งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 9 ราคาระดับฟาร์มและราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 9 ราคาระดับฟาร์มและราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 9 ราคาระดับฟาร์มและราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 2 ราคา => รายได้ => กำไร ในระยะสั้น เป็นตัวกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้ผู้ผลิตมี การจัดสรรทรัพยากรโดยการเพิ่มมูลค่า ในระยะยาว ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

3 3 1.Supply Condition - ปริมาณผลผลิต และปริมาณนำเข้าสินค้า 2.Demand Condition - รายได้, รสนิยม, ความชอบ, จำนวนประชากร และปริมาณการส่งออก 3.Marketing sector - กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้า (ต้นทุน) และกล ยุทธ์การจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ 4.Government - นโยบายการค้าระหว่างประเทศ, นโยบาย ภายในประเทศ 9.1 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อราคาระดับฟาร์ม

4 4 ราคาที่เกษตรกรได้รับ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก ราคาส่งออก (F.O.B) 9.2 แนวโน้มของราคาและความสัมพันธ์

5 5 1) ข้าวเจ้า

6 6 2) ถั่วเขียว

7 7 3) ลำไย

8 8 4) ทุเรียนหมอนทอง

9 9 ช่วยในการตัดสินใจของเกษตรกร –ขยายพื้นที่ปลูก –Contract Farming –เปลี่ยนชนิดพืช 9.3 การเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตร

10 10 1.ความเคลื่อนไหวของราคาตามวัฏจักร 2.ความเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล 3.ความเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้ม 4.ความเคลื่อนไหวของราคาแบบผิดปกติ การเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตร

11 11 1. ความเคลื่อนไหวของราคาตามวัฏจักร (Cyclical price fluctuation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ช่วงๆ ในแต่ละช่วงอาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือ มากกว่า ช่วงหนึ่งของราคาจะสูง และอีก ช่วงหนึ่งราคาจะต่ำ แล้วกลับสูงขึ้นไปใหม่ สลับแบบนี้เรื่อยไป

12 12 ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theory) เป็นทฤษฎีแสดงความเคลื่อนไหวของราคา ตามวัฏจักร โดยมีข้อสมมติว่า ราคาในปีที่ผ่านมาเป็น ตัวกำหนดปริมาณผลผลิตในปัจจุบัน และปริมาณ ผลผลิตในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดราคาในปัจจุบัน

13 13 1.การปรับตัวของราคาและปริมาณเข้าสู่ดุลยภาพ (Converging cycle) เกิดขึ้นในกรณีที่ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของสินค้า นั้นมีมากกว่า ความยืดหยุ่นของอุปทาน ( Ep > Es ) ดังรูป จากการเริ่มต้นในราคาที่สูงและผลผลิตได้น้อย ราคาจะลดลง เรื่อย ๆ เป็นช่วง ๆ จนกระทั่งปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในที่สุด D S P0P0 Q1Q1 P1P1 Q2Q2 P2P2 P Q

14 14 2)การปรับตัวของปริมาณและราคารอบเช่นเดิม(Continuous cycle) เกิดขึ้นในกรณีที่ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของสินค้านั้น เท่ากับความยืดหยุ่นของอุปทาน ( Ep = Es ) ดังรูป ปีหนึ่งผลผลิตมากกว่าราคาต่ำ และอีกปีผลผลิตน้อยราคาสูง วนไปแบบนี้เรื่อย ๆ D S P0P0 Q1Q1 P1P1 Q2Q2 P Q

15 15 3)การปรับตัวของปริมาณและราคาออกจากดุลยภาพ (Explosive or Diverging cycle) จะเกิดขึ้นในกรณีที่ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของสินค้านั้นมีค่าน้อยกว่า ความยืดหยุ่นของอุปทาน ( Ep < Es ) ดังรูป จากจุดเริ่มต้นใกล้ ๆ กับจุด ดุลยภาพแล้วค่อย ๆ ห่างออกมาจากจุดดุลยภาพไปเรื่อยๆ แต่ก็จะมีขอบเขตที่ จำกัด เพราะเมื่อถึงช่วงหนึ่งที่ราคาต่ำมากจนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ในช่วง ต่อไปก็ต้องเลิกผลิต หรือ ไม่ยอมเก็บเกี่ยวในปีที่ราคาต่ำมาก ซึ่งก็เกิดการ ปรับตัวในด้านปริมาณการผลิตในปีถัดไป ที่จะเริ่มวัฏจักรในรูปแบบนี้ใหม่ S D P0P0 Q1Q1 P1P1 Q2Q2 P2P2 Q3Q3 P Q

16 16 2. ความเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล (Seasonal price fluctuation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาของช่วง เดือนต่างๆ ในรอบปี - สินค้าฤดูกาล - สินค้าที่เก็บรักษาได้ - สินค้าเน่าเสียง่าย - สินค้าที่เกษตรกรผลิตได้ตลอดปี

17 17 3. ความเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้ม (Time trend price movement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง

18 18 การเคลื่อนไหวของราคาระยะยาว(long term trends)หรือ ความเคลื่อนไหวของราคาตามแนวโน้ม ( Time trend price movement ) ซึ่งแยกได้ออกเป็น 3 ลักษณะ 1. แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แสดงว่า อุปสงค์ย่อมมีมากกว่าอุปทาน ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ราคาขยับสูงขึ้น สินค้า ลักษณะนี้เป็นสินค้าที่ดีและมีความต้องการสูง สามารถเพิ่มการ ผลิตได้ 2. แนวโน้มที่ลดลง แสดงว่า ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจาก สินค้า สามารถขยายการผลิตได้ง่าย หรือความต้องการของผู้บริโภค ลดลง ถึงแม้ปริมาณผลผลิตยังคงเดิม ในอนาคตสินค้านี้อาจเป็น ปัญหาต่อผู้ที่ทำธุรกิจ สินค้าที่เข้าข่ายในลักษณะนี้ ผู้ที่ทำธุรกิจ อาจจำเป็นต้องพิจารณาธุรกิจอื่น เพื่อเข้ามาทดแทนสินค้านี้ 3. แนวโน้มของราคาที่ค่อนข้างคงที่ แสดงว่า ในแต่ละ ช่วงเวลาที่ผ่านมา อุปสงค์และอุปทานค่อนข้างจะเท่ากัน และการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สินค้าชนิดนี้ค่อนข้างจะอิ่มตัว ไม่ควรขยาย หรือ ลดการผลิตลง

19 19 4. ความเคลื่อนไหวของราคาแบบผิดปกติ (Irregular price fluctuation) เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำนายได้ เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก

20 20 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกร มูลค่าสินค้าทั้งหมดที่เกษตรขายได้ ราคาของสินค้าที่เกษตรกรขายได้ ต้นทุนในการผลิตและต้นทุนทางการตลาด 9.4 รายได้ของเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 9 ราคาระดับฟาร์มและราคา สินค้าเกษตรและอาหาร 119331 หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google