งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation Metal Smooth Surface อุปกรณ์ตรวจจับความ สม่ำเสมอของผิวโลหะโดยใช้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งวน COE2005-22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation Metal Smooth Surface อุปกรณ์ตรวจจับความ สม่ำเสมอของผิวโลหะโดยใช้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งวน COE2005-22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation Metal Smooth Surface อุปกรณ์ตรวจจับความ สม่ำเสมอของผิวโลหะโดยใช้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งวน COE2005-22

2 2 Topic • ทีมงาน • ที่มาและความสำคัญของปัญหา • วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ • ขอบเขตของงาน • เครื่องมือที่ใช้ • งานที่เกี่ยวข้อง • ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน • ผลงานที่ทำ • เอกสารอ้างอิง

3 3 ทีมงาน

4 4 นายนันทนิติ นิติวรนันท์ รหัส 453040775-8 นายสุทธาพงศ์ วราอัศวปติ รหัส 453041005-2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ร่วมประเมิน นักศึกษา ผศ. พิเชษฐ์ เชี่ยวธนะกุล ดร. ดารณี หอมดี ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

5 5 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา • หัวตรวจสอบในปัจจุบัน มีกลไก เชิงกลที่ซับซ้อน • มีต้นทุนที่สูง โดยนำเข้าจาก ต่างประเทศ

6 6 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่จะได้รับ • เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการตรวจสอบ โดยไม่ทำลาย (Nondestructive Evaluation ) • เพื่อศึกษาการทำงานของ Rotating Magnetic Field, Eddy Current • เพื่อออกแบบการทำงานของหัว Probe โดยใช้หลักการใหม่ โดยลด กลไกเชิงกลให้น้อยลง • เพื่อเปรียบเทียบข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของหลักการใหม่และเก่า

7 7 ขอบเขตของงาน • สามารถตรวจสอบโลหะซึ่งไม่ทำลาย พื้นผิวโดยใช้การปรับระดับไฟฟ้าที่ ไหลผ่านขดลวด ให้เกิน สนามแม่เหล็กหมุนวนโดยไม่ใช้ กลไกเชิงกล • สามารถตรวจจับความสม่ำเสมอของ ผิวโลหะต่างๆได้

8 8 เครื่องมือที่ใช้ • คอยด์สปริง • ตัวแปรงสัญญาณ Analog to Digital •Computer •Program ประมวลผล Data

9 9 งานที่เกี่ยวข้อง • วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับหัวโพรบเอ็ดดีเคอร์เรนท์ แบบดิฟเฟอเรนเชียล สหทัศน์ พิธานเกื้อกูล วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ •RA 2000 - Speed range: •Nortec 19eII,1200 RPM •Nortec/NDT 24,1200 RMP •Nortec 2000/2000 Dual,600-2400 RPM •Nortec 210;215;220,600-2400 RPM •FEATURES •Speed control: by the instrument •Frequency range: 200 khz-6MHz •Probe connector: 4 pin Lemo •Signal coupling: Rotary transformer •Connector: 16 pin connector •Weight: 0.62 lbs (without probe or cable)

10 10

11 11 ขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงาน ลำ ดับ ที่ กิจกรรม เดือน มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. ตค.ตค. พย.พย. ธค.ธค. มค.มค. กพ.กพ. 1. ศึกษาและ ค้นคว้าทฤษฎี เพิ่มเติม 2. ออกแบบ โครงสร้าง โปรแกรม 3. การทำงานของ eddy current 4. การออกแบบ อุปกรณ์ 5. ทดลองกับชิ้น โลหะและ บันทึกผล 6. สรุปรายงานขั้น สุดท้าย

12 12 ผลงานที่ทำ • ศึกษาหลักการทำงานของ Eddy Current • ศึกษาหลักการทำงานของ Rotating Magnetic Field • ศึกษาข้อมูลของเครื่องมือตาม ท้องตลาด • ออกแบบหัวตรวจโดยใช้หลักการ ปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า

13 13 เอกสารอ้างอิง •www.rohmann.de/ •www.engineersedge.com/ inspection/eddycurrent.htmwww.engineersedge.com/ inspection/eddycurrent.htm •http://www.ndt- ed.org/EducationResources/CommunityC ollege/EddyCurrents/Introduction/historyof ET.htmhttp://www.ndt- ed.org/EducationResources/CommunityC ollege/EddyCurrents/Introduction/historyof ET.htm •http://www.pfonline.com/articles/0205qf1. html


ดาวน์โหลด ppt 1 Advanced Electromagnetic Nondestructive Evaluation Metal Smooth Surface อุปกรณ์ตรวจจับความ สม่ำเสมอของผิวโลหะโดยใช้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งวน COE2005-22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google