งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส 453040927-1 นางสาว ศศิธร พัวไพโรจน์ รหัส 453040963-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ ดร.ดารณี หอมดี ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 Review x y (x,y) s(x,y)

3 System modules  Probe positioning module  Ultrasonic module  GUI & CG module

4 ผลงานที่ทำ  ทำการทดลองอุปกรณ์อัลตราโซนิก  Probe positioning module

5 การทดลอง  จุดประสงค์การทดลอง  ศึกษาธรรมชาติของคลื่นอัลตราโซนิก  ศึกษาลักษณะของสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกที่ส่งออกไป และได้รับกลับมาจากการสะท้อน พร้อมทั้งคำนวณความ หนาของวัสดุ  ศึกษาการเดินทางของคลื่นอัลตราโซนิกในวัสดุต่างชนิด

6 การทดลอง  LabVIEW 7.1 สร้างสัญญาณ pulse

7 การทดลอง  LabVIEW 7.1 สร้างสัญญาณ pulse

8 การทดลอง วัสดุโลหะตัวอย่าง

9 การทดลอง ส่งสัญญาณอัลตราโซนิกลงไปในวัสดุโลหะตัวอย่าง

10 การทดลอง สัญญาณก่อนส่งคลื่นอัลตราโซนิกที่วัดได้จาก Oscilloscope

11 การทดลอง สัญญาณที่สะท้อนกลับมาที่วัดได้จาก Oscilloscope

12 การทดลอง สัญญาณที่สะท้อนกลับมาที่วัดได้จาก Oscilloscope

13 ผลการทดลอง D(cm)t(µs) 1.512.8 4.121.2 4.422 6.328

14 ผลการทดลอง  Minimum time delay

15 ผลการทดลอง

16 สรุปผลการทดลอง  ค่าความหนาของวัสดุตัวอย่างที่คำนวณได้จากการ ทดลอง error ไป 1.33% จากการวัดด้วยอุปกรณ์ได้  ค่า time delay ต่อการส่งสัญญาณ 1 pulse เป็น 8.09 µs

17 Demo probe positioning module

18 สรุปแผนการดำเนินงาน

19 เอกสารอ้างอิง  มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์. 2547. เครื่อง ตรวจสอบรอยบกพร่องและความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้ คลื่นอัลตราโซนิกส์  Benson, C. 1960. Ultrasonics (Second Edition).  Stefan, K. and Zdenko, F. 1996. Ultrasonic Measurements and Technologies. UK.: Chapman & Hall.  http://www.panametrics- ndt.com/ndt/ndt_technology/ultrasonic_flaw_detection.html. อ้างอิงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548.


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัล ตราโซนิก Ultrasonic Imaging System COE2005-08 ผู้จัดทำ นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ รหัส 453040870-4 นาย วิทวัส กาพย์ไกรแก้ว รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google