งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource Research Station ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่ง ระนอง 6 June 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุม ลำดับที่รายชื่ออาจารย์โรงเรียน 1. นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณรร. บ้านสำนัก 2. น. ส. พิกุล พงษ์สถิตรร. บ้านบางเบน 3. นางภาวินี เดชโชติรร. บ้านกำพวน 4. น. ส. ปรียานัฐ กะสิรักษ์รร. ดาลิสลามวิทยา 5. น. ส. จิภวรรณ์ รักษารร. ดาลิสลามวิทยา 6. น. ส. ปัทมศิษฏ์ สินฉิมรร. บ้านบางหว้า 7. น. ส. ทิพย์ปราณี ชูสงรร. บ้านเตรียม

3 8. นางดุจมณี เพชรทะนันท์รร. บ้านบางหิน 9. นางแน่งน้อย เกตุสิงห์รร. กะเปอร์วิทยา 10. นางภัทรภร พุทธรัตน์รร. กะเปอร์วิทยา 11. นายศุภชัย มาลาศิลป์รร. บ้านควนไทรงาม 12. นายพูนศักดิ์ วินาเกตุรร. บ้านภูเขาทอง 13. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์รร. บ้านทะเลนอก 14. น. ส. ศรีสุดา สลาสะรัดรร. ดำรงศาสตร์ วิทยา 15. น. ส. โสมฤทัย มะหะหมาดรร. ดำรงศาสตร์ วิทยา

4 รายชื่อ เจ้าหน้าที่ ลำดับที่รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 1.1. นายเดชา ดวงนามลเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2. นายมนตรี สาลีเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 3. น. ส. ฝารีด้า เอื้องานเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 4. นายธเนศ อินตันเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 5. นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจเจ้าหน้าที่โครงการ TILS

5 วาระการ ประชุม 1. ส่งมอบคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทาง ทะเล เล่มที่ 1 ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขคู่มือเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 3. ร่วมกันวางแผนวิธีการสอนคู่มือเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 และ 2

6 Age nda 1.To disseminate the final draft of teaching pack 1 2.To discuss the draft of teaching pack 2 3.To plan teaching methods for teaching pack 1 and 2

7 พิธีเปิดการ ประชุม (Opening and introduction)

8 อธิบายเนื้อหาของคู่มือ การเรียนรู้และเสนอ ความคิดเห็น (The content of teaching pack 2 explained by SOO and the discussion of teaching pack 2)

9 ชี้แจงเรื่องโครงการ กับโรงเรียนที่เพิ่งเข้า ร่วมโครงการและพิธี ปิด (Explained about project with new school and closing)

10 ผลการประชุม 1. ส่งมอบคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 1.1 อาจารย์มีความพอใจในคู่มือฯเล่มที่ 1 รวมทั้งสื่อการสอน และพร้อมที่จะนำไปใช้สอน 1.2 โรงเรียนบางแห่งต้องการสื่อการสอนเพิ่มเพื่อสอนนักเรียน ระดับชั้นอื่น 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขคู่มือเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 2.1 เนื้อหา กิจกรรมและภาพประกอบส่วนใหญ่มีความเหมาะสม แล้ว 2.2 ในแต่ละบทต้องการข้อมูล กิจกรรมและภาพประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

11 - ในบทผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ต้องการข้อมูลสถิติ การทำประมงการจับสัตว์ทะเลจากธรรมชาติ พร้อมสรุปออกมา ในรูปกราฟ - ในบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ต้องการกิจกรรมการ ละลายของน้ำแข็งเพิ่ม - ในบทผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิต้องการข้อมูล เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ขณะเกิดสึนามิและข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดสึนามิ - ในบทความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ต้องการ ภาพสัตว์ในไฟลัมต่างๆ เพิ่มเติม 3. ร่วมกันวางแผนวิธีการสอนคู่มือเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 และ 2 3.1 การสอนเนื้อหาในคู่มือฯเล่มที่ 1 จะเริ่มภายในเดือนนี้ โดย จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน

12 3.2 การสอนคู่มือฯเล่มที่ 1 จะจบลงในช่วงเดือน กันยายน จากนั้นจะจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลัง เรียน 3.3 การสอนคู่มือฯเล่มที่ 2 จะเริ่มในเทอมถัดไป

13 The teacher meeting was attended by 15 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Four new schools come to join. Five staff s from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. SUMMA RY 1.To disseminate the final draft of teaching pack 1: • Teaching pack I handbook and poster are pretty good.

14 2.To discuss the draft of teaching pack 2 that follow as •Most of the contents of the posters and activities are appropriate. • The pack need more statistic information, picture and activity in each lesson. The following add in each lesson agreed: 2.1 The following add in each lesson agreed: • Fisheries by catch product of Thailand in Pressure on Marine Environment lesson. • Ice meltdown activity in Climate change lesson. See notes below • Animal behavior when Earthquake and Tsunami. See notes below • Animal picture for each Phylum in Conservation and Marine Biodiversity lesson

15 3. Teaching methods for teaching pack 1 and 2 •Teaching pack 1 will start soon and students have pre-test before start. •Teaching pack 1 will finished before September, After that students have post-test. •Teaching pack 2 will start in next semester


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google