งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส 453040927-1 นางสาว ศศิธร พัวไพโรจน์ รหัส 453040963-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ดารณี หอมดี ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 System modules Probe positioning module Ultrasonic module GUI & CG module

3 ผลงานที่ทำ Probe positioning module (cont.) เพิ่ม Hardware ส่วน High-pass filter & amplifier circuit Ultrasonic Module CG Module

4 Probe positioning module Grid builder  สร้าง grid เพื่อกำหนดตำแหน่งของหัวรับส่ง สัญญาณ  ตำแหน่งใน grid แต่ละ grid จะบันทึกความหนาที่ คำนวณได้จากสัญญาณที่สะท้อนกลับมา  ตรวจสอบว่าหัวรับส่งสัญญาณเคลื่อนที่ทั่วพื้นผิว วัสดุ

5 Probe positioning module Grid builder

6 Probe positioning module Group Decision  เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหัวรับส่ง สัญญาณ  การมีวัตถุที่มีสีคล้ายหัวรับส่งสัญญาณในภาพ  คัดส่วนที่ไม่ใช่หัวรับส่งสัญญาณออกจากการ คำนวณ

7 Probe positioning module Group Decision Start คำนวณหาตำแหน่งของ Probe นำผลลัพธ์ที่ได้มากำหนดขอบเขตของภาพที่ จะใช้คำนวนใหม่ คำนวณหาตำแหน่งของ Probe อีกครั้งด้วย ขอบเขตของภาพที่กำหนด Terminate

8 Probe positioning module Group Decision

9 Probe positioning module Group Decision

10 Probe positioning module Group Decision Pros & Cons  สามารถติดตามตำแหน่งของหัวรับส่งสัญญาณได้ แม่นยำมากขึ้น  ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณี  เสียเวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

11 Hardware High-pass filter & amplifier circuit  เพื่อกรองสัญญาณรบกวน 50 Hz  ขยายสัญญาณที่สะท้อนจากวัสดุกลับมา

12 Ultrasonic Module ส่งสัญญาณจากการ์ดไปที่หัวรับส่งสัญญาณ รับสัญญาณจากหัวรับส่งสัญญาณ แสดงภาพสัญญาณ (Virtual Oscilloscope) คำนวณความหนา

13 Ultrasonic Module ส่งสัญญาณจากการ์ดไปที่หัวรับส่งสัญญาณ  ติดต่อผ่าน National Instruments API  สั่งงานให้ DAQ สร้าง waveform ที่ต้องการ  ส่งสัญญาณไปให้หัวรับส่งสัญญาณ

14 Ultrasonic Module รับสัญญาณจากหัวรับส่งสัญญาณ  ติดต่อผ่าน National Instruments API  อ่าน waveform ที่สะท้อนกลับมา  บันทึก waveform ที่ได้เพื่อใช้ในการคำนวณต่อไป

15 Ultrasonic Module แสดงภาพสัญญาณ (Virtual Oscilloscope)

16 Ultrasonic Module คำนวณความหนา  ตรวจจับสัญญาณที่สะท้อนด้วยการคำนวณ correlation ระหว่างสัญญาณ input และสัญญาณที่สะท้อนกลับ  ตำแหน่งที่มีค่า correlation สูงสุด นำมาคำนวณระยะเวลาที่ สัญญาณใช้สะท้อนกลับได้  คำนวณความหนาจาก (ความเร็วคลื่น x ระยะเวลา/2)

17 Ultrasonic Module คำนวณความหนา

18 CG Module แสดงภาพชิ้นงาน

19 Demo

20 งานที่จะทำต่อไป พัฒนา CG Module ประกอบทั้ง 3 Module เข้าด้วยกัน Testing Final Report

21 เอกสารอ้างอิง มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์. 2547. เครื่องตรวจสอบรอย บกพร่องและความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ Benson, C. 1960. Ultrasonics (Second Edition). Stefan, K. and Zdenko, F. 1996. Ultrasonic Measurements and Technologies. UK.: Chapman & Hall. http://www.bamr.co.za/velocity%20of%20materials.shtml http://www.panametrics- ndt.com/ndt/ndt_technology/ultrasonic_flaw_detection.html

22 Question & Answer

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google