งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ ” Service_Mind โดย นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ ” Service_Mind โดย นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ ” Service_Mind โดย นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ ถ้า บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ถือเป็น หน้าตาขององค์กร และภาพลักษณ์ขององค์ดีไป ด้วย : สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ สำนักพิมพ์ สายธาร กรุงเทพฯ, 2548.) งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ ถ้า บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ถือเป็น หน้าตาขององค์กร และภาพลักษณ์ขององค์ดีไป ด้วย : สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ สำนักพิมพ์ สายธาร กรุงเทพฯ, 2548.) คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือ การดำเนินการเพื่อประโยชน์ ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็ได้จะรับความ ประทับใจ และชื่นชมองค์กร

3 “ คน ” หัวใจบริการ ( Service Mind ) “ Service Mind ” จิตสำนึกในการ ให้บริการ นับว่ามีความสำคัญเป็น อย่างยิ่งต่อทุกคนที่ทำงานในองค์กร และธุรกิจทุกประเภท ซึ่งทุกองค์กร จะต้องพยายามสร้างจิตสำนึกในการ บริการให้เกิดขึ้นกับบุคลากร ทุกคน ในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งมั่นคงและความสำเร็จให้กับ องค์กร

4 ทำอย่างไร ?? ให้เป็นพนักงาน.. นัก บริการอย่างแท้จริง.. 1. ความเป็นคนที่รักในงานบริการ 2. มีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ต่อผู้รับบริการ 3. กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและเอา ใจใจใส่ต่อผู้รับบริการ 4. ยิ้มแย้มแจ่มใส 5. รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. รู้จักความคาดหวังของผู้รับบริการ

5 เทคนิคการให้บริการเทคนิคการให้บริการ 1. สร้างความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ แสดงความเป็นมิตร โดยการ แสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยา ท่าทางหรือน้ำเสียงที่สุภาพ มีหาง เสียง 2. เน้นการฟังเป็นหลัก ควรตั้งใจฟังด้วย ความอดทนขณะผู้รับบริการพูด และ ไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมา 3. ทวนคำพูดเพื่อแสดงให้ผู้รับบริการ ทราบว่าเรากำลังตั้งใจฟังในเรื่องที่ ผู้รับบริการกำลังพูดอยู่

6 เทคนิคการให้บริการเทคนิคการให้บริการ 4. สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ เสมอ 5. สามารถตอบสนองความคาดหวังของ ผู้รับบริการ 6. น้อมรับคำติชม เพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาการให้บริการ ที่ดียิ่งขึ้น 7. สร้างจิตอาสา จิตบริการ ยินดีและเต็ม ใจในการให้บริการ

7 1. ไม่สนใจความต้องการ ของผู้รับบริการ 2. ให้บริการขาดตก บกพร่อง 3. ดำเนินการล่าช้า 4. ใช้กิริยา วาจา ไม่ เหมาะสม 5. ทำให้ผู้รับบริการผิดหวัง 1. ไม่สนใจความต้องการ ของผู้รับบริการ 2. ให้บริการขาดตก บกพร่อง 3. ดำเนินการล่าช้า 4. ใช้กิริยา วาจา ไม่ เหมาะสม 5. ทำให้ผู้รับบริการผิดหวัง

8 “ ผู้ให้บริการ ” เป็นกลไกสำคัญ ที่สุดต่อการให้บริการ ดังนั้นผู้ ให้บริการควรตระหนักและเข้าใจ ถึงความสำคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร และตนเอง และสร้างความ ประทับใจให้กับผู้รับบริการ และมี ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและ พัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ “ ผู้ให้บริการ ” เป็นกลไกสำคัญ ที่สุดต่อการให้บริการ ดังนั้นผู้ ให้บริการควรตระหนักและเข้าใจ ถึงความสำคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กร และตนเอง และสร้างความ ประทับใจให้กับผู้รับบริการ และมี ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและ พัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ

9 การเดินทางไป ราชการของผู้บริการ

10 การติดต่อ ประสานงาน การให้บริการเกิน ความคาดหวัง การให้บริการเกิน ความคาดหวัง การให้บริการเกิน ความคาดหวัง การให้บริการเกิน ความคาดหวัง

11 จิตบริการ.... ของ ทีมงาน... ง่ายนิดเดียว ( ถ้าเราใส่ใจ ) ง่ายนิดเดียว ( ถ้าเราใส่ใจ )

12 ถาม - ตอบ และขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt “ การให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ ” Service_Mind โดย นายอรุนันต์ หีมชูด กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google