งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฏจักรของสารใน ระบบนิเวศ วัฏจักร ของน้ำ. วัฏจักรของน้ำ น้ำเป็นตัวอย่างของขบวนการต่าง ๆ ใน สิ่งมีชีวิตรวมทั้งเป็นแหล่งให้ไฮโดรเจนที่ สำคัญ น้ำที่ปรากฏในโลกจะอยู่ในสภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฏจักรของสารใน ระบบนิเวศ วัฏจักร ของน้ำ. วัฏจักรของน้ำ น้ำเป็นตัวอย่างของขบวนการต่าง ๆ ใน สิ่งมีชีวิตรวมทั้งเป็นแหล่งให้ไฮโดรเจนที่ สำคัญ น้ำที่ปรากฏในโลกจะอยู่ในสภาพและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฏจักรของสารใน ระบบนิเวศ วัฏจักร ของน้ำ

2 วัฏจักรของน้ำ น้ำเป็นตัวอย่างของขบวนการต่าง ๆ ใน สิ่งมีชีวิตรวมทั้งเป็นแหล่งให้ไฮโดรเจนที่ สำคัญ น้ำที่ปรากฏในโลกจะอยู่ในสภาพและ แหล่งต่าง ๆ กัน ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำในดิน น้ำ ในอากาศในรูปของไอน้ำ และน้ำแข็งที่ปกคลุม ขั้วโลก ในจำนวนนี้มีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร โดยส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผิว โลก และบรรยากาศโดยการระเหยและการ กลั่นตัวตกกลับสู่ผิวโลก วัฏจักรของน้ำ คือ การเกิดและการหมุนเวียนของน้ำที่มีอยู่ในโลก โดยไม่มีการสูญหาย แต่จะเปลี่ยนรูปอยู่ใน สภาพต่างๆ วนเวียนอยู่ในวัฏจักรของน้ำโดย ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ปัจจัยสำคัญที่ทำ ให้เกิดขบวนการนี้คือ แสงแดด (solar energy) และแรงดึงดูดของโลก (gravity)

3

4 ไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศอาจจะอยู่ในรูป ของ เมฆ หมอก (air mass) ซึ่งเกิด จากการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ บน ผิวโลก เมื่อไอน้ำถึงจุดอิ่มตัว ก็จะกลั่นตัว เป็นหยดน้ำตกลงสู่ผิวโลก เรียก precipitation ถ้าเป็นของเหลว ก็คือ ฝน (rain) ถ้าเป็นผลึกก็คือหิมะ (snow) ถ้าเป็นของแข็ง ก็คือ ลูกเห็บ (hail, sleet) นอกจากนี้ก็อาจจะเป็น น้ำค้าง (dew) หรือ น้ำค้างแข็งตัว (frost)

5 น้ำฝนที่ตกถึงพื้นดิน บางส่วนก็จะซึมลงดินด้วยแรง ดึงดูดของเม็ดดิน เรียกว่าการซึมลงสู่พื้นดิน (infiltration) โดยที่บางส่วนอาจจะซึมต่อลงไป (percolation) ถึงระดับน้ำใต้ดินเป็นน้ำบาดาล (ground water) น้ำใต้ดินมีหลายระดับชั้นจะค่อยๆ ไหลตามความลาดเทของชั้นดินไปสู่ที่ต่ำ อาจเป็น แหล่งขังน้ำใต้ดินอยู่หรืออาจไหลออกสู่แม่น้ำลำ ธาร ที่อยู่ในระดับชั้นจะค่อยๆ ไหลตามความลาด เทของชั้นดินไปสู่ที่ต่ำ อาจเป็นแหล่งขังน้ำใต้ดิน อยู่หรืออาจไหลออกสู่แม่น้ำลำธารที่อยู่ในระดับต่ำ กว่าหรือออกสู่ทะเลโดยตรงแต่หากบางส่วนที่ซึม ลงดินแล้วเกิดมีชั้นดินแน่นทึบวางอยู่น้ำ ในส่วนนี้ จะไหลตามลาดเทใต้ผิวดิน และขนานไปกับชั้นดิน แน่นทึบดังกล่าว เรียกว่า infer flow และสำหรับ บางส่วนอาจจะไหลใต้ผิวดิน (subsurface flow) ซึ่งอาจจะไหลออกสู่ผิวดินอีกก็ได้น้ำซับที่ค่อย ๆ ไหลซึมลงสู่ดินตามขั้นตอนต่าง ๆ นั้นอาจจะถูกราก พืชดูดเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตแล้วตายออก ทางใบที่เรียกว่า การคายน้ำ (transpiration) ซึ่งจะ เป็นจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพืช

6 ส่วนน้ำฝนที่เหลือจากการซึมลงดิน เมื่ออัตรา การตกของฝนมีค่าสูงกว่า อัตราการซึมลงดินก็ จะเกิดการนองอยู่ตามพื้นดิน จากนั้นก็จะ รวมตัวกันไหลลงสู่ที่ต่ำเรียกว่า overland flow บางส่วนอาจไปรวมตัวอยู่ในที่ลุ่มบริเวณเล็กๆ เรียกว่า surface storage แต่ส่วนใหญ่จะ รวมตัวกันมีปริมาณมากขึ้น มีแรงเซาะดินให้ เป็นร่องน้ำลำธารและแม่น้ำตามลำดับ น้ำที่ ไหลอยู่ในแม่น้ำลำธารเรียกว่า น้ำท่วม (surface runoff) น้ำท่วมนี้จะไหลออกสู่ทะเล มหาสมุทรไปในที่สุด ตลอดเวลาที่น้ำอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะเกิด การระเหย เปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศ ตลอดเวลาเรียกว่า การระเหย (evaporation)

7 สำหรับการระเหยของน้ำ คือ ขบวนการที่ เกิดการระเหย และการคายน้ำไปพร้อมๆ กันในทางปฏิบัติ การระเหยสามารถวัดได้ เฉพาะบนพื้นที่ผิวน้ำ หรือผิวดินที่ผิวน้ำ หรือผิวดินที่เปียกชุ่มด้วยน้ำหลังจากฝนตก ใหม่ ๆ แต่หลังจากผิวดินเริ่มแห้งก็วัดได้ ยาก การวัดการคายน้ำของพืชในสภาพธรรมชาติ จะไม่สามารถทำได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึง ดำเนินการวัดหรือประเมินค่าทั้ง 2 รวมกัน เรียกว่า การคายระเหยน้ำ (evapotranspiration)

8 ดังนั้นสามารถแบ่งน้ำตามแหล่งปรากฏออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. น้ำในบรรยากาศ (atmospheric or meteoric water) - ของเหลว : ฝน น้ำค้าง - ของแข็ง : ลูกเห็บ หิมะ - ไอ : เมฆ หมอก 2. น้ำผิวดิน (surface water) ได้จากน้ำใน บรรยากาศ กลั่นตัวเป็นฝนตกลงบนพื้นโลก และ ถูกกักขังอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง สระ ทะเลสาบ ในลักษณะของน้ำจืด ตามทะเล มหาสมุทร และตามปากแม่น้ำ (estuaries) ใน ลักษณะของน้ำกร่อย 3. น้ำใต้ดิน (subsurface water) น้ำที่ไหลซึม ผ่านชั้นดินลงไปกักเก็บอยู่ใต้ผิวดิน ซึ่งรวมถึงน้ำ บาดาลด้วย

9 จัดทำโดย เด็กหญิง บุษบา อุดใจ เลขที่ 23 ชั้น ม. 3/1


ดาวน์โหลด ppt วัฏจักรของสารใน ระบบนิเวศ วัฏจักร ของน้ำ. วัฏจักรของน้ำ น้ำเป็นตัวอย่างของขบวนการต่าง ๆ ใน สิ่งมีชีวิตรวมทั้งเป็นแหล่งให้ไฮโดรเจนที่ สำคัญ น้ำที่ปรากฏในโลกจะอยู่ในสภาพและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google