งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานของสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานของสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานของสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติสุข

2 ลักษณะของสังคมไทย 1. เป็นสังคมเกษตรกรรม 2. มีการศึกษาตํ่า 3. มีความรักความผูกพันในถิ่นกำเนิด 4. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี 5. มีนิสัยพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความสำคัญกับระบบอุปถัมภ์ 6. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3 ลักษณะของสังคมเมือง 1. มีความหนาแน่นของประชากรมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นแบบทุติยภูมิ 3. มีระดับการศึกษาสูง 4. มีอาชีพหลากหลาย และรายได้สูง 5. มีมาตรฐานการครองชีพสูง 6. มีการแข่งขันกันสูง 7. มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง 8. มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเร็ว

4 ลักษณะของสังคมชนบท 1. มีอาชีพทางการเกษตรกรรมมาก 2. มีการพึ่งพาธรรมชาติมาก 3. ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี 4. มีความสัมพันธ์กันแบบปฐมภูมิ 5. มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายๆ กัน

5 ลักษณะของสิ่งที่เป็นปัญหาสังคม
1. เป็นสภาวการณ์ที่สมาชิกในสังคมไม่พึงปรารถนา 2. มีผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมาก 3. มีความต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไข

6 ตัวอย่างที่เป็นปัญหาสังคมไทย ได้แก่
􀂃 ปัญหาความยากจน 􀂃 ปัญหาการกระจายรายได้ 􀂃 ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง 􀂃 ปัญหายาเสพติดให้โทษ 􀂃 ปัญหาการว่างงาน 􀂃 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 􀂃 ปัญหาโรคเอดส์

7 ให้นักศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างสังคมไทย
สังคมเมือง ความแตกต่าง สังคมชนบท ครอบครัว ประชากร ความสัมพันธ์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ คุณภาพชีวิต การคมนาคม

8 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมไทย
1. ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม 2. โครงสร้างสังคมจะเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 3. ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป คนในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน 4. สังคมไทยต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น 5. สังคมเกษตรกรรมจะลดน้อยลง

9 6. ความไม่เท่าเทียมภายในสังคมมีมากขึ้น
7. คนไทยจะเกิดความตื่นตัวและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของสื่อ 8. ปัญหาการขยายตัวของเมือง 9. สถาบันการศึกษาจะเป็นในลักษณะผลิตคนเพื่อเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น 10. ปัญหาทางสังคมจะหลากหลายและรุนแรงขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย อันเป็นผลเนื่องจากความเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสังคมไทย โครงสร้างสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานของสังคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม อย่างสันติสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google