งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน
โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึนามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง Ranong Coastal Resource Research Station 3 March 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ รายชื่ออาจารย์ โรงเรียน 1 น.ส.วิจิตรา คงสนิท รร.ไทยรัฐวิทยา๖๗ 2 นายผดุง ละเอียดศิลป์ 3 นางภาวินี เดชโชติ รร.บ้านกำพวน 4 นายกฤษ แก้วซ้ำ รร.บ้านสุขสำราญ 5 นายพูนศักดิ์ จินดาเกตุ รร.บ้านภูเขาทอง 6 นางสาวิณี งามประดิษฐ์ รร.สุขสำราญ 7 นายสัตยา โพธิ์ทองคะนอง รร.บ้านบางหว้า 8 น.ส.พิกุล พงษ์สถิต รร.บ้านบางเบน 9 นางสร้อยทิพย์ รักชู รร.บ้านสำนัก 10 นางศิริรัตน์ เสกสรร รร.บ้านทะเลนอก 11 นายศุภชัย มาลาศิลป์ รร.บ้านควนไทรงาม

3 เจ้าหน้าที่โครงการ TILS
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ลำดับที่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน 1 นายวิสัย คงแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2 น.ส.ชวาพร จิตตนูนท์ หัวหน้าโครงการ TILS 3 นายเดชา ดวงนามล 4 น.ส.ฝารีด้า เอื้องาน 5 นายมนตรี สาลี 6 นายธเนศ อินตัน 7 นายนัฐวุฒิ ทองสินธ์ 8 นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจ

4 วาระการประชุม 1. แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 2. วางแผนและแก้ไขวิธีการสอนคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 3. วางแผนเนื้อหาคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 4. จัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั้งเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

5 Agenda 1. To discuss the draft of teaching pack I
2. To plan teaching methods for teaching pack I 3. To discuss topics for teaching pack II 4. To establish an advisory group to revise teaching pack I and teaching pack II

6 (Opening and introduction)
พิธีเปิดการประชุม (Opening and introduction)

7 อธิบายเนื้อหาของคู่มือการเรียนรู้และเสนอความคิดเห็น
(The content of teaching pack I explained by SOO and the discussion of teaching pack I & II)

8 การจัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาและพิธีปิด (Establishment of advisory group and closing)

9 ผลการประชุม 1. แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 1.1 เนื้อหา กิจกรรมและภาพประกอบส่วนใหญ่มีความเหมาะสมแล้ว 1.2 อาจารย์สามารถปรับหรือเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมมาสอนให้แก่นักเรียนแต่ละ ชั้น ตามความเหมาะสม 1.3 เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องปะการังในบทที่ 5 1.4 ควรจะเพิ่มคำอธิบายคำศัพท์ 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขวิธีการสอนคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 2.1 เปลี่ยนคำศัพท์บางคำให้มีความเหมาะสม เมื่อนำไปสอนในชั้นเรียน 2.2 ควรประเมินความรู้ของนักเรียนผลก่อนและหลังการสอน 2.3 ควรมีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน

10 3. ร่วมกันเสนอเนื้อหาของคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 ดังนี้
3.1 หัวข้อสำหรับบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3.1.1 ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก 3.1.2 ชั้นบรรยากาศ การเกิดลม เมฆ ฝน พายุ ปรากฏการณ์เอลนิโน-ลานิญา 3.1.3 วิธีแก้ไขที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้ 3.2 หัวข้อสำหรับบทที่ 3 ผลกระทบจากการทำประมงและการใช้ทรัพยากรที่ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 3.2.1 ประเภทของการทำประมงและเครื่องมือประมงประเภทต่างๆ ในจังหวัดระนอง 3.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำประมงเกินอัตรา และการทำประมงที่ผิดวิธี 3.2.3 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาช่วยในการจัดการการประมง 3.2.4 วิธีแก้ไขที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้

11 3.3 หัวข้อสำหรับบทที่ 4 การอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 3.3.2 สัตว์ทะเลกลุ่มต่างๆ 3.3.3 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดระนอง 3.3.4 ชื่อของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดระนอง 3.3.5 แนวทางการอนุรักษ์ที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ 4. จัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงคู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 ดังนี้ 4.1 คู่มือเล่มที่1 –รร.ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (2 ท่าน) รร.บ้านกำพวน และรร.บ้านภูเขาทอง 4.2 คู่มือเล่มที่2 - รร.สุขสำราญ รร.บ้านสุขสำราญ รร.บ้านทะเลนอก และรร.ควนไทรงาม

12 SUMMARY The teacher meeting was attended by 11 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Eight staff from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. 1.The discussion of the draft of teaching pack 1 indicated that: Most of the contents of the posters and activities are appropriate. The packs need discussion of coral reefs in lesson 5. The packs need a glossary and references Teacher must be able to choose the material that they use in different classes.

13 3.1 Lesson 2 Climate change. 2. The following changes were agreed:
To change technical terms to simple word. To add pre-test and post-test in each teaching pack. It was agreed that the SOO will promote the activities of the teaching pack in science day at schools. 3. Discussion of topics for teaching pack II suggested the following amendments: 3.1 Lesson 2 Climate change. 3.1.1 Add meaning, cause and effect of climate change. 3.1.2 Add content on atmosphere, cloud, wind, rain, storms and El nino-La nina. 3.1.3 How students can prevent climate change.

14 3.2 Lesson 3 Pressures on the natural environment from fishing and resource exploitation
Add types of fishing activity and fishing gear used in Ranong province Discuss ecosystem effects from inappropriate fishing methods and over fishing Discuss approach of using GIS for fisheries management Discuss the ways in which students can prevent poor fishing practices. 3.3 Lesson 4 Conservation and biodiversity Discuss the meaning of conservation and biodiversity Discuss groups of marine organisms Discuss ways to conserve coastal marine resources in Ranong

15 Discuss conservation in Ranong and how students can help
4. The establishment of an advisory group to revise teaching pack I and teaching pack II The advisory group for teaching pack I will be 4 teachers from Thairatvitaya 67 (2 person), Ban Kamphun and Ban Phukaothong. They will discuss and review this teaching pack on 17th March 08. 4.2 The advisory group for teaching pack II will be 4 teachers from Suksumran, Ban Suksumran, Ban Talaynok, Kuansaingam. They will discuss and review next teaching pack in the end of May.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครูในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google