลต่างๆ ที่ ET-Board ไม่สามารถแสดงได้ ทำให้ง่ายต่อ การทดสอบและเรียนรู้โปรแกรม • ลดปัญหาข้อจำกัดอุปกรณ์ ET-Board ที่ นักศึกษาต้องใช้รันโปรแกรมใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้น • โปรแกรมที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 5

6 ขอบเขตของโครงการ •Z80 simulator (java) ที่ใช้งานง่ายขึ้น • จำลองการทำงานพื้นฐานของ Z80 ET – Board –System call –I/O port • สามารถจำลองการทำงานแบบที่ละขั้น (interpreter) •Z80 simulator (java) ที่ใช้งานง่ายขึ้น • จำลองการทำงานพื้นฐานของ Z80 ET – Board –System call –I/O port • สามารถจำลองการทำงานแบบที่ละขั้น (interpreter) 6

7 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 7

8 •Load & Run hex file • แสดงผล คำสั่ง, ค่า register, ค่าใน memory, LED, LCD, 7-segment •Drum memory •Edit register & memory •Reset register value •3 mode running (step, slow, fast) •Demo program •Load & Run hex file • แสดงผล คำสั่ง, ค่า register, ค่าใน memory, LED, LCD, 7-segment •Drum memory •Edit register & memory •Reset register value •3 mode running (step, slow, fast) •Demo program ความสามารถของโปรแกรม 8

9 รูปแบบโปรแกรม เวอร์ชัน DOS 9

10 รูปแบบโปรแกรม 10

11 รูปแบบโปรแกรม 11

12 รูปแบบโปรแกรม 12

13 ตัวอย่างโปรแกรม 13

14 14

15 15

16 16

17 •real time •System call • ต้องควบคุม LCD, Speaker ผ่าน system call •Demo program • ระบบ file ไม่เหมือนกันกับ Linux •real time •System call • ต้องควบคุม LCD, Speaker ผ่าน system call •Demo program • ระบบ file ไม่เหมือนกันกับ Linux ปัญหาและข้อเสนอแนะ 17

18 • โปรแกรมทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่วางไว้ • โปรแกรมสามารถแสดงค่าต่างๆ ใน ET- Board รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อประสาน (I/O) • หน้าตาโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน รันได้ หลายระบบปฏิบัติการ • ลดปัญหาข้อจำกัดเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยการใช้ ET-Board ที่มีเพียงใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้นและมีอยู่อย่างจำกัด • โปรแกรมทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่วางไว้ • โปรแกรมสามารถแสดงค่าต่างๆ ใน ET- Board รวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อประสาน (I/O) • หน้าตาโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน รันได้ หลายระบบปฏิบัติการ • ลดปัญหาข้อจำกัดเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยการใช้ ET-Board ที่มีเพียงใน ห้องปฏิบัติการเท่านั้นและมีอยู่อย่างจำกัด สรุป 18

19 ถาม - ตอบ 19


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU โปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Z80 CPU 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google