งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และการจำแนกชนิดวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และการจำแนกชนิดวัชพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และการจำแนกชนิดวัชพืช
การสุ่มตัวอย่าง อุปกรณ์ การอบและการจัดทำตัวอย่างวัชพืชแห้ง การจำแนกชนิดของวัชพืช นิเวศวิทยาของวัชพืช การปรากฏ ความหนาแน่น การครอบคลุมพื้นที่ การแข่งขัน และการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

2 กิจกรรม 3 มิย. 56 ร่วมกันปลูกพืช 2 ชนิด คือ ข้าวโพดหวาน ATS2 และถั่วเขียว กพส1 ในแปลงตัวอย่าง พื้นที่ประมาณ 2(8x20) ม2 ที่ได้ไถพรวนไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน และยกร่องปลูก 50 ซม. ระยะระหว่างต้น 25 ซม. ปลูกหลุมละ 2-3 เมล็ด ให้หัดสังเกตวัชพืชที่งอกออกมาแล้ว ว่ามีอะไรบ้าง จำนวนหรือหนาแน่นอย่างไร แบ่งแปลงปลูกออกเป็นสองส่วน แล้วทำการฉีดพ่นสารป้องกันวัชพืช อะลาคลอร์ 68 มล. ผสมน้ำ 16 ลิตร (ฉีดจริงเพียง 15 ลิตร) เตรียมแผงอัดตัวอย่างวัชพืชไว้ สำหรับการเก็บตัวอย่างวัชพืช

3 กิจกรรม 10 มิย. 56 แบ่ง 10 กลุ่มๆละ 5-7คน อธิบายการเก็บตัวอย่างวัชพืช แจกแผงอัดตัวอย่างวัชพืช ให้เก็บตัวอย่างวัชพืช 10 ชนิด ที่พบในแปลงพืชยืนต้น แปลงพืชล้มลุก หรือบริเวณรอบอาคาร ของภาควิชาพืชศาสตร์และการจัดการศัตรูพืช ให้มีการบันทึกข้อมูลแปลงพืช อธิบายการสุ่มหรือเลือกเก็บวัชพืช และอธิบายลักษณะเด่นๆ ของวัชพืช จำแนกชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ นำมาอัดแห้ง แล้วติดบนกระดาษ (เพื่อส่งเป็นรายงาน)

4 กิจกรรม 17 มิย. 56 แต่ละคนในกลุ่มย่อยนำตัวอย่างวัชพืชที่อบแห้งแล้วมาจัดติดบนกระดาษคนละ 1 ตัวอย่าง หัดการจัดตัวอย่าง แล้วให้เขียนรายละเอียดทางพฤกษศาสตร์ (ชื่อพืชไทย สามัญ วิทยาศาสตร์) วงศ์ ระบุแปลงที่เก็บตัวอย่าง วันเดือนปีที่เก็บ โดยให้ค้นหารายละเอียดคำอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และนิเวศวิทยาของวัชพืช ลักษณะทางการเกษตร (ปัญหาการแก่งแย่งแข่งขัน หรือประโยชน์อื่นที่อาจมีของวัชพืชชนิดนั้น) จากตัวอย่างจริงเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง สังเกตการปรากฏของวัชพืชร่วมกับพืชปลูกในแปลงตัวอย่าง ข้าวโพดหวานและถั่วลิสง ดูชนิดของวัชพืช การเจริญพันธุ์ ความเด่น นำมาอภิปรายสรุป

5 กิจกรรม 17 มิย. 56 แจกภาพวัชพืช 80 ชนิดให้แต่ละกลุ่ม พร้อมสมุด หรือ กระดาษการ์ดแข็ง ให้ศึกษา ชื่อไทย (Thai name) ชื่อสามัญอังกฤษ (common name) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) และชื่อวงศ์ (Family) ของวัชพืชแต่ละชนิดจาก website ของโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ แล้วนำภาพวัชพืชมาติดบนสมุดที่แจกให้ โดยกำหนดให้ กลุ่มที่ 1 และ 2 มีสารบัญเรียงตามลำดับชื่อไทย (ก – ฮ) กลุ่มที่ 3 และ 4 เรียงตามลำดับชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 5 และ 6 เรียงตามลำดับชื่อวงศ์ และชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 7 และ 8 เรียงตามลำดับชื่อสามัญ ส่วนกลุ่มที่ 9 และ 10 ติดบนกระดาษการ์ดแข็ง พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทางนิเวศที่เด่นๆ ของวัชพืชแต่ละชนิดประกอบด้วยลายมือ เมื่อแล้วเสร็จและ เรียกสมุดนี้ว่า Ours Weeds’ Field Guide เพื่อใช้ในการรู้จักวัชพืชในแปลงจริง ๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และการจำแนกชนิดวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google