งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ มีบรรทัดฐานของสังคมเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติ สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ มีบรรทัดฐานของสังคมเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติ สุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ มีบรรทัดฐานของสังคมเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติ สุข

2 ลักษณะของสังคมไทย 1. เป็นสังคมเกษตรกรรม 2. มีการศึกษาตํ่า 3. มีความรักความผูกพันในถิ่น กำเนิด 4. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี 5. มีนิสัยพึ่งพาอาศัยกัน ให้ ความสำคัญกับระบบอุปถัมภ์ 6. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3 ลักษณะของสังคมเมือง 1. มีความหนาแน่นของประชากรมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็น แบบทุติยภูมิ 3. มีระดับการศึกษาสูง 4. มีอาชีพหลากหลาย และรายได้สูง 5. มีมาตรฐานการครองชีพสูง 6. มีการแข่งขันกันสูง 7. มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง 8. มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเร็ว

4 ลักษณะของสังคมชนบท 1. มีอาชีพทางการ เกษตรกรรมมาก 2. มีการพึ่งพาธรรมชาติ มาก 3. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี 4. มีความสัมพันธ์กันแบบ ปฐมภูมิ 5. มีชีวิตความเป็นอยู่ คล้ายๆ กัน

5 ลักษณะของสิ่งที่เป็น ปัญหาสังคม 1. เป็นสภาวการณ์ที่ สมาชิกในสังคมไม่พึง ปรารถนา 2. มีผลกระทบต่อคนเป็น จำนวนมาก 3. มีความต้องการที่จะ ปรับปรุงแก้ไข

6 ตัวอย่างที่เป็นปัญหา สังคมไทย ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาการกระจาย รายได้ ปัญหาการฉ้อราษฎร์บัง หลวง ปัญหายาเสพติดให้ โทษ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโรคเอดส์

7 สังคมเมือง ความ แตกต่างสังคมชนบท ครอบครั ว ประชาก ร ความสัม พันธ์ การศึกษ า ศาสนา วัฒนธรร ม อาชีพ คุณภาพ ชีวิต การ คมนาคม ให้นักศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง สังคมไทย

8 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของ สังคมไทย 1. ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม 2. โครงสร้างสังคมจะเปลี่ยนแปลง จากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมือง มากขึ้น 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัว เปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวไม่ มีเวลาให้กัน 4. สังคมไทยต้องพึ่งพิงเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และรับอิทธิพลจาก ตะวันตกมากขึ้น 5. สังคมเกษตรกรรมจะลดน้อยลง

9 6. ความไม่เท่าเทียมภายในสังคมมี มากขึ้น 7. คนไทยจะเกิดความตื่นตัวและเข้า ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ 8. ปัญหาการขยายตัวของเมือง 9. สถาบันการศึกษาจะเป็นใน ลักษณะผลิตคนเพื่อเข้าสู่สังคม อุตสาหกรรมมากขึ้น 10. ปัญหาทางสังคมจะหลากหลาย และรุนแรงขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยน ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ มีบรรทัดฐานของสังคมเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่ รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติ สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google