งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3  การประยุกต์ใช้ RFID  การประยุกต์ใช้ RFID ในร้านเครื่องประดับทองรูปพรรณ และเพชรพลอย  ความคืบหน้าของโครงการ  ภาพรวมของระบบ  การใช้งานแท็ก  การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล  ระบบกันขโมย  ระบบตรวจสอบคลังสินค้า  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  แผนการดำเนินงานในอนาคต 3

4  การประยุกต์ใช้ทั่วไป  เหตุใดจึงเลือกใช้กับร้านทอง??  ทองมีมูลค่าสูง ราคาแพง  เป็นสินค้าขนาดเล็ก 4

5  การทำงานระบบเดิมและปัญหาที่เกิดขึ้น  ความล่าช้า และเสียเวลาในการทำงานมาก  มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานสูง  ความขี้เกียจในการทำงาน  ข้อมูลจากการทำงานนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อย  ทรัพย์สินถูกโจรกรรมไปโดยไม่รู้ตัว 5

6  ระบบหลัก  ระบบตรวจสอบคลังสินค้า  ระบบกันขโมย  ระบบจัดทำรายงาน  ระบบย่อย  ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้าและผู้เข้าใช้ระบบ  ระบบบันทึกการขายสินค้า  ระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน  ระบบจัดการอ่าน-เขียนแท็ก 6

7 แผงทอง 7

8 8 user ตรวจสอบ ผู้ใช้งาน ตรวจสอบ คลังสินค้า กัน ขโมย จัดทำ รายงาน จัดการ อ่าน - เขียน แท็ก จัดการ ฐานข้อมูล บันทึกการ ขายสินค้า

9 9 userdetailitem ตรวจสอบ คลังสินค้า กัน ขโมย จัดทำ รายงาน จัดการ ฐานข้อมูล บันทึกการ ขายสินค้า จัดการ อ่าน - เขียน แท็ก

10 Item PKId Tagid Datein Timein Pricein Dateout timeout priceout Status FKdetid Detail PKdetid Accessory Category Weight Purity Tightly Pattern Picture Warn User_table PKUsername Pass Admin Fname Lname Question Answer 10

11 Sector 0, Block 0 เก็บรหัสแท็กเป็นเลขฐาน 16 ขนาด 16 ไบต์  Sector 0, Block 1 เก็บรหัสสินค้า  16 --> 00000000000000000000000000000016  Sector 0, Block 2 ระบุว่าได้ชำระสินค้าแล้วหรือไม่  1 --> ยังไม่ได้ชำระเงิน  0 --> ชำระเงินแล้ว Sector 0 Block 0 Tag ID Block 1 Item ID Block 2 Sold 11

12 Sector 0 Block 0Block 1Block 2 Tag ID Item ID Sold 4A946578C3880400 47C1295759000307 25 0000000000000000 00000000000000250000000000000000 12

13 13 Sector 0 Block 0Block 1Block 2 Tag ID Item ID Sold 25 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 0000000000000001 4A946578C3880400 47C1295759000307 25 0000000000000000 0000000000000025

14 Sector 0 Tag IDItem ID Sold 4A946578C3880400 47C1295759000307 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001 0000000000000000 14

15 Sector 0 Tag IDItem ID Sold 4A946578C3880400 47C1295759000307 0000000000000000 0000000000000025 0000000000000000 0000000000000000 25 Item IDStatus 23 24 25 26 15

16  เครื่องอ่านแบบมือถือ 1 เครื่อง ราคา บาท  เครื่องอ่านแบบประตู 1 เครื่อง ราคา บาท  แท็กจำนวน ชิ้น ราคาชิ้นละประมาณ 50 บาท รวมเป็น เงิน บาท  รวมเป็นเงิน บาท 16

17  หากมีโลหะปิดบังแท็กจนหมดเครื่องอ่านจะไม่สามารถ อ่านได้ 17

18  พัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google