งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและกลยุทธ์ราคา 1. นโยบายระดับความยืดหยุ่นของราคา (Flexible Level of Price) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและกลยุทธ์ราคา 1. นโยบายระดับความยืดหยุ่นของราคา (Flexible Level of Price) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 1. นโยบายระดับความยืดหยุ่นของราคา (Flexible Level of Price) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคายืดหยุ่นได้ (Flexible Price Policy) นโยบายราคายืดหยุ่นได้ (Flexible Price Policy) นโยบายและกลยุทธ์ราคา (Pricing Policies and Strategies)

3 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 2. กลยุทธ์ราคาสำหรับการเข้าสู่ตลาด (Market Entry Strategies) กลยุทธ์ราคาต่ำ (Market – Penetration Price) กลยุทธ์ราคาต่ำ (Market – Penetration Price) กลยุทธ์ราคาสูง (Market – Skimming Pricing) กลยุทธ์ราคาสูง (Market – Skimming Pricing)

4 กลยุทธ์ราคาสูงกลยุทธ์ราคาต่ำ 1. ผลิตภัณฑ์มีความ ต้องการขั้นต้นต่ำ 2. ผลิตภัณฑ์มีความ ยืดหยุ่นของดีมานส์ต่ำ 3. ผลิตภัณฑ์ถูก ลอกเลียนแบบยาก 4. ป้องกันการกำหนด ราคาผิดพลาด 5. เหมาะสำหรับกิจการที่ มีความสามารถใน กำลังการผลิตต่ำ 6. เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ มีวงจรชีวิตสั้น 1. ผลิตภัณฑ์มีความ ต้องการขั้นต้นสูง 2. ผลิตภัณฑ์มีความ ยืดหยุ่นของดีมานส์สูง 3. ผลิตภัณฑ์ถูก ลอกเลียนแบบได้ง่าย 4. เหมาะกับตลาดที่มีการ แข่งขันสูง 5. เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ สามารถประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มาก 6. เหมาะกับกิจการที่มี ความมั่นคงทางการ เงินสูง

5 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 3. กลยุทธ์การให้ส่วนลดและส่วนสนับสนุน (Discount and Allowances 3.1 ส่วนลดปริมาณ (Ouantity Discount)  ส่วนลดปริมาณแบบไม่สะสม (Noncumulative Discount)  ส่วนลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Discount) 3.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 3.3 ส่วนลดการค้า (Trade Discount) 3.4 ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 3.5 ส่วนลดจากการสั่งซื้อล่วงหน้า (Forward Dating) 3.6 ส่วนสนับสนุนรายการส่งเสริมการตลาด (Promotional Allowances)

6 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 4. กลยุทธ์การกำหนดราคาจากภาระค่าขนส่งตามภูมิศาสตร์ (Geogaphical Pricing) 4. กลยุทธ์การกำหนดราคาจากภาระค่าขนส่งตามภูมิศาสตร์ (Geogaphical Pricing) 4.1 การ กำหนดราคา ขาย ณ จุด ผลิต (F.O.B. Point Of Production Pricing) 4.2 การกำหนด ราคารวมค่า ขนส่งราคา เดียว (Uniform Delieved Pricing) 4.3 การ กำหนดราคา รวมค่าขนส่ง แยกตามเขต พื้นที่ (Zone Delivered Pricing) 4.4 การกำหนด ราคาขายโดย ผู้ขายรับภาระ ค่าขนส่ง บางส่วน (Fright AbsorptionPricing )

7 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 5. กลยุทธ์ราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological Pricing) 5.1 การกำหนดราคาสูงเพื่อแสดงภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ (Prestige Pricing) 5.2 การกำหนดราคาเลขคี่ (Odd Pricing) 5.3 กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) 5.4 กลยุทธ์ราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) 5.5 กลยุทธ์ราคาเหยื่อล่อ (Bait Pricing)

8 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 6. การกำหนดราคาแบบแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Pricing) 6.1 การกำหนดราคา แยกตามกลุ่มผู้บริโภค 6.2 การ กำหนด ราคาแยกตาม การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ 6.3 การ กำหนด ราคาตาม ทำเลที่ตั้ง 6.4 การกำหนดราคา ตามข้อผูกมัดของ สัญญา

9 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 7. กลยุทธ์ราคาชุดผลิตภัณฑ์ (Product Set Pricing) - บัตรชุดสวนสนุก Dream World - อาหารชุด ของ KFC, แมคโดนัล - หนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ รวมชุดเล่ม 1-4

10 แนวทางการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา ราคา o ปริมาณ Demand ราคา o ปริมาณ Demand 1 Demand 2 * กราฟแสดงระดับความต้องการที่ เปลี่ยนไปตามระดับราคา * กราฟแสดงระดับความ ต้องการที่ยกสูง ขึ้นด้วยแนวทางการ แข่งขัน ที่ไม่ใช้ราคา


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและกลยุทธ์ราคา 1. นโยบายระดับความยืดหยุ่นของราคา (Flexible Level of Price) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google