งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. ดร. ดารณี หอมดี

2 COE แผนการ ดำเนินงาน

3 COE ภาพรวมของ โครงการ

4 MCU COE เช็ค Input ทุกๆ 1 msec UART1 อ่านค่ามุมจาก SPI Port ที่ต่อกับ AS5040 อ่านค่ามุมจาก SPI Port ที่ต่อกับ AS5040 ส่งข้อมูลไปยัง PC ผ่าน Serial Port ส่งข้อมูลไปยัง PC ผ่าน Serial Port Timer Interrupt Start Interrupt

5 AS5040 AS5040’s work CSn = Chip Select CLK = Clock Input DO = Data Output COE

6 AS5040’s work Angular Position Data Status Bits เริ่มการทำงาน Csn >> Low, CLK >> Low, t DO >> Active COE

7 เขียนโปรแกรมใช้ งาน 1.Initial system clock ; PCLK at 30 MHz Set SCK and SSEL to high 2. Set PINSEL to GPIO

8 COE เขียนโปรแกรมใช้ งาน Set SCK and SSEL to Low Set SCK and SSEL to high Get SSI bit 3. Main Program

9 COE เขียนโปรแกรมใช้ งาน 3. Main Program วน Loop 10 รอบ เพื่อรับค่า Data Output จาก D9 – D0 รับค่า Status Bits

10 Application บน PC - Visual Studio C# PC COE

11 Form1

12 COE Enter Frm1

13 COE Exit frm1

14 COE Frm

15 Angle - รับค่ามุม จาก MCU ผ่านทาง UART - แสดงค่ามุม ที่ ได้จาก การวัดของ IC Angle COE

16 Coordin ate Coordinat e - นำค่ามุมจาก Angle Form มา คำนวณเพื่อหา พิกัด - ใช้หลัก จลนศาสตร์ใน การคำนวณหา พิกัด - แสดงค่าพิกัด (X,Y,Z) ที่ ได้ จากการคำนวณ COE

17 จลนศาส ตร์ COE

18 User Input User Input - ใช้ OpenGL ใน การเขียน กราฟิก - แสดงผล กราฟิกเป็น จุด COE

19 Display Display - ใช้ OpenGL ใน การเขียน กราฟิก - แสดงผล กราฟิกเป็น เส้นแบบจุด ต่อจุด COE

20

21 งานที่จะดำเนินการ ต่อไป MCU - อ่านค่ามุม และรับค่ามุมได้พร้อม กัน 6 ค่าแล้วนำมาแสดงผลผ่าน UART PC - รับค่ามุมทั้ง 6 ค่าเข้ามาพร้อมกัน และแสดงผลในโปรแกรม ส่วน Angle - นำค่ามุมทั้ง 6 ค่ามาคำนวณหา พิกัด และแสดงผลในโปรแกรม ส่วน Coordinate - OpenGL COE

22 ? Thank you.


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google