งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน
โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึนามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง Ranong Coastal Resource Research Station 15 September 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ โรงเรียน 1. นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณ รร.บ้านสำนัก 2. นางสร้อยทิพย์ รักชู 3. น.ส.พิกุล พงษ์สถิต รร.บ้านบางเบน 4. นางภัทรภร พุทธรัตน์ รร.กะเปอร์วิทยา 5. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์ 6. นางดุจมณี เพชรทะนันท์ รร.บ้านบางหิน 7. น.ส.อารีย์ แก้วนวล

3 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. น.ส.วิจิตรา คงสนิท รร.ไทยรัฐวิทยา67
น.ส.วิจิตรา คงสนิท รร.ไทยรัฐวิทยา67 9. น.ส.ยวินฐา นามสุข รร.บ้านทะเลนอก 10. นางณัฏฐพร อินทรมณี รร.บ้านควนไทรงาม 11. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ รร.บ้านบางกล้วยนอก 12. นายพูนศักดิ์ วินาเกตุ รร.บ้านภูเขาทอง 13. นางภาวินี เดชโชติ รร.บ้านกำพวน 14. น.ส.ศรีสุดา สลาสะรัด รร.ดำรงศาสตร์วิทยา 15. น.ส.โสมฤทัย มะหะหมาด

4 16. 17. 18. 19. นางสาวิณี งามประดิษฐ์ รร.สุขสำราญราษฏร์รังสรรค์
นางสาวิณี งามประดิษฐ์ รร.สุขสำราญราษฏร์รังสรรค์ 17. น.ส.จิภวรรณ์ รักษา รร.ดาลิสลามวิทยา 18. น.ส.ปรียานัฐ กะสิรักษ์ 19. น.ส.อุไรเราะห์ มะสันต์

5 เจ้าหน้าที่โครงการ TILS
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ลำดับที่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน 1 นายวิสัย คงแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2 น.ส.ชวาพร จิตตนูนท์ หัวหน้าโครงการ TILS 3 นายเดชา ดวงนามล 4 นายนัฐวุฒิ ทองสินธ์ 5 นายธเนศ อินตัน 6 น.ส.ฝารีด้า เอื้องาน 7 นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ

6 วาระการประชุม 1.สรุปผลการใช้คู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 2.ชี้แจงเรื่องงานเปิดโลกกิจกรรมของโครงการ ในเดือนมกราคม ปี2552 3.อบรมเรื่องการใช้ชีวเครื่องหมายในการประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

7 Agenda 1.To summarize the result of Teaching Resource Pack I
2.To discuss in TILS Openday on January 2009 3.To train teacher in Biomarker as Tools for Coastal Environmental Assessment

8 SOO and Teacher summary the result of Teaching Pack I and discussion in TILS Openday 2009

9 Biomarker Workshop

10 ผลการประชุม 1.ผลสรุปการใช้คู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 -นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฯได้ดี ทำให้เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศชายฝั่งในชุมชนตัวเองได้ดีขึ้น -นักเรียนในช่วงชั้นที่3(ม.1-ม.3) สามารถเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฯได้ดีกว่า นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2(ป.4-ป.6) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม เนื่องจากเนื้อหาในคู่มือฯ ค่อนข้างยาก

11 2.ชี้แจงเรื่องงานเปิดโลกกิจกรรมของโครงการ ในเดือนมกราคม ปี2552
-แต่ละโรงเรียนมีความเห็นร่วมกันให้จัดงานวันที่ 9 มกราคม เพื่อไม่ให้ตรงกับ งานวันเด็กแห่งชาติ -โรงเรียนต่างๆจะร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรม 4 ซุ้ม -แต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจชายฝั่งในช่วงวันเดียวกัน 3.อบรมเรื่องการใช้ชีวเครื่องหมายในการประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง -อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการใช้เครื่องหมายทางชีวภาพเป็นอย่างดี -แต่ละโรงเรียนจะนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของตน

12 1.To summarize the result of Teaching Resource Pack I
SUMMARY The teacher meeting was attended by 19 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Seven staffs from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. 1.To summarize the result of Teaching Resource Pack I -Student are understand in Teaching Pack I, they know in coastal environment and ecosystem in their hometown. -Student from grade 7-9 can learn in Teaching Pack I more than student from grade 4-6 because the content in TP1 is quite difficulty

13 2.Discusions in TILS Openday on January 2009
-TILS Openday are make on 9th January -Each schools are gather in 4 pavilions with relate on coastal environment and conservation -We have coastal survey trip for student and teacher in each school. 3.To train teacher in Biomarker as Tools for Coastal Environmental Assessment -Teacher are understand in objective and methods in biomarker. -Each school will train student in biomarker by used animal in their area


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google