งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource Research Station ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่ง ระนอง 15 September 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุม ลำดับที่รายชื่ออาจารย์โรงเรียน 1. นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณรร. บ้านสำนัก 2. นางสร้อยทิพย์ รักชูรร. บ้านสำนัก 3. น. ส. พิกุล พงษ์สถิตรร. บ้านบางเบน 4. นางภัทรภร พุทธรัตน์รร. กะเปอร์วิทยา 5. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์รร. กะเปอร์วิทยา 6. นางดุจมณี เพชรทะนันท์รร. บ้านบางหิน 7. น. ส. อารีย์ แก้วนวลรร. บ้านบางหิน

3 8. น. ส. วิจิตรา คงสนิทรร. ไทยรัฐวิทยา 67 9. น. ส. ยวินฐา นามสุขรร. บ้านทะเลนอก 10. นางณัฏฐพร อินทรมณีรร. บ้านควนไทรงาม 11. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์รร. บ้านบางกล้วย นอก 12. นายพูนศักดิ์ วินาเกตุรร. บ้านภูเขาทอง 13. นางภาวินี เดชโชติรร. บ้านกำพวน 14. น. ส. ศรีสุดา สลาสะรัดรร. ดำรงศาสตร์วิทยา 15. น. ส. โสมฤทัย มะหะหมาดรร. ดำรงศาสตร์วิทยา

4 16. นางสาวิณี งามประดิษฐ์รร. สุขสำราญ ราษฏร์รังสรรค์ 17. น. ส. จิภวรรณ์ รักษารร. ดาลิสลามวิทยา 18. น. ส. ปรียานัฐ กะสิรักษ์รร. ดาลิสลามวิทยา 19. น. ส. อุไรเราะห์ มะสันต์รร. ดาลิสลามวิทยา

5 ลำดับที่รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 1 นายวิสัย คงแก้วเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2 น. ส. ชวาพร จิตตนูนท์หัวหน้าโครงการ TILS 3 นายเดชา ดวงนามลเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 4 นายนัฐวุฒิ ทองสินธ์เจ้าหน้าที่โครงการ TILS 5 นายธเนศ อินตันเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 6 น. ส. ฝารีด้า เอื้องานเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 7 นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจเจ้าหน้าที่โครงการ TILS รายชื่อ เจ้าหน้าที่

6 วาระการ ประชุม 1. สรุปผลการใช้คู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 2. ชี้แจงเรื่องงานเปิดโลกกิจกรรมของ โครงการ ในเดือนมกราคม ปี 2552 3. อบรมเรื่องการใช้ชีวเครื่องหมายในการ ประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

7 1.To summarize the result of Teaching Resource Pack I 2.To discuss in TILS Openday on January 2009 3.To train teacher in Biomarker as Tools for Coastal Environmental Assessment Agen da

8 SOO and Teacher summary the result of Teaching Pack I and discussion in TILS Openday 2009

9 Biomarker Workshop

10 ผลการ ประชุม 1. ผลสรุปการใช้คู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 - นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฯได้ดี ทำให้เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศชายฝั่งในชุมชนตัวเองได้ดีขึ้น - นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3( ม.1- ม.3) สามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฯได้ดีกว่า นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2( ป.4- ป.6) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม เนื่องจากเนื้อหาในคู่มือฯ ค่อนข้างยาก

11 2. ชี้แจงเรื่องงานเปิดโลกกิจกรรมของโครงการ ในเดือนมกราคม ปี 2552 - แต่ละโรงเรียนมีความเห็นร่วมกันให้จัดงานวันที่ 9 มกราคม เพื่อไม่ให้ตรงกับ งานวันเด็กแห่งชาติ - โรงเรียนต่างๆจะร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรม 4 ซุ้ม - แต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจชายฝั่งในช่วงวันเดียวกัน 3. อบรมเรื่องการใช้ชีวเครื่องหมายในการประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง - อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องหมายทางชีวภาพเป็นอย่างดี - แต่ละโรงเรียนจะนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของตน

12 The teacher meeting was attended by 19 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Seven staffs from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. SUMMA RY 1.To summarize the result of Teaching Resource Pack I -Student are understand in Teaching Pack I, they know in coastal environment and ecosystem in their hometown. -Student from grade 7-9 can learn in Teaching Pack I more than student from grade 4-6 because the content in TP1 is quite difficulty

13 2.Discusions in TILS Openday on January 2009 -TILS Openday are make on 9 th January -Each schools are gather in 4 pavilions with relate on coastal environment and conservation -We have coastal survey trip for student and teacher in each school. 3.To train teacher in Biomarker as Tools for Coastal Environmental Assessment -Teacher are understand in objective and methods in biomarker. -Each school will train student in biomarker by used animal in their area


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google