งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อธิบายองค์ประกอบของดิน ได้ 2. จำแนกประเภทของดินได้ 3. บอกประโยชน์ของดินได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อธิบายองค์ประกอบของดิน ได้ 2. จำแนกประเภทของดินได้ 3. บอกประโยชน์ของดินได้ จุดประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. อธิบายองค์ประกอบของดิน ได้ 2. จำแนกประเภทของดินได้ 3. บอกประโยชน์ของดินได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

3 ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช เพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้อง อาศัยอยู่บนดิน ดินแต่ละแหล่งมีลักษณะแตกต่าง กัน ดิน

4 ดิน มีส่วนประกอบของซากพืชซากสัตว์ที่ เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันอยู่ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซาก แมลง ซากสัตว์ที่ตาย ก๊าซออกซิเจน แร่ธาตุ ต่างๆ กรวด ทราย และน้ำในสัดส่วนที่ต่างกัน จึง เป็นสาเหตุให้ดินแต่ละแหล่งมีสมบัติที่แตกต่าง กัน ส่วนประกอบของดิน

5 ภาพแสดง ส่วนประกอบของดิน ที่มา :http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Soil_Rock.htmhttp://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Soil_Rock.htm

6 สมบัติของดิน ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากหินและแร่ที่แตกหักสลายตัวด้วย กระบวนการผุพังรวมกับซากพืชซากสัตว์ น้ำ และอากาศ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ดินแต่ละแห่งจะมีลักษณะ และสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณ ส่วนประกอบของดิน ทำให้ดินมีเนื้อดิน สีของ ดิน และปริมาณแร่ธาตุแตกต่างกัน

7 ชั้นของดิน ภาพแสดง ชั้นของดิน ที่มา : http://mordin.ldd.go.th/nana/web- ldd/soil/page01.htm

8 ดิน เหนียว (Clay) เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้ง จะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้ว จะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึง เป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็น ดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี แต่สามารถ อุ้มน้ำ ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ ดี เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้ นาน

9 ดิน เหนียว (Clay) ภาพแสดง ลักษณะดินเหนียว ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5310703306/p4.html

10 ดินร่วน (Loam) เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้าง ละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็ง พอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะ รู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็ก น้อย เมื่อกำดินให้แน่น ในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อน ไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสม สำหรับการเพาะปลูก

11 ดินร่วน (Loam) ภาพแสดง ลักษณะดินร่วน ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5310703306/p4.html

12 ดินทราย (Sand) เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทราย เป็น องค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 85 เนื้อดินมีการ เกาะตัวกันหลวมๆ มองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ถ้าสัมผัสดินที่อยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือ ดินทราย เป็นดินที่มีการระบายน้ำและ อากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะความสามารถใน การดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ขึ้นบนดิน ทรายจึงมักขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำ

13 ดินทราย (Sand) ภาพแสดง ลักษณะดินทราย ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~b5310703306/p4. html

14 ประโยชน์ของดิน 1. นำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก 2. เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ 3. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ 4. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่ทำ หน้าที่ย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ให้กลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นแหล่ง อาหารของพืช

15 เอกสารอ้างอิง http ://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Soi l_Rock.htm http://www.myfirstbrain.com http://mordin.ldd.go.th/nana/web- ldd/soil/page01.htm http://pirun.ku.ac.th/~b5310703306/p4.ht ml พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

16


ดาวน์โหลด ppt 1. อธิบายองค์ประกอบของดิน ได้ 2. จำแนกประเภทของดินได้ 3. บอกประโยชน์ของดินได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google