งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และ การจำแนกชนิดวัชพืช  การสุ่มตัวอย่าง  อุปกรณ์  การอบและการจัดทำตัวอย่าง วัชพืชแห้ง  การจำแนกชนิดของวัชพืช  นิเวศวิทยาของวัชพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และ การจำแนกชนิดวัชพืช  การสุ่มตัวอย่าง  อุปกรณ์  การอบและการจัดทำตัวอย่าง วัชพืชแห้ง  การจำแนกชนิดของวัชพืช  นิเวศวิทยาของวัชพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และ การจำแนกชนิดวัชพืช  การสุ่มตัวอย่าง  อุปกรณ์  การอบและการจัดทำตัวอย่าง วัชพืชแห้ง  การจำแนกชนิดของวัชพืช  นิเวศวิทยาของวัชพืช การ ปรากฏ ความหนาแน่น การ ครอบคลุมพื้นที่ การแข่งขัน และการตอบสนองต่อปัจจัย สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

2 กิจกรรม 3 มิย. 56  ร่วมกันปลูกพืช 2 ชนิด คือ ข้าวโพด หวาน ATS2 และถั่วเขียว กพส 1 ใน แปลงตัวอย่าง พื้นที่ประมาณ 2(8x20) ม 2 ที่ได้ไถพรวนไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน และยกร่องปลูก 50 ซม. ระยะระหว่าง ต้น 25 ซม. ปลูกหลุมละ 2-3 เมล็ด  ให้หัดสังเกตวัชพืชที่งอกออกมาแล้ว ว่า มีอะไรบ้าง จำนวนหรือหนาแน่นอย่างไร  แบ่งแปลงปลูกออกเป็นสองส่วน แล้วทำ การฉีดพ่นสารป้องกันวัชพืช อะลาคลอร์ 68 มล. ผสมน้ำ 16 ลิตร ( ฉีดจริงเพียง 15 ลิตร )  เตรียมแผงอัดตัวอย่างวัชพืชไว้ สำหรับ การเก็บตัวอย่างวัชพืช

3 กิจกรรม 10 มิย. 56 แบ่ง 10 กลุ่มๆละ 5-7 คน อธิบายการ เก็บตัวอย่างวัชพืช แจกแผงอัด ตัวอย่างวัชพืช  ให้เก็บตัวอย่างวัชพืช 10 ชนิด ที่พบ ในแปลงพืชยืนต้น แปลงพืชล้มลุก หรือบริเวณรอบอาคาร ของภาควิชา พืชศาสตร์และการจัดการศัตรูพืช  ให้มีการบันทึกข้อมูลแปลงพืช อธิบายการสุ่มหรือเลือกเก็บวัชพืช และอธิบายลักษณะเด่นๆ ของวัชพืช  จำแนกชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อ วิทยาศาสตร์  นำมาอัดแห้ง แล้วติดบนกระดาษ ( เพื่อส่งเป็นรายงาน )

4 กิจกรรม 17 มิย. 56  แต่ละคนในกลุ่มย่อยนำตัวอย่างวัชพืชที่ อบแห้งแล้วมาจัดติดบนกระดาษคนละ 1 ตัวอย่าง  หัดการจัดตัวอย่าง แล้วให้เขียนรายละเอียด ทางพฤกษศาสตร์ ( ชื่อพืชไทย สามัญ วิทยาศาสตร์ ) วงศ์ ระบุแปลงที่เก็บตัวอย่าง วัน เดือนปีที่เก็บ โดยให้ค้นหารายละเอียด คำอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ นิเวศวิทยาของวัชพืช ลักษณะทางการเกษตร ( ปัญหาการแก่งแย่งแข่งขัน หรือประโยชน์อื่น ที่อาจมีของวัชพืชชนิดนั้น ) จากตัวอย่างจริง เทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง  สังเกตการปรากฏของวัชพืชร่วมกับพืชปลูกใน แปลงตัวอย่าง ข้าวโพดหวานและถั่วลิสง ดู ชนิดของวัชพืช การเจริญพันธุ์ ความเด่น....... นำมาอภิปรายสรุป

5 กิจกรรม 17 มิย. 56  แจกภาพวัชพืช 80 ชนิดให้แต่ละกลุ่ม พร้อม สมุด หรือ กระดาษการ์ดแข็ง  ให้ศึกษา ชื่อไทย (Thai name) ชื่อสามัญ อังกฤษ (common name) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) และชื่อวงศ์ (Family) ของ วัชพืชแต่ละชนิดจาก website ของโครงการ อนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ตาม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ  แล้วนำภาพวัชพืชมาติดบนสมุดที่แจกให้ โดย กำหนดให้ กลุ่มที่ 1 และ 2 มีสารบัญเรียง ตามลำดับชื่อไทย ( ก – ฮ ) กลุ่มที่ 3 และ 4 เรียง ตามลำดับชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 5 และ 6 เรียง ตามลำดับชื่อวงศ์ และชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 7 และ 8 เรียงตามลำดับชื่อสามัญ ส่วนกลุ่มที่ 9 และ 10 ติดบนกระดาษการ์ดแข็ง พร้อมทั้งเขียน คำบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทาง นิเวศที่เด่นๆ ของวัชพืชแต่ละชนิดประกอบด้วย ลายมือ เมื่อแล้วเสร็จและ เรียกสมุดนี้ว่า Ours Weeds’ Field Guide เพื่อใช้ในการรู้จักวัชพืช ในแปลงจริง ๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Lab 1. การเก็บตัวอย่าง และ การจำแนกชนิดวัชพืช  การสุ่มตัวอย่าง  อุปกรณ์  การอบและการจัดทำตัวอย่าง วัชพืชแห้ง  การจำแนกชนิดของวัชพืช  นิเวศวิทยาของวัชพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google