งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• อำนวยความสะดวกใน การติดต่อ • มีหลักฐานเป็นลาย ลักษณ์อักษร • รวดเร็วเพราะใช้รูปแบบ ง่าย • จดไว้เพื่อช่วยความจำ • เป็นหลักฐาน บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• อำนวยความสะดวกใน การติดต่อ • มีหลักฐานเป็นลาย ลักษณ์อักษร • รวดเร็วเพราะใช้รูปแบบ ง่าย • จดไว้เพื่อช่วยความจำ • เป็นหลักฐาน บันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • อำนวยความสะดวกใน การติดต่อ • มีหลักฐานเป็นลาย ลักษณ์อักษร • รวดเร็วเพราะใช้รูปแบบ ง่าย • จดไว้เพื่อช่วยความจำ • เป็นหลักฐาน บันทึก

3 • ด้านความถูกต้องของ ข้อมูล • ด้านความรวดเร็ว • ด้านความมีประสิทธิภาพ - ติดต่อกับบุคคลหลายคนได้ใน เวลาเดียวกัน - สามารถนำไปอ้างอิงได้ในภาย หน้า - เป็นข้อมูลและแนวทางในการ ปฏิบัติงาน การติดต่องาน เรื่อง ต่อเนื่อง หรือเรื่องที่เกิดแล้วเกิด อีก ประโยชน์ของ บันทึก

4 • บันทึกย่อเรื่อง • บันทึกสั่งการ • บันทึกรายงาน • บันทึกความคิดเห็น • บันทึกติดต่อทั่วไป ประเภทของ บันทึก

5 บันทึกติดต่อภายในหน่วยงาน • ไม่มีรูปแบบตายตัว เน้นเนื้อหา ความ เข้าใจเป็นสำคัญ • เขียนด้วยลายมือลงบนกระดาษธรรมดา หรือกระดาษบันทึก • ใช้คำย่อซึ่งเป็นที่คุ้นเคยระหว่างผู้เขียนกับ ผู้รับ บันทึกติดต่อระหว่างหน่วยงาน • มีรูปแบบโครงสร้างคล้ายจดหมายธุรกิจ • มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง • มักพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม • หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อ ชื่อย่อ

6 ลักษณะบันทึกที่ดี • ใครเขียนถึงใคร • เขียนเมื่อไร • เรื่องอะไร • รายละเอียดที่ต้องการสื่อ • ต้องการให้ผู้รับปฏิบัติ อย่างไร

7 การเขียนบันทึก สั้น • การเขียนบันทึกสั้นแบบไม่ เป็นทางการ เรียน อาจารย์สุนิสาที่เคารพ ดิฉันจะขอรบกวนเวลาของอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่อง การการจัดงานปีใหม่ของแผนกทะเบียนในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ. ศ. 2545 เวลา 12.30 น. ที่ห้องพักครูค่ะ ด้วยความเคารพ น. ส. ประภา สุร สีห์ 15 ธ. ค.45 เวลา 11.00 น.

8 • การเขียนบันทึกสั้นแบบ เป็นทางการ บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนวังไกลกังวล ที่ ศธ. 1311(128/45) วันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ. 2545 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกีฬาสี ครั้งที่ 23 เรียน อาจารย์ทุกท่าน เนื่องด้วยจะมีการแข่งขันกีฬาสี ครั้งที่ 23 ในวันที่ 25-30 สิงหาคม พ. ศ. 2545 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านไปร่วมงาน ดังกล่าว ด้วยความพร้อมเพรียงกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สุรชัย ศรีบุญรักษ์ ( นายสุรชัย ศรีบุญรักษ์ ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียน วังไกลกังวล

9 กิจกรรม สมมติว่านักศึกษาเป็น ข้าราชการ และอยู่ในตำแหน่ง หัวหน้าสาขาที่นักศึกษาเรียนอยู่ ซึ่งต้องการเขียนบันทึก เสนอแนะไปยังผู้อำนวยการเพื่อ พัฒนาสาขาของนักศึกษาใน เรื่องประสิทธิภาพการเรียนการ สอน รายละเอียดอื่นๆให้กำหนด เองตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt • อำนวยความสะดวกใน การติดต่อ • มีหลักฐานเป็นลาย ลักษณ์อักษร • รวดเร็วเพราะใช้รูปแบบ ง่าย • จดไว้เพื่อช่วยความจำ • เป็นหลักฐาน บันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google