งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริการ “ เปิดกะลา ”. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริการ “ เปิดกะลา ”. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริการ “ เปิดกะลา ”

2 ปัจจัยที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการ

3 การกำหนดระดับความสำเร็จตาม ปัจจัย / องค์ประกอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ระดับที่ 1 ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายผู้ใช้บริการ ระดับที่ 2 มีความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะให้บริการและรับ ฟังความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ระดับที่ 3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ เมื่อผู้ใช้บริการมี ปัญหาจากการใช้บริการ ระดับที่ 4 สร้างความเป็นมิตรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ใช้บริการ ระดับที่ 5 มีวิธีการและเทคนิคในการรักษาสัมพันธภาพที่ดี กับผู้ใช้บริการ

4 มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจขั้นตอนในการให้บริการ ระดับที่ 2 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้บริการ ระดับที่ 3 มีเทคนิคและวิธีการบริการที่ หลากหลาย ระดับที่ 4 มีการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ ระดับที่ 5 สามารถถ่ายทอดเทคนิคและกล ยุทธ์ รวมถึงให้คำแนะนำ วิธีการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ ผู้ใช้บริการพึงพอใจ การกำหนดระดับความสำเร็จตาม ปัจจัย / องค์ประกอบ

5 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ให้บริการ ระดับที่ 1 เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงานได้ ระดับที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับ งานของตนได้ ระดับที่ 3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ ปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ ระดับที่ 4 มีเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา ระดับที่ 5 สามารถถ่ายทอดเทคนิคในการ แก้ไขปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน

6 สรุปตารางอิสรภาพ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ ” ปัจจัย / องค์ประกอบ นิพน ธ์ ไพวรร ณ นิรันด ร อนุรัก ษ์ รัชฏา ภรณ์ ธีร ยุทธ ดำรง ฤทธิ์ เกียรติ กร จรร ยา วิภา วี 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 4444444344 2. มีประสิทธิภาพใน การให้บริการ 3333222233 3. มีเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน การให้บริการ 3233232123

7 ตารางอิสรภาพแสดงระดับปัจจุบัน ของกลุ่มงานบริการ

8 After Action Review : AAR มีการทำงานเป็นทีม เกิดความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน เห็นพัฒนาการด้านการจัดการความรู้ของแต่ละคน ได้อย่างชัดเจน ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ ทำให้ทราบถึงระดับงานของกลุ่มว่าอยู่ในขั้นใด และสามารถที่จะวางแผนพัฒนาต่อไปในอนาคต ได้

9 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

10

11


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริการ “ เปิดกะลา ”. ปัจจัยที่จะนำไปสู่ เป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google