งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource Research Station ณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่ง ระนอง 3 March 2008

2 รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุม 1 น. ส. วิจิตรา คงสนิทรร. ไทยรัฐวิทยา๖๗ 2 นายผดุง ละเอียดศิลป์รร. ไทยรัฐวิทยา๖๗ 3 นางภาวินี เดชโชติรร. บ้านกำพวน 4 นายกฤษ แก้วซ้ำรร. บ้านสุขสำราญ 5 นายพูนศักดิ์ จินดาเกตุรร. บ้านภูเขาทอง 6 นางสาวิณี งามประดิษฐ์รร. สุขสำราญ 7 นายสัตยา โพธิ์ทองคะนองรร. บ้านบางหว้า 8 น. ส. พิกุล พงษ์สถิตรร. บ้านบางเบน 9 นางสร้อยทิพย์ รักชูรร. บ้านสำนัก 10 นางศิริรัตน์ เสกสรรรร. บ้านทะเลนอก 11 นายศุภชัย มาลาศิลป์รร. บ้านควนไทรงาม ลำดับที่รายชื่ออาจารย์โรงเรียน

3 ลำดับที่รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 1 นายวิสัย คงแก้วเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 2 น. ส. ชวาพร จิตตนูนท์หัวหน้าโครงการ TILS 3 นายเดชา ดวงนามลเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 4 น. ส. ฝารีด้า เอื้องานเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 5 นายมนตรี สาลีเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 6 นายธเนศ อินตันเจ้าหน้าที่โครงการ TILS 7 นายนัฐวุฒิ ทองสินธ์เจ้าหน้าที่โครงการ TILS 8 นายเผ่าเทพ เชิดสุขใจเจ้าหน้าที่โครงการ TILS รายชื่อ เจ้าหน้าที่

4 วาระการ ประชุม 1. แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 2. วางแผนและแก้ไขวิธีการสอนคู่มือการ เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 3. วางแผนเนื้อหาคู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 4. จัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกัน แก้ไขปรับปรุงคู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั้งเล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

5 Age nda 1. To discuss the draft of teaching pack I 2. To plan teaching methods for teaching pack I 3. To discuss topics for teaching pack II 4. To establish an advisory group to revise teaching pack I and teaching pack II

6 พิธีเปิดการ ประชุม (Opening and introduction)

7 อธิบายเนื้อหาของคู่มือ การเรียนรู้และเสนอ ความคิดเห็น (The content of teaching pack I explained by SOO and the discussion of teaching pack I & II)

8 การจัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ ปรึกษาและพิธีปิด (Establishment of advisory group and closing)

9 ผลการประชุม 1. แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 1.1 เนื้อหา กิจกรรมและภาพประกอบส่วนใหญ่ มีความเหมาะสมแล้ว 1.2 อาจารย์สามารถปรับหรือเลือกเนื้อหาที่ เหมาะสมมาสอนให้แก่นักเรียนแต่ละ ชั้น ตาม ความเหมาะสม 1.3 เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องปะการังในบทที่ 5 1.4 ควรจะเพิ่มคำอธิบายคำศัพท์ 2. ร่วมกันวางแผนและแก้ไขวิธีการสอนคู่มือการ เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 1 2.1 เปลี่ยนคำศัพท์บางคำให้มีความเหมาะสม เมื่อนำไปสอนในชั้นเรียน 2.2 ควรประเมินความรู้ของนักเรียนผลก่อน และหลังการสอน 2.3 ควรมีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าไปร่วมจัด กิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน

10 3. ร่วมกันเสนอเนื้อหาของคู่มือการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เล่มที่ 2 ดังนี้ 3.1 หัวข้อสำหรับบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก 3.1.1 ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก 3.1.2 ชั้นบรรยากาศ การเกิดลม เมฆ ฝน พายุ ปรากฏการณ์เอลนิโน - ลานิญา 3.1.3 วิธีแก้ไขที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมได้ 3.2 หัวข้อสำหรับบทที่ 3 ผลกระทบจากการทำ ประมงและการใช้ทรัพยากรที่ต่อสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ 3.2.1 ประเภทของการทำประมงและเครื่องมือ ประมงประเภทต่างๆ ในจังหวัดระนอง 3.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำประมง เกินอัตรา และการทำประมงที่ผิดวิธี 3.2.3 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เข้ามาช่วยในการจัดการการประมง 3.2.4 วิธีแก้ไขที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้

11 3.3 หัวข้อสำหรับบทที่ 4 การอนุรักษ์และความ หลากหลายทางชีวภาพ 3.3.1 ความหมายของความหลากหลายทาง ชีวภาพ 3.3.2 สัตว์ทะเลกลุ่มต่างๆ 3.3.3 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในจังหวัดระนอง 3.3.4 ชื่อของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดระนอง 3.3.5 แนวทางการอนุรักษ์ที่นักเรียนสามารถมี ส่วนร่วมได้ 4. จัดตั้งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุง คู่มือการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 ดังนี้ 4.1 คู่มือเล่มที่ 1 – รร. ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (2 ท่าน ) รร. บ้านกำพวน และรร. บ้านภูเขาทอง 4.2 คู่มือเล่มที่ 2 - รร. สุขสำราญ รร. บ้านสุขสำราญ รร. บ้านทะเลนอก และรร. ควนไทรงาม

12 SUMMA RY The teacher meeting was attended by 11 teachers from 12 schools within the Laem Son National Park in Ranong and Phang Nga. Eight staff from KURDI and the Department of Marine Science, Kasetsart University. 1.The discussion of the draft of teaching pack 1 indicated that: Most of the contents of the posters and activities are appropriate. The packs need discussion of coral reefs in lesson 5. The packs need a glossary and references Teacher must be able to choose the material that they use in different classes.

13 2. The following changes were agreed: To change technical terms to simple word. To add pre-test and post-test in each teaching pack. It was agreed that the SOO will promote the activities of the teaching pack in science day at schools. 3. Discussion of topics for teaching pack II suggested the following amendments: 3.1 Lesson 2 Climate change. 3.1.1 Add meaning, cause and effect of climate change. 3.1.2 Add content on atmosphere, cloud, wind, rain, storms and El nino- La nina. 3.1.3 How students can prevent climate change.

14 3.2 Lesson 3 Pressures on the natural environment from fishing and resource exploitation Add types of fishing activity and fishing gear used in Ranong province Discuss ecosystem effects from inappropriate fishing methods and over fishing Discuss approach of using GIS for fisheries management Discuss the ways in which students can prevent poor fishing practices. 3.3 Lesson 4 Conservation and biodiversity Discuss the meaning of conservation and biodiversity Discuss groups of marine organisms Discuss ways to conserve coastal marine resources in Ranong

15 Discuss conservation in Ranong and how students can help 4. The establishment of an advisory group to revise teaching pack I and teaching pack II The advisory group for teaching pack I will be 4 teachers from Thairatvitaya 67 (2 person), Ban Kamphun and Ban Phukaothong. They will discuss and review this teaching pack on 17 th March 08. 4.2 The advisory group for teaching pack II will be 4 teachers from Suksumran, Ban Suksumran, Ban Talaynok, Kuansaingam. They will discuss and review next teaching pack in the end of May.


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึ นามิ Tsunami Impacts in Laem Son National Park การประชุมครูในเขตอุทยาน แห่งชาติแหลมสน Ranong Coastal Resource.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google