งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ดารณี หอมดี ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส นางสาว ศศิธร พัวไพโรจน์ รหัส

2 System modules Probe positioning module Ultrasonic module
GUI & CG module

3 ผลงานที่ทำ Probe positioning module (cont.)
เพิ่ม Hardware ส่วน High-pass filter & amplifier circuit Ultrasonic Module CG Module

4 Probe positioning module
Grid builder สร้าง grid เพื่อกำหนดตำแหน่งของหัวรับส่งสัญญาณ ตำแหน่งใน grid แต่ละ grid จะบันทึกความหนาที่คำนวณได้จากสัญญาณที่สะท้อนกลับมา ตรวจสอบว่าหัวรับส่งสัญญาณเคลื่อนที่ทั่วพื้นผิววัสดุ

5 Probe positioning module
Grid builder

6 Probe positioning module
Group Decision เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามหัวรับส่งสัญญาณ การมีวัตถุที่มีสีคล้ายหัวรับส่งสัญญาณในภาพ คัดส่วนที่ไม่ใช่หัวรับส่งสัญญาณออกจากการคำนวณ

7 Probe positioning module
Group Decision Start คำนวณหาตำแหน่งของ Probe นำผลลัพธ์ที่ได้มากำหนดขอบเขตของภาพที่จะใช้คำนวนใหม่ คำนวณหาตำแหน่งของ Probe อีกครั้งด้วยขอบเขตของภาพที่กำหนด Terminate

8 Probe positioning module
Group Decision

9 Probe positioning module
Group Decision

10 Probe positioning module
Group Decision Pros & Cons สามารถติดตามตำแหน่งของหัวรับส่งสัญญาณได้แม่นยำมากขึ้น ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณี เสียเวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

11 Hardware High-pass filter & amplifier circuit
เพื่อกรองสัญญาณรบกวน 50 Hz ขยายสัญญาณที่สะท้อนจากวัสดุกลับมา

12 Ultrasonic Module ส่งสัญญาณจากการ์ดไปที่หัวรับส่งสัญญาณ
รับสัญญาณจากหัวรับส่งสัญญาณ แสดงภาพสัญญาณ (Virtual Oscilloscope) คำนวณความหนา

13 Ultrasonic Module ส่งสัญญาณจากการ์ดไปที่หัวรับส่งสัญญาณ
ติดต่อผ่าน National Instruments API สั่งงานให้ DAQ สร้าง waveform ที่ต้องการ ส่งสัญญาณไปให้หัวรับส่งสัญญาณ

14 Ultrasonic Module รับสัญญาณจากหัวรับส่งสัญญาณ
ติดต่อผ่าน National Instruments API อ่าน waveform ที่สะท้อนกลับมา บันทึก waveform ที่ได้เพื่อใช้ในการคำนวณต่อไป

15 Ultrasonic Module แสดงภาพสัญญาณ (Virtual Oscilloscope)

16 Ultrasonic Module คำนวณความหนา
ตรวจจับสัญญาณที่สะท้อนด้วยการคำนวณ correlation ระหว่างสัญญาณ input และสัญญาณที่สะท้อนกลับ ตำแหน่งที่มีค่า correlation สูงสุด นำมาคำนวณระยะเวลาที่สัญญาณใช้สะท้อนกลับได้ คำนวณความหนาจาก (ความเร็วคลื่น x ระยะเวลา/2)

17 Ultrasonic Module คำนวณความหนา

18 CG Module แสดงภาพชิ้นงาน

19 Demo

20 งานที่จะทำต่อไป พัฒนา CG Module ประกอบทั้ง 3 Module เข้าด้วยกัน
Testing Final Report

21 เอกสารอ้างอิง มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์ เครื่องตรวจสอบรอยบกพร่องและความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์ Benson, C Ultrasonics (Second Edition). Stefan, K. and Zdenko, F Ultrasonic Measurements and Technologies. UK.: Chapman & Hall.

22 Question & Answer

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google