งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
เนื่องจากส่วนงานรถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นส่วนงานที่ให้บริการฝ่ายบริหาร แขกจากต่างประเทศ ผู้ที่มาติดต่อกับฝ่ายบริหาร จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านบริการและความพร้อมของรถยนต์ที่ออกบริการ

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมาตรฐานการให้บริการ ภายในส่วนงานรถยนต์รับรอง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขับรถมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย มีจิตให้บริการ สุภาพอ่อนน้อมและตรงต่อเวลา เพื่อให้ตระหนักรู้ รับผิดชอบ บำรุงรักษารถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและมารยาทในการขับขี่รถยนต์ สร้างจิตสำนึก การให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด
อัตราความพึงพอใจ ด้านความพร้อมในการใช้งาน ด้านความสะอาดของรถยนต์ ด้านการบริการของพนักงานขับรถยนต์ อัตราการบำรุงรักษารถยนต์ตามแผนการที่กำหนด อัตราการปฏิบัติตามมาตราฐานการให้บริการ

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)
ไม่ดูแลรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ต่ำกว่ามาตรฐานลมยางอ่อน ไม่มีจิตให้บริการ ไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือ หลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ตรงเวลานัดหมาย ไม่มีระเบียบวินัย จุดนัดหมายไม่ตรงกัน ไม่รอเมื่อผู้รับบริการมาช้า ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การแต่งกาย เครื่องแบบไม่ทันสมัย ได้รับเครื่องแบบไม่ใส่ ไม่ทราบกำหนดการแต่งเครื่องแบบ

6 ตัวอย่างตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์ (สำหรับพนักงานขับรถ) ประจำวันที่ ทะเบียน ลำดับ รายการ ปกติ ไม่ปกติ หมายเหตุ 1. ระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2. ตรวจดูรอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น ส่วนบนล่างของเครื่องยนต์ 3. ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตซ์ 4. ระดับน้ำในหม้อน้ำ 5. ท่อน้ำและท่อยางต้องไม่รั่วซึม 6. ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ 7. สภาพทั่วไปของยาง 8. ลมยางทุกล้อต้องได้ตามมาตราฐาน 9. เปิดสวิทซ์เครื่องดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 10. เปิดสวิทซ์เครื่องดูเข็มวัดต่างๆ บนหน้าปัทม์ต้องใฃ้ได้

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
จัดทำตารางการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ความสะอาดรถยนต์ จัดทำแบบประเมิน และแสดงความเห็นต่างๆ ให้ผู้รับบริการเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจการรับบริการ

8 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำวันที่ ทะเบียน ลำดับ รายการ ดี พอใช้ ปรับปรุง หมายเหตุ 1. การแต่งกายเรียบร้อย 2. ความสะอาดของเครื่องแบบ 3. ความตรงต่อเวลานัดหมาย 4. มารยาทของ พ.ข.ร. 5. จิตให้บริการ ความมีน้ำใจ 6. พฤติกรรมการขับรถ 7. ความสะอาดภายในรถ 8. ความสะอาดภายนอก

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
ก่อนการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ประจำตำแหน่งมีพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่จริงใจ คิดว่าทำไปตามหน้าที่เท่านั้นและขาดการดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย

10 หลังการปรับปรุง เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ประจำตำแหน่งปรับทัศนคติการให้บริการที่ดีขึ้นตามลำดับ มีจิตบริการที่ดีโดยไม่มีเงื่อนไข จนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google