งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physical Plant Services and Security for the University PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physical Plant Services and Security for the University PSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physical Plant Services and Security for the University PSU

2  Lead:  Lead: เป็นผู้นำในการคิดค้น พัฒนา รูปแบบการบริการกายภาพ  Provide:  Provide: จัดหา บริหาร และส่งมอบการ บริการ  Secure:  Secure: สร้างและประกันความมั่นคงการ บริการด้านกายภาพและความปลอดภัยของ ประชาคม ทั้งปัจจุบันและอนาคตให้แก่ มหาวิทยาลัย

3  สร้างความเป็นเลิศในการบริการด้านกายภาพที่ ประชาคมมีความประทับใจ ระดับคุณภาพ มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และ อาสาบริการ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า สามารถให้ในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย

4  โฉมใหม่กองอาคารสถานที่ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม ของประชาคม  ประโยชน์สูงสุด ตามรอยพระปณิธาน “ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ”  อนาคตของกองอาคารสถานที่

5  การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือ การดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น “ การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับ ความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ”

6  S = ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็น ใจต่อความลำบาก ยุ่งยากของผู้มารับ บริการ E = ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับ บริการอย่างรวดเร็วทันใจ โดยไม่ต้องให้ เอ่ยปากเรียกร้อง R = แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้มารับ บริการ V = การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจ เต็มใจทำ ไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้ I = การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและ ภาพลักษณ์ขององค์การด้วย C = ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ มีมรรยาทดี E= ความเต็มใจ กระตือรือล้น ในการช่วยเหลือ

7 ลูกค้า ลูกค้า คือแขกคนสำคัญที่สุด ที่ได้มา เยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ เขามิได้มาเพื่อพึงพิงเรา เราต่างหากที่ต้อง พึ่งพาอาศัยเขา เขามิใช่บุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงาน ของพวกเรา หากแต่ว่าการรับใช้เขา คือวัตถุประสงค์แห่ง งานของพวกเรา เขามิใช่บุคคลแปลกหน้า แต่เขาคือส่วนหนึ่ง ของสถานที่แห่งนี้ บริการจากพวกเรามิใช่การสงเคราะห์เขา เขาต่างหาก ที่กำลังสงเคราะห์พวกเรา ด้วยการยอมให้พวกเรามีโอกาสได้รับใช้เขา

8  บ้านพักอาจารย์  ออกแบบและประสานการ ก่อสร้าง  บริการซ่อม  บริการยานพาหนะ  การจราจรภายใน  ขนส่งมวลชน  สร้างเสริมอนามัยชุมชน  รักษาความปลอดภัย  สร้างวิทยาเขตสะอาด ร่ม รื่น และสวยงามน่าอยู่  เรือนพักรับรอง  เก็บขยะมูลฝอยและทำ ความสะอาด  ทะเบียนราษฎร์ และบัตร อนุญาต  บริหารอาคารชุด  สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และ ถนน  ความปลอดภัย  สุขอนามัย

9 1. สิ่งที่เห็นได้ 2. ความรู้สึกร่วม 3. การตอบสนอง 4. หลักประกันการรับ บริการ 5. ความเชื่อถือ

10 ความคาดหวังของผู้รับ บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ ประโยชน์สูงสุด ความคาดหวังของผู้รับ บริการ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง สมบูรณ์ ได้ ประโยชน์สูงสุด

11 คุณสมบัติ ก. บุคคลที่เหมาะสม 1. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 2. อัธยาศัยดี 3. จิตสำนึกบริการ 4. มีความสามารถในการปรับตัว

12 ข. ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 1. การศึกษา 2. ประสบการณ์ 3. ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ 4. ทักษะเฉพาะทาง

13 1. ไม่สนใจความต้องการ ของลูกค้า 2. ให้บริการขาดตก บกพร่อง 3. ดำเนินการล่าช้าผิดนัด 4. ใช้กิริยา วาจา ไม่ เหมาะสม 5. ทำให้ลูกค้าผิดหวัง 6. กล่าวตำหนิลูกค้า 7. ส่งของไม่ครบ 8. ไม่กระตือรือร้น

14 1. อย่าลืมยิ้ม 2. อย่าหันหลังให้ ลูกค้า 3. อย่าพูดคำหยาบ 4. อย่ามองลูกค้าด้วย หางตา 5. อย่าคิดว่าตัวเองอยู่ เหนือลูกค้า 6. อย่ากลัวลูกค้า 7. อย่าละเลยลูกค้าที่ดี และน่ารัก 8. อย่าเป็นแค่คนเฝ้า ของ 9. อย่าทำงานด้วย ความเศร้า 10. อย่าเป็นคนไร้ น้ำใจ


ดาวน์โหลด ppt Physical Plant Services and Security for the University PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google