งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. วาธิส ลีลาภัทร

2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  การออกแบบโปรแกรมการตั้งสาย  การทำงานของเครื่องตั้งสายกีต้าร์  การออกแบบโปรแกรมเมโทรโนม  การทำงานของเมโทรโนม  การดำเนินงานช่วงถัดไป

3  พัฒนาเครื่องตั้งสายกีต้าร์ โดยใช้การขัดจังหวะ ของ timer/counter ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาคาบเวลาของสัญญาณกีต้าร์ แล้วแปลง เป็นความถี่  ใช้การขัดจังหวะของ timer/counter ใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างเมโทรโนม

4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 25532554 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. ศึกษาข้อมูลเครื่องตั้งสายกีต้าร์บางยี่ห้อและ ศึกษาโครงงานระยะที่ 1 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือส่วนกลไก แก้ไขและเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาจากระยะ ที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความ เป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างวงจรส่วนเครื่องตั้งสายและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างวงจรเมโทรโนมและ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจสอบระบบและการทำงานเมื่อรวมวงจร ทั้งสองส่วน ทำ PCB และอุปกรณ์สำเร็จ เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดำเนินการ ช่วงถัดไป

5 วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรล เลอร์ การแสดงผล LCD PCB และอุปกรณ์ สำเร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ ช่วงถัดไป

6  PORT B0 จับสัญญาณ pulse สี่เหลี่ยมขาขึ้นของ สัญญาณกีต้าร์  TMR1 จับเวลาในหน่วย us  เมื่อ PORT B0 จับขาขึ้นของสัญญาณครบ 4 ครั้ง  นำเวลาของ TMR1 ทำการคำนาณเป็นความถี่โดย 1/(TMR1/3)  นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับช่วงความถี่แต่ละสายที่ กำหนดในโปรแกรม  แสดงผลตำแหน่งสายที่มีความถี่ใกล้เคียงสายนั้นๆ การคำนวณหา ความถี่

7  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 1 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 288 Hz- 370 Hz  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 2 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 221 Hz - 288 Hz  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 3 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 171 Hz - 221 Hz  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 4 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 128 Hz - 171 Hz  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 5 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 96 Hz - 128 Hz  LCD แสดงว่าเป็นสายที่ 6 ช่วงความถี่จะเป็น ช่วง 50 Hz - 96 Hz การแสดงผล LCD

8 สายที่ กีต้าร์กีต้าร์เบส คอร์ด ขอบล่าง (Hz) ความถี่ (Hz) ขอบบน (Hz) คอร์ด ขอบ ล่าง (Hz) ความถี่ (Hz) ขอบบน (Hz) 1E328.3329.63330.2G9798 99.1 2B246.1246.94248.1D7273.42 74.1 3G195.1196197A5455 55.7 4D146.1146.83148E-41.2 - 5A109.1110111B-30.87 - 6E81.182.4183--- -

9

10 การคำนวณเมโทรโนมการแสดงผล  เมโทรโนมเป็นเครื่อง เคาะจังหวะโดยมี tempo เป็นตัวกำหนด จังหวะโดยมีหน่วยเป็น bpm  รับค่า tempo ที่ต้องการ  นำค่า tempo ไป คำนวณแล้วเปรียบเทียบ กับจำนวณครั้งที่เข้า Interrupt  ส่งสัญญาณ Beep

11  Time = (600000)/Tempo  TMR0 เข้า interrupt ทุกๆ 100 us โดยให้ count เก็บค่าทุกครั้งที่เข้า interrupt  นำค่า Time เปรียบเทียบกับ count เมื่อค่า เท่ากันจะสั่งสัญญาณ Beep

12

13  รวมโปรแกรมตั้งสายกีต้าร์ ตั้งสายกีต้าร์เบส และเมโทรโนม  ปรับปรุงโปรแกรมให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอลโทรล เลอร์  ทำ PCB และใส่กล่อง

14


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเปี่ยมศักดิ์ นัยกุลรหัส 503040244-4 นายวศกร คำเพราะรหัส 503040256-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google