งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน
โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึนามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง Ranong Coastal Resource Research Station 6 June 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ โรงเรียน 1. นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณ รร.บ้านสำนัก 2. น.ส.พิกุล พงษ์สถิต รร.บ้านบางเบน 3. นางภาวินี เดชโชติ รร.บ้านกำพวน 4. น.ส.ปรียานัฐ กะสิรักษ์ รร.ดาลิสลามวิทยา 5. น.ส.จิภวรรณ์ รักษา 6. น.ส.ปัทมศิษฏ์ สินฉิม รร.บ้านบางหว้า 7. น.ส.ทิพย์ปราณี ชูสง รร.บ้านเตรียม

3 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. นางดุจมณี เพชรทะนันท์ รร.บ้านบางหิน
นางดุจมณี เพชรทะนันท์ รร.บ้านบางหิน 9. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์ รร.กะเปอร์วิทยา 10. นางภัทรภร พุทธรัตน์ 11. นายศุภชัย มาลาศิลป์ รร.บ้านควนไทรงาม 12. นายพูนศักดิ์ วินาเกตุ รร.บ้านภูเขาทอง 13. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ รร.บ้านทะเลนอก 14. น.ส.ศรีสุดา สลาสะรัด รร.ดำรงศาสตร์วิทยา 15. น.ส.โสมฤทัย มะหะหมาด

4 เจ้าหน้าที่โครงการ TILS
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ลำดับที่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน 1. นายเดชา ดวงนามล เจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2. นายมนตรี สาลี 3. น.ส.ฝารีด้า เอื้องาน 4. นายธเนศ อินตัน 5. นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ

5 วาระการประชุม 1.ส่งมอบคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขคู่มือเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 3. ร่วมกันวางแผนวิธีการสอนคู่มือเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 และ 2

6 Agenda 1.To disseminate the final draft of teaching pack 1
2.To discuss the draft of teaching pack 2 3.To plan teaching methods for teaching pack 1 and 2

7 (Opening and introduction)
พิธีเปิดการประชุม (Opening and introduction)

8 อธิบายเนื้อหาของคู่มือการเรียนรู้และเสนอความคิดเห็น
(The content of teaching pack 2 explained by SOO and the discussion of teaching pack 2)

9 ชี้แจงเรื่องโครงการกับโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการและพิธีปิด (Explained about project with new school and closing)

10 ผลการประชุม 1.ส่งมอบคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 1.1 อาจารย์มีความพอใจในคู่มือฯเล่มที่ 1 รวมทั้งสื่อการสอน และพร้อมที่จะนำไปใช้สอน 1.2 โรงเรียนบางแห่งต้องการสื่อการสอนเพิ่มเพื่อสอนนักเรียนระดับชั้นอื่น 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขคู่มือเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 2.1 เนื้อหา กิจกรรมและภาพประกอบส่วนใหญ่มีความเหมาะสมแล้ว 2.2 ในแต่ละบทต้องการข้อมูล กิจกรรมและภาพประกอบเพิ่มเติมดังนี้

11 -ในบทผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ต้องการข้อมูลสถิติการทำประมงการจับสัตว์ทะเลจากธรรมชาติ พร้อมสรุปออกมาในรูปกราฟ -ในบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ต้องการกิจกรรมการละลายของน้ำแข็งเพิ่ม -ในบทผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิต้องการข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ขณะเกิดสึนามิและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ -ในบทความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ต้องการภาพสัตว์ในไฟลัมต่างๆ เพิ่มเติม 3.ร่วมกันวางแผนวิธีการสอนคู่มือเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 และ 2 3.1 การสอนเนื้อหาในคู่มือฯเล่มที่1 จะเริ่มภายในเดือนนี้ โดยจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน

12 3.2 การสอนคู่มือฯเล่มที่1 จะจบลงในช่วงเดือนกันยายน จากนั้นจะจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
3.3 การสอนคู่มือฯเล่มที่ 2 จะเริ่มในเทอมถัดไป

13 SUMMARY 1.To disseminate the final draft of teaching pack 1:
The teacher meeting was attended by 15 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Four new schools come to join. Five staff s from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. 1.To disseminate the final draft of teaching pack 1: • Teaching pack I handbook and poster are pretty good.

14 2.To discuss the draft of teaching pack 2 that follow as
Most of the contents of the posters and activities are appropriate. The pack need more statistic information, picture and activity in each lesson. 2.1 The following add in each lesson agreed: • Fisheries by catch product of Thailand in Pressure on Marine Environment lesson. • Ice meltdown activity in Climate change lesson. See notes below • Animal behavior when Earthquake and Tsunami. See notes below • Animal picture for each Phylum in Conservation and Marine Biodiversity lesson Over the past 100 years the average rise in air temperature in the Arctic has been twice that of the rest of the world. Warming has led to Summer ice cover being reduced by 15-20% in the past 30 years. Sea ice has also become thinner with an average 10-15% reduction between the 1960s and late 1990s.Melting of glaciers. Retreat in Alaska is particularly severe. Melting of ice sheets. E.g. the area of the Greenland ice sheet subject to melting increased 16% between 1979 and 2002.Shortening of the snow season. The extent of snow cover has decreased on average by 10 percent over the past three decades.Increased precipitation. Over the last 100 years precipitation has increased by around 8%, much of it coming as autumn or winter rain. Please note that there is no scientific evaluation of animal behaviour at the time of tsunami and earthquake. Its all popular stories. I’m sure something like wikipedia will help

15 3. Teaching methods for teaching pack 1 and 2
•Teaching pack 1 will start soon and students have pre-test before start. •Teaching pack 1 will finished before September, After that students have post-test. •Teaching pack 2 will start in next semester


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google