งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การพัฒนาอีคอร์สราย วิชาทักษะการคิด (Development of E – Course on Thinking Skills) โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต 5217650541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การพัฒนาอีคอร์สราย วิชาทักษะการคิด (Development of E – Course on Thinking Skills) โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต 5217650541."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การพัฒนาอีคอร์สราย วิชาทักษะการคิด (Development of E – Course on Thinking Skills) โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต 5217650541

2 หลักการและเหตุผล รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเป็นการประยุกต์ ICT มาใช้ในการ เรียนการสอนที่เรียกว่า E – Course วิธีการสอนเป็นการให้นักศึกษาสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ตลอดเวลา สื่อที่ใช้เป็นสื่อเสริมสำหรับการเรียนการ สอนในรายวิชาทักษะการคิด

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนา E – Course รายวิชาทักษะการ คิด

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาเอกสารหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำร่างเสนอโครงการ 2. จัดทำหัวข้อและร่างเสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ 3. ศึกษาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์และออกแบบผังงาน 5. จัดทำ Story Board 6. ทดสอบการทํางานของบทเรียน E- Course ที่สร้างขึ้น 7. ปรับปรุงแก้ไขผลงานใหสมบูรณ์

5 งบประมาณ งบประมาณในการพัฒนา 5,000 บาท

6 ผลงานสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยเมนูหลักและเมนูย่อยดังนี้ 1. Course Syllabus 2. Content ประกอบด้วยเมนูย่อย 7 เมนู ดังนี้ ◦ บทที่ 1 บทนำ ◦ บทที่ 2 การพัฒนาการคิดตามแนวศาสนา ◦ บทที่ 3 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ◦ บทที่ 4 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ ◦ บทที่ 5 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ◦ บทที่ 6 การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ ◦ บทที่ 7 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์

7 ผลงานสมบูรณ์ 3. Resources 4.Web Board ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู ดังนี้ ◦ Web Board Course ◦ Web Board Talk 5.E-mail 6.Home

8 ผลงานต้นแบบ พัฒนาเมนูหลัก 6 เมนู และพัฒนาใน ส่วนของ Content ในบทที่ 4 การพัฒนาการ คิดเชิงตรรกะ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ดังนี้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตรรกะ การใช้เหตุผล กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การพัฒนาอีคอร์สราย วิชาทักษะการคิด (Development of E – Course on Thinking Skills) โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต 5217650541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google