งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ ผู้พัฒนา  ทีมงาน •นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ 453040870-4 •นางสาวศศิธร พัวไพโรจน์ 453040963-7 •นายวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว 453040927-1  อาจารย์ที่ปรึกษา •อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ •อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร •อ.ดร. ดารณี หอมดี

3 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wave)  คลื่นเสียงที่มนุษย์ได้ยิน คือ 20 – 20,000 Hz  อัลตราโซนิก มีความถี่มากกว่า 20 kHz  คลื่นมีคุณสมบัติการสะท้อน  ใช้ในการวัดระยะทาง ในตัวกลางต่างๆ

4 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การวัดความหนาโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก การวัดความหนา และ การสะท้อนจุดบกพร่องตัวอย่างการตรวจสอบ

5 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาระบบตรวจวัดความหนาของวัตถุโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ที่มีราคาถูกและให้ข้อมูลความหนาของวัตถุได้อย่างสมบูรณ์  พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความหนาของวัตถุเพื่อ นำมาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ

6 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ โครงสร้างของระบบ Ultrasonic Probe Web Camera Process & display result

7 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ เครื่องมือที่ใช้  Hardware  Data Acquisition Card  NI5401  NI5102  Ultrasonic probe  Camera  Filter and Amplifier Circuit  DirectX 9.0 Compatible Graphics Card  Software  Platform Windows XP SP2  Microsoft C#.NET  Microsoft DirectX 9.0 SDK

8 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ ขอบเขตของโครงงาน  ผิวของวัตถุที่ตรวจสอบต้องมีลักษณะเรียบ  วัตถุที่ตรวจสอบ ต้องมีขนาดไม่หนาหรือบางเกินไป  เป็นวัสดุที่คลื่นอัลตราโซนิกสามารถเดินทางผ่านได้

9 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การหาตำแหน่งของหัวรับส่งสัญญาณ  การทำ Color Segmentation ใน RGB Vector Space  เป็นการคัดเลือกพิกเซลสี ด้วยวิธี Euclidean distance

10 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การส่งสัญญาณและตรวจหาสัญญาณสะท้อน  สร้างสัญญาณ Sinusoid เพื่อส่งไปยังหัวรับส่งสัญญาณ  คลื่นอัลตราโซนิก สร้างจากการกระตุ้น piezoelectric ด้วย สัญญาณไฟฟ้า  ความถี่ที่ใช้ คือ 2.5 MHz และ 5 MHz  ตรวจสัญญาณสะท้อนโดยการหา Cross-Correlation

11 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การส่งสัญญาณและตรวจหาสัญญาณสะท้อน

12 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การแสดงผล  กราฟแท่งระดับความหนาของวัตถุ  ภาพจำลอง 3 มิติ ของวัตถุ ซึ่งสร้างจากข้อมูลความหนา

13 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ ประสิทธิภาพในการวัดความหนา

14 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ ปัญหาที่พบจากการพัฒนา  สัญญาณที่ได้มีขนาดเบามาก เพราะความแตกต่างระหว่าง Acoustic Impedance ของ วัตถุที่ตรวจสอบกับสาร Couplant  มีสัญญาณรบกวน ขนาด 50 Hz ซึ่งพบว่าเกิดจากระบบ ไฟฟ้า AC 220 V

15 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การแก้ไขปัญหา  การ เพิ่มวงจรขยายสัญญาณ โดย Application ของ IC Inverter โดยมีอัตราขยายประมาณ 50 เท่า  เพิ่มวงจรกรองสัญญาณ High-pass มี fc ที่ 100 kHz  เลือกใช้สาร Couplant ที่มีคุณภาพดีขึ้น นั่นคือกลีเซอรีน ทำให้ Transmit Energy เพิ่มขึ้น 56.91 %

16 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ การนำไปใช้งาน  ใช้วัดความหนาของวัตถุที่ให้ผลแม่นยำ  นำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิ งานตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์  ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control)

17 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ สรุปผลการพัฒนาโครงการ  นำข้อมูลความหนาของวัตถุมาแสดงเป็นภาพชิ้นงานจำลอง  สะดวกต่อการวิเคราะห์ชิ้นงานและบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ใน ภายหลังได้  ใช้วัดความหนาของวัตถุรูปทรงต่างๆที่ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก อะคริลิก หรือกระจก  มีเงื่อนไขจำกัด คือ วัตถุต้องมีผิวเรียบ และไม่หนาหรือบาง เกินไป  การใช้งานจริงต้องเลือกใช้หัวรับส่งสัญญาณคุณภาพสูงซึ่งมี ราคาแพง จึงจะสามารถตรวจสอบวัตถุได้อย่างแม่นยำ

18 Ultrasonic Imaging System http://campus.en.kku.ac.th/~coe2005-08/ บรรณานุกรม  ฟูจิอิ ซาโตะ. 2541. การทดสอบแบบไม่ทำลาย. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น)  มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์. 2547. เครื่องตรวจสอบรอยบกพร่อง และความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์.  Benson, C. 1960. Ultrasonics (Second Edition).  Rafael, C. G. and Richard E. W. 2002. Digital Image Processing. Prentice Hall  Stefan, K. and Zdenko, F. 1996. Ultrasonic Measurements and Technologies.  Chapman & Hall.  BAMR (Pty) Ltd. 2006. Velocity of Materials. Cape Town: South Africa (http://www.bamr.co.za) ค้นคว้าเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2549.  Olympus NDT. 2005. Ultrasonic Flaw Detection. Waltham: USA. (http://www.panametrics-ndt.com) ค้นคว้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2548.


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google