งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสังคม (Man and Society) “ ปัญหาสังคม ” นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสังคม (Man and Society) “ ปัญหาสังคม ” นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสังคม (Man and Society) “ ปัญหาสังคม ” นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ

2 ปัญหาสังคม กระทบต่อคนจำนวนหนึ่งที่มาก พอสมควร กระทบต่อคนจำนวนหนึ่งที่มาก พอสมควร เป็นสภาวะที่ไม่พึงปรารถนา เป็นสภาวะที่ไม่พึงปรารถนา เกี่ยวข้องกับความรู้สึก / ความ ต้องการ เกี่ยวข้องกับความรู้สึก / ความ ต้องการ ต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ฝ่ายแก้ไข ต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ฝ่ายแก้ไข

3 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดจาก...  ค่านิยม  ค่านิยม  การเป็นอุตสาหกรรม / โลกาภิวัตน์  การเป็นอุตสาหกรรม / โลกาภิวัตน์  การอพยพเคลื่อนย้าย  การอพยพเคลื่อนย้าย  ความก้าวหน้าทาง วิทยาการ  ความก้าวหน้าทาง วิทยาการ สาเหตุของปัญหา สังคม

4 2. ความไม่เป็นระเบียบของ สังคม เกิดจาก..  ความล้มเหลวของ จารีตประเพณี  ความล้มเหลวของ จารีตประเพณี  ความขัดแย้งระหว่าง กฎเกณฑ์  ความขัดแย้งระหว่าง กฎเกณฑ์ กับความมุ่งหวัง กับความมุ่งหวัง สาเหตุของปัญหา สังคม

5 3. บุคลิกภาพ / พฤติกรรม เกิดจาก...  กรรมพันธุ์  กรรมพันธุ์  สิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหา สังคม

6 ความมุ่งหมายในการศึกษา  ให้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  ให้เข้าใจถึงปัญหาว่าเกิดขึ้น ได้อย่างไร  ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ถี่ถ้วน

7 ประเภทของปัญหาสังคม  ด้านการเมือง - การคอร์รับชั่น / การก่อการร้าย  ด้านเศรษฐกิจ - ความยากจน / การว่างงาน  ด้านวัฒนธรรม - ค่านิยมทาง เพศ / การแต่งกาย  ด้านสิ่งแวดล้อม - มลพิษ / การจราจร / โลกร้อน  ด้านอื่นๆ - การศึกษา / อาชญากรรม / ฆ่าตัวตาย


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสังคม (Man and Society) “ ปัญหาสังคม ” นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google