งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เนื่องจากส่วนงานรถยนต์ประจำ ตำแหน่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่าย บริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มา ติดต่อกับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยด้านบริการและความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เนื่องจากส่วนงานรถยนต์ประจำ ตำแหน่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่าย บริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มา ติดต่อกับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยด้านบริการและความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เนื่องจากส่วนงานรถยนต์ประจำ ตำแหน่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่าย บริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มา ติดต่อกับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยด้านบริการและความ พร้อมของรถยนต์ที่ออกบริการ

3  เป้าหมาย  เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ มาตรฐานการให้บริการ ภายในส่วนงานรถยนต์รับรอง  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขับรถมีความ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย มีจิตให้บริการ สุภาพอ่อนน้อม และตรงต่อเวลา  เพื่อให้ตระหนักรู้ รับผิดชอบ บำรุงรักษา รถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย  เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและมารยาทในการขับ ขี่รถยนต์ สร้างจิตสำนึก การให้บริการแก่นิสิตและ บุคลากร

4  ตัวชี้วัด  อัตราความพึงพอใจ o ด้านความพร้อมในการใช้งาน o ด้านความสะอาดของรถยนต์ o ด้านการบริการของพนักงานขับรถยนต์  อัตราการบำรุงรักษารถยนต์ตาม แผนการที่กำหนด  อัตราการปฏิบัติตามมาตราฐานการ ให้บริการ

5  ไม่ดูแลรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่ำกว่า มาตรฐานลมยางอ่อน  ไม่มีจิตให้บริการ ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ ไม่มีมนุษย์ สัมพันธ์ ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย  ไม่ตรงเวลานัดหมาย ไม่มีระเบียบวินัย จุดนัดหมายไม่ตรงกัน ไม่รอเมื่อผู้รับบริการมาช้า ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  การแต่งกาย เครื่องแบบไม่ทันสมัย ได้รับเครื่องแบบไม่ใส่ ไม่ทราบกำหนดการแต่ง เครื่องแบบ

6 ลำดั บ รายการปกติไม่ ปกติ หมายเหตุ 1. ระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น ส่วนบน ล่างของเครื่องยนต์ 3. ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ 4. ระดับน้ำในหม้อน้ำ 5. ท่อน้ำและท่อยางต้องไม่รั่วซึม 6. ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ 7. สภาพทั่วไปของยาง 8. ลมยางทุกล้อต้องได้ตามมาตราฐาน 9. เปิดสวิทซ์เครื่องดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10. เปิดสวิทซ์เครื่องดูเข็มวัดต่างๆ บนหน้าปัทม์ ต้องใฃ้ได้ ตัวอย่างตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา รถยนต์ ( สำหรับพนักงานขับรถ ) ประจำวันที่..................................... ทะเบียน.........................

7  จัดทำตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษา เครื่องยนต์ ความสะอาดรถยนต์  จัดทำแบบประเมิน และแสดงความเห็นต่างๆ ให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจการ รับบริการ

8 ลำดั บ รายการดีพอใช้ปรับปรุ ง หมายเหตุ 1. การแต่งกายเรียบร้อย 2. ความสะอาดของเครื่องแบบ 3. ความตรงต่อเวลานัดหมาย 4. มารยาทของ พ. ข. ร. 5. จิตให้บริการ ความมีน้ำใจ 6. พฤติกรรมการขับรถ 7. ความสะอาดภายในรถ 8. ความสะอาดภายนอก ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ( สำหรับผู้รับบริการ ) ประจำวันที่................................. ทะ เบียน.......................

9  ก่อนการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ ประจำตำแหน่งมีพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่ จริงใจ คิดว่าทำไปตามหน้าที่เท่านั้นและขาดการ ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ตนเอง รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย

10  หลังการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ ประจำตำแหน่งปรับทัศนคติการให้บริการที่ดีขึ้น ตามลำดับ มีจิตบริการที่ดีโดยไม่มีเงื่อนไข จนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt  เนื่องจากส่วนงานรถยนต์ประจำ ตำแหน่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่าย บริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มา ติดต่อกับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยด้านบริการและความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google