งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบวางแผนพัฒนาการใช้ดิน Land Use Planning System For Khon Kaen สำหรับจังหวัด ขอนแก่น Department of Computer Engineering Faculty of Engineering l KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบวางแผนพัฒนาการใช้ดิน Land Use Planning System For Khon Kaen สำหรับจังหวัด ขอนแก่น Department of Computer Engineering Faculty of Engineering l KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบวางแผนพัฒนาการใช้ดิน Land Use Planning System For Khon Kaen สำหรับจังหวัด ขอนแก่น Department of Computer Engineering Faculty of Engineering l KKU

2 ผู้จัดทำ โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา นางสาวจารุณี สารีใส 473040573-2 นางสาวภัทราวัลย์ คำปลิว 473040605-5 ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ร่วม ประเมิน รศ. ดร. วนิดา แก่น อากาศ อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะ วี

3 หัวข้อนำเสนอ ที่มาและวัตถุประสงค์ผลงานระบบระบบที่คาดว่าจะได้รับข้อเสนอแนะสรุปผลการดำเนินการ

4 งานที่ได้ดำเนินการ ฐานข้อมูล อินเตอร์เฟส

5 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล GIS ฐานข้อมูลออกแบบ เพิ่มเติม

6 ฐานข้อมูล : GIS • กลุ่มชุดดิน (soil47,Rai2,tam_nam_t, Amphoe_t) • การใช้ประโยชน์ที่ดิน + กลุ่ม ชุดดิน (Des_t,soil47,tam_nam_ t,Amphoe_t) • ขอบเขตพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น (Amphoe_t,tam_nam_t)

7 ฐานข้อมูล : ออกแบบ เพิ่มเติม • ตารางคำอธิบายกลุ่มชุดดิน ( เลขที่กลุ่มชุดดิน, ลักษณะโดยทั่วไป, ปัญหาในการใช้ประโยชน์ ที่ดิน, ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช, การจัดการ, คำอธิบาย ) • ตารางแนวทางแก้ไขปัญหา ( เลขที่กลุ่มชุดดิน, รหัสสภาพปัญหา, รหัสแนวทางแก้ปัญหา ) • ตารางสภาพปัญหา ( รหัสสภาพปัญหา, รายละเอียดของสภาพปัญหา, รหัสแนวทาง แก้ปัญหา ) • ตารางวิธีแก้ไขปัญหา ( รหัสแนวทางการแก้ปัญหา, แนวทางการแก้ปัญหา, วิธีการแก้ไข ปัญหา )

8 อินเตอร์เฟส แสดงแผนที่ แสดงรายงาน

9 อินเตอร์เฟส : แสดงแผนที่

10

11

12 อินเตอร์เฟส : แสดงรายงาน • รายละเอียดของกลุ่มชุดดิน • การวิเคราะห์ปัญหาของทรัพยากรดินตามการ ใช้ประโยชน์ • แนวทางและวิธีแก้ปัญหา

13 รายงาน : รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด ขอนแก่น

14 รายงาน : รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุด ดิน ฐานข้อมูล GIS ตารางคำอธิบาย กลุ่มชุดดิน อินเตอร์ เฟส รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน

15 รายงาน : รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด ขอนแก่น กลุ่มชุดดินที่ 1 ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็ก ในฤดูร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีดำ หรือสีเทาแก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีน้ำตาลหรือ สีเหลืองปะปนอยู่บ้างในดินชั้นบน … ปัญหาในการใช้ประโยชน์ : ดินเหนียวจัด การไถพรวนลำบาก ดินแห้งจะ แตกระแหงเป็นร่องลึก ทำให้น้ำซึมหายได้ง่ายเมื่อฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ ในช่วงฤดู ฝนมีน้ำแช่ขัง ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : พื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมทำนา ในฤดูฝนมีน้ำขัง 4-5 เดือน แต่สามารถปลูกพืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และ ผักต่าง ๆ ก่อนและหลังการปลูกข้าว ถ้ามีน้ำชลประทาน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดการ : ปลูกข้าวหรือทำนา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยการไถกลบ ตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวข้าว การปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว.. ปลูกพืชไร่ กรณีปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าว หรือปลูกฤดูแล้ง พืชไร่ที่จะปลูกควรมีอายุไม่เกิน 120 วัน ให้ยกร่องสูง 20-30 ซม. และมีร่องระบายน้ำรอบแปลง หรือภายในแปลงนา ห่างกัน 15-20 เมตร ควรมีความกว้าง 40-50 ซม. ลึก 20-30 ซม...

16 รายงาน : การวิเคราะห์ปัญหาของทรัพยากรดิน ตามการใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ปัญหาดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ตำบล _____ อำเภอ ____ จังหวัดขอนแก่น

17 รายงาน : รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุด ดิน ฐานข้อมูล GIS ตารางแนวทางการ แก้ปัญหา อินเตอร์ เฟส รหัสของสภาพและแนว ทางแก้ไขปัญหา การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตารางสภาพ ปัญหา, ตาราง แก้ไขปัญหา สภาพและแนว ทางแก้ไขปัญหา

18 รายงาน : การวิเคราะห์ปัญหาของทรัพยากรดิน ตามการใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ปัญหาดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ตำบล _____ อำเภอ ____ จังหวัดขอนแก่น

19 รายงาน : แนวทางและวิธี แก้ปัญหา แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน ตำบล ___ อำเภอ ___ จังหวัดขอนแก่น

20 รายงาน : รายละเอียดของ กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุด ดิน ฐานข้อมูล GIS ตารางแนวทางการ แก้ปัญหา อินเตอร์ เฟส รหัสของแนวทางแก้ไข ปัญหา การใช้ ประโยชน์ที่ดิน ตาราง วิธีแก้ไข ปัญหา แนวทางและวิธีแก้ไข ปัญหา

21 รายงาน : แนวทางและวิธี แก้ปัญหา แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน ตำบล ___ อำเภอ ___ จังหวัดขอนแก่น

22 ปัญหาและอุปสรรค • ยังไม่สามารถเขียน Map file ให้ ครอบคลุมการทำงานของระบบได้ • การจัดทำฐานข้อมูลของการใช้ประโยชน์ ที่ดินรวมกับกลุ่มชุดดินนั้นต้องใช้ เวลานาน

23 แผนการดำเนินการ พัฒนาระบบ ทดสอบและแก้ไขระบบ นำไปใช้ มกราคม - กุมพาพันธ์ 2551

24 สรุปผลการดำเนินการ

25


ดาวน์โหลด ppt ระบบวางแผนพัฒนาการใช้ดิน Land Use Planning System For Khon Kaen สำหรับจังหวัด ขอนแก่น Department of Computer Engineering Faculty of Engineering l KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google