งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อ. ดร. วรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อ. ดร. วรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

3  ความคืบหน้าของโครงงาน  ระบบตรวจสอบผู้ใช้  ระบบบันทึกการขายสินค้าและระบบกันขโมย  ระบบจัดการฐานข้อมูล  ระบบตรวจสอบคลังสินค้าและจัดทำรายงาน  ระบบการตรวจสอบอาร์เอฟไอดี  สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน  แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต  สาธิตการใช้งาน 3

4  ระบบตรวจสอบผู้ใช้ • ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม • จัดทำส่วนของการเข้าสู่ระบบโดยใช้อาร์เอฟไอดี 4

5  ระบบบันทึกการขายสินค้าและระบบกันขโมย • ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม • จัดทำส่วนของการแสดงรายละเอียดข้อมูลอัตโนมัติ • จัดทำส่วนของการปิดเปิดการใช้งานระบบบันทึกการ ขาย 5

6  ระบบจัดการฐานข้อมูล • ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม • จัดทำส่วนของตารางรายชื่อผู้เข้าใช้งาน 6

7  ระบบตรวจสอบคลังสินค้าและจัดทำรายงาน • ปรับปรุงอินเทอร์เฟสให้สวยงาม • จัดทำส่วนของการทำรายงาน 7

8  ระบบการตรวจสอบอาร์เอฟไอดี • จัดทำส่วนของการเปลี่ยนและเขียนคีย์ลงในแท็ก 8

9  แทกไม่สามารถอ่านทะลุโลหะได้  อุปกรณ์ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง 9

10 การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีในการตรวจสอบคลังสินค้า เครื่องประดับทองรูปพรรณและเพชรพลอย  ระบบแจ้งเตือนการขโมยสินค้า  การสร้างรายงานต่างๆ จากฐานข้อมูล  รายงานคลังสินค้า  รายงานสินค้าขาดสต็อก  รายงานซื้อสินค้า  รายงานขายสินค้า 10

11  พัฒนาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  การใช้รหัสผ่านร่วมกับแทกในการเข้าสู่ระบบ  การเก็บบันทึกการใช้งาน  พัฒนารูปแบบรายงานให้มีประสิทธิภาพในการนำไปวิเคราะห์ผลมากยิ่งขึ้น  สรุปยอดขายรายเดือน-ปี  การแสดงกราฟต่างๆ  จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาพัฒนาเพื่อการนำไปใช้งานจริง  เครื่องอ่านแบบมือถือ 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท  เครื่องอ่านแบบประตู 1 เครื่อง ราคา 40,000 บาท  แทกจำนวน 5,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 250,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท  เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสำหรับสินค้าชนิดอื่น 11

12 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt โดย นายวิทวัส วรารัตน์ศิริโรจน์ นางสาวพาฝัน วิโรจน์ยุติ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อ. ดร. วรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google