งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Ultrasonic Imaging System ผู้พัฒนา  ทีมงาน •นายมนัสชัย คุณาเศรษฐ •นางสาวศศิธร พัวไพโรจน์ •นายวิทวัส กาพย์ไกรแก้ว  อาจารย์ที่ปรึกษา •อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ •อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร •อ.ดร. ดารณี หอมดี

3 Ultrasonic Imaging System ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wave)  คลื่นเสียงที่มนุษย์ได้ยิน คือ 20 – 20,000 Hz  อัลตราโซนิก มีความถี่มากกว่า 20 kHz  คลื่นมีคุณสมบัติการสะท้อน  ใช้ในการวัดระยะทาง ในตัวกลางต่างๆ

4 Ultrasonic Imaging System การวัดความหนาโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก การวัดความหนา และ การสะท้อนจุดบกพร่องตัวอย่างการตรวจสอบ

5 Ultrasonic Imaging System วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาระบบตรวจวัดความหนาของวัตถุโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ที่มีราคาถูกและให้ข้อมูลความหนาของวัตถุได้อย่างสมบูรณ์  พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความหนาของวัตถุเพื่อ นำมาสร้างเป็นภาพ 3 มิติ

6 Ultrasonic Imaging System โครงสร้างของระบบ Ultrasonic Probe Web Camera Process & display result

7 Ultrasonic Imaging System เครื่องมือที่ใช้  Hardware  Data Acquisition Card  NI5401  NI5102  Ultrasonic probe  Camera  Filter and Amplifier Circuit  DirectX 9.0 Compatible Graphics Card  Software  Platform Windows XP SP2  Microsoft C#.NET  Microsoft DirectX 9.0 SDK

8 Ultrasonic Imaging System ขอบเขตของโครงงาน  ผิวของวัตถุที่ตรวจสอบต้องมีลักษณะเรียบ  วัตถุที่ตรวจสอบ ต้องมีขนาดไม่หนาหรือบางเกินไป  เป็นวัสดุที่คลื่นอัลตราโซนิกสามารถเดินทางผ่านได้

9 Ultrasonic Imaging System การหาตำแหน่งของหัวรับส่งสัญญาณ  การทำ Color Segmentation ใน RGB Vector Space  เป็นการคัดเลือกพิกเซลสี ด้วยวิธี Euclidean distance

10 Ultrasonic Imaging System การส่งสัญญาณและตรวจหาสัญญาณสะท้อน  สร้างสัญญาณ Sinusoid เพื่อส่งไปยังหัวรับส่งสัญญาณ  คลื่นอัลตราโซนิก สร้างจากการกระตุ้น piezoelectric ด้วย สัญญาณไฟฟ้า  ความถี่ที่ใช้ คือ 2.5 MHz และ 5 MHz  ตรวจสัญญาณสะท้อนโดยการหา Cross-Correlation

11 Ultrasonic Imaging System การส่งสัญญาณและตรวจหาสัญญาณสะท้อน

12 Ultrasonic Imaging System การแสดงผล  กราฟแท่งระดับความหนาของวัตถุ  ภาพจำลอง 3 มิติ ของวัตถุ ซึ่งสร้างจากข้อมูลความหนา

13 Ultrasonic Imaging System ประสิทธิภาพในการวัดความหนา

14 Ultrasonic Imaging System ปัญหาที่พบจากการพัฒนา  สัญญาณที่ได้มีขนาดเบามาก เพราะความแตกต่างระหว่าง Acoustic Impedance ของ วัตถุที่ตรวจสอบกับสาร Couplant  มีสัญญาณรบกวน ขนาด 50 Hz ซึ่งพบว่าเกิดจากระบบ ไฟฟ้า AC 220 V

15 Ultrasonic Imaging System การแก้ไขปัญหา  การ เพิ่มวงจรขยายสัญญาณ โดย Application ของ IC Inverter โดยมีอัตราขยายประมาณ 50 เท่า  เพิ่มวงจรกรองสัญญาณ High-pass มี fc ที่ 100 kHz  เลือกใช้สาร Couplant ที่มีคุณภาพดีขึ้น นั่นคือกลีเซอรีน ทำให้ Transmit Energy เพิ่มขึ้น %

16 Ultrasonic Imaging System การนำไปใช้งาน  ใช้วัดความหนาของวัตถุที่ให้ผลแม่นยำ  นำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิ งานตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์  ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality Control)

17 Ultrasonic Imaging System สรุปผลการพัฒนาโครงการ  นำข้อมูลความหนาของวัตถุมาแสดงเป็นภาพชิ้นงานจำลอง  สะดวกต่อการวิเคราะห์ชิ้นงานและบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ใน ภายหลังได้  ใช้วัดความหนาของวัตถุรูปทรงต่างๆที่ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก อะคริลิก หรือกระจก  มีเงื่อนไขจำกัด คือ วัตถุต้องมีผิวเรียบ และไม่หนาหรือบาง เกินไป  การใช้งานจริงต้องเลือกใช้หัวรับส่งสัญญาณคุณภาพสูงซึ่งมี ราคาแพง จึงจะสามารถตรวจสอบวัตถุได้อย่างแม่นยำ

18 Ultrasonic Imaging System บรรณานุกรม  ฟูจิอิ ซาโตะ การทดสอบแบบไม่ทำลาย. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น)  มาโนชญ์ ศรีคงแก้ว และศุภชัย พรหมจรรย์ เครื่องตรวจสอบรอยบกพร่อง และความหนาของโลหะแผ่นโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกส์.  Benson, C Ultrasonics (Second Edition).  Rafael, C. G. and Richard E. W Digital Image Processing. Prentice Hall  Stefan, K. and Zdenko, F Ultrasonic Measurements and Technologies.  Chapman & Hall.  BAMR (Pty) Ltd Velocity of Materials. Cape Town: South Africa (http://www.bamr.co.za) ค้นคว้าเมื่อวันที่ 10 ม.ค  Olympus NDT Ultrasonic Flaw Detection. Waltham: USA. (http://www.panametrics-ndt.com) ค้นคว้าเมื่อวันที่ 22 ก.ค


ดาวน์โหลด ppt เครื่องแสดงภาพโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic Imaging System ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google