งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชรมหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทรจามพฤกษ์ 453040733-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชรมหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทรจามพฤกษ์ 453040733-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชรมหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทรจามพฤกษ์ 453040733-4

2 ทีมงาน นางสาว ช่อเพชร มหาเพชร รหัส 453040653-2 นาย ธนภัทร จามพฤกษ์ รหัส 453040733-4 ผศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ร่วมประเมิน

3 Agenda  ที่มา  วัตถุประสงค์  พื้นฐานความรู้  การทำงานของโปรแกรม  การพัฒนาโปรแกรม  ปัญหาที่พบ  ข้อเสนอแนะ  Demo  คำถาม

4 ที่มา  ความต้องการในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา  การขาดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา เมือง และวิถีชีวิต  การขาดคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง สามารถให้คำแนะนำได้จริงเปรียบเสมือนการให้ คำแนะนำของมนุษย์ด้วยภาษาไทยผ่านทางหน้าเว็บ 2. เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านระบบอัจริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน

6 พื้นฐานความรู้  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CHAT BOT  ALICE  AIML

7 การทำงานของโปรแกรม Input Knowledge Base Thai Breaker Output

8 การพัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมตัดคำภาษาไทย

9 การพัฒนาโปรแกรม (ต่อ)  Knowledge Base USA MASSACHUSETTS MIT ENGINEER OTHER STATES OTHER UNIVERSITY OTHER DEPARTMENT

10 การพัฒนาโปรแกรม (ต่อ) • User Interface

11 ปัญหาที่พบ  การพัฒนาโปรแกรมตัดคำภาษาไทยล่าช้า ทำให้การออกแบบฐานข้อมูลขาดความ แน่นอน  ความไม่ชำนาญในภาษา AIML  ฐานข้อมูลที่มีขอบเขตขนาดใหญ่ ทำให้ไม่ สามารถตอบคำถามได้อย่างครอบคลุม  การใช้ภาษาพูดในการป้อนคำถาม

12 ข้อเสนอแนะ  สำหรับการใช้งานจริง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ มากที่สุด จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ในเรื่องต่างๆ และมีข้อมูลที่มากพอ ซึ่งถ้ามี รายละเอียดของข้อมูลมากก็จะทำให้การตอบ คำถามของ bot ใกล้เคียงกับคำถามมากขึ้น ด้วย

13 เอกสารอ้างอิง จิรวัฒน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ, ภาณุวัฒน์ สิงหหาญ. เอกสาร สัมมนาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาความรู้ด้วย AIML. A.L.I.C.E. Artificial Intelligence Foundation. (2005). [Online]. Available from URL: http://www.alicebot.org http://www.alicebot.org Hui's BLOG. (2005). [Online]. Available from URL: http://vuthi.blogspot.com/2005_04_01_vuthi_archive. html Tanthai.com (2005). [Online]. Available from URL: http://www.tanthai.com

14 :: DEMO ::

15 :: คำถาม ? ::


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาวัยรุ่นอัจฉริยะ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ Intelligent Counselor on Studying Aboard โดย นางสาวช่อเพชรมหาเพชร 453040653-2 นายธนภัทรจามพฤกษ์ 453040733-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google