งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของคอนกรีตที่ แข็งตัวแล้ว (Hardened Concrete) 203332, Concrete Technology 18 December 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของคอนกรีตที่ แข็งตัวแล้ว (Hardened Concrete) 203332, Concrete Technology 18 December 2003."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของคอนกรีตที่ แข็งตัวแล้ว (Hardened Concrete) 203332, Concrete Technology 18 December 2003

2 กำลังต้านทานคอนกรีต (Strength of Concrete) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันดับต้นๆ กำลังต้านทานหรือรับแรงแบบอื่นๆ ของคอนกรีตล้วนเป็นสัดส่วนกับ กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) ของ คอนกรีต กำลังต้านทานของคอนกรีตจะได้ จากการทดสอบแท่งคอนกรีต ตัวอย่างซึ่งกำลังต้านทานอาจมีค่า แตกต่างกันแม้จะมาจากวิธีการและ ส่วนผสมเดียวกันก็ตาม

3 กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) เป็นตัวบอกให้ทราบคุณสมบัติอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี คอนกรีตมีกำลังต้านทานต่อแรงอัด มากกว่ากำลังต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) หลายเท่า ค่ากำลังต้านทานต่อแรงอัดนี้ขึ้นอยู่ กับอัตราส่วนผสมปริมาณน้ำ อายุ การบ่ม ตลอดจนรูปร่างและขนาด ของแท่งทดสอบ

4 กำลังอัดของคอนกรีตขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ กำลังของมอร์ต้า กำลังและโมดูลัสยืดหยุ่นของมวล รวม แรงยึดเหนี่ยวระหว่างมอร์ต้ากับผิว ของมวลรวม

5 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง คุณสมบัติของวัศดุที่ใช้ผสมคอนกรีต  ปูนซีเมนต์  มวลรวม  น้ำ

6 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง การทำคอนกรีต  การชั่งตวงส่วนผสม  การผสมคอนกรีต  การเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อและการ อัดแน่น

7 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง การบ่มคอนกรีต  ความชื้น  อุณหภูมิ  เวลาที่ใช้ในการบ่ม

8 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง การทดสอบ  ขนาดและลักษณะของแท่งทดสอบ  วิธีการทำตัวอย่าง  ความชื้นในแท่งทดสอบ  อัตราการกด  เครื่องทดสอบ

9 กำลังดึง (Tensile Strength) ความต้านทานในด้านรับแรงดึงของ คอนกรีตมีค่าประมาณ 10% ของ กำลังอัด การทราบค่ากำลังดึงจะช่วยในการ ควบคุมการแตกร้าวของคอนกรีต วิธีวัดค่าแรงดึงในคอนกรีตทำได้ 3 วิธีคือ  Direct Tensile Test  Flexural Strength Test  Splitting Test

10 Splitting Test การทดสอบวิธีนี้ให้ค่าสม่ำเสมอ ดีกว่า 2 วิธีข้างต้น แต่ก็ไม่ได้ค่ากำลังที่แท้จริงเพราะ บริเวณปลายทั้งสองจะเป็นบริเวณรับ แรงอัด (Compression Zone) ค่าที่ได้จะสูงขึ้นกว่าแรงดึงจริงของ คอนกรีตประมาณ 15%

11 แรงยึดเหนี่ยวต่อเหล็กเสริม (Bond Strength) ความต้านทานการลื่นไถลของเหล็ก เสริมที่หล่ออยู่ภายในเนื้อคอนกรีต ซึ่งเกิดจากการยึดติดกันกับซีเมนต์ เพสต์ที่แข็งตัวแล้ว แรงยึดเหนี่ยวกับเหล็กเสริมใน แนวนอนจะน้อยกว่าในแนวตั้ง เพราะ น้ำที่เกิดจากการเยิ้ม (Bleeding) อาจไปเกาะอยู่ใต้เหล็กเสริมตาม แนวนอนได้

12 กำลังกระแทก (Impact Strength) เช่นคอนกรีตสำหรับงานตอกเสาเข็ม ซึ่งต้องมีความสามารถที่จะทนต่อ การกระแทกและดูดซับพลังงานได้ เป็นอย่างดี ปัจจัยที่กระทบต่อกำลังกระแทก  ชนิดของมวลรวมหยาบ  ความชื้นของคอนกรีต  ลักษณะของมวลรวม  ปริมาณปูนซีเมนต์

13 การเจาะพื้นที่หรือโครงอาคาร (Core Boring Test) ในกรณีที่สงสัยในคุณภาพของ คอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ควรต่ำกว่า 10 ซม. และความสูงควรจะเป็น 2 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ

14 การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Test) ไม่ได้ค่าที่แท้จริงแต่สามารถให้ ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงในเกณฑ์ที่น่า พอใจ ค่าตัวเลขสะท้อนกลับ (Rebound Number) ทดสอบโดยเครื่องมือ Schmidt Hammer Ultrasonic Pulse Velocity การวัด ทำโดยส่งสัญญาณผ่านคอนกรีต อ่านค่าความเร็วของคลื่น

15 การทดสอบการรับน้ำหนักของ โครงสร้างจริง ในกรณีที่แท่งทดสอบให้กำลังต่ำ กว่ากำหนดหรือเมื่อโครงสร้าง บางส่วนหล่อไม่ถูกต้อง เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น อาทิเช่นอาคารเกิด ไฟไหม้ ทดสอบโดยกระทำในที่ทำโดยการ วางน้ำหนัก ถ้าส่วนของโครงสร้างที่ทดสอบเกิด การอ่อนตัวมากเกินขนาดหรือเห็นว่า อาจเกิดการพังทลายก็ควรดัดแปลง โครงสร้างเสียใหม่หรือกำหนดอัตรา น้ำหนักที่จะยอมให้รับได้ใหม่ให้ ต่ำลงกว่าเดิม

16 คุณสมบัติยืดหยุ่นของคอนกรีต โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) เป็นตัวบ่งถึงความ ต้านทานต่อการเสียรูปของวัศดุ โดย หาจากอัตราส่วนของหน่วยแรง (stress) ต่อหน่วยการหดตัว (strain) ซึ่งเกิดจากการกระทำของ หน่วยแรงนั้น  Initial Tangent Modulus  Secant Modulus  Tangent Modulus

17 การล้าของคอนกรีต (Creep) เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ คอนกรีตที่ทำให้เกิดการเสียรูป ถาวรเพิ่มมากขึ้นภายใต้น้ำหนัก คงที่ ที่ถูกทิ้งให้กระทำค้างไว้เป็น เวลานาน ปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของ คอนกรีต  น้ำหนักบรรทุกค้าง ความแข็งแรง ของคอนกรีต ชนิดของปูนซีเมนต์ อัตราส่วนผสมของคอนกรีต วัศดุ ผสม การบ่ม อายุ่ของคอนกรีต

18 คุณสมบัติอื่นๆของคอนกรีต การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของ คอนกรีต หน่วยน้ำหนักของคอนกรีต ปัวซองส์เรโช การนำความร้อนของคอนกรีต ความคงทน (Durability) ของ คอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของคอนกรีตที่ แข็งตัวแล้ว (Hardened Concrete) 203332, Concrete Technology 18 December 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google