งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต 5217650541
โครงการ การพัฒนาอีคอร์สรายวิชาทักษะการคิด (Development of E – Course on Thinking Skills) โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต

2 หลักการและเหตุผล รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเป็นการประยุกต์ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนที่เรียกว่า E – Course วิธีการสอนเป็นการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา สื่อที่ใช้เป็นสื่อเสริมสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ การคิด

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนา E – Course รายวิชาทักษะการคิด

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาเอกสารหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างเสนอ โครงการ จัดทำหัวข้อและร่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ ศึกษาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และออกแบบผังงาน จัดทำ Story Board ทดสอบการทํางานของบทเรียน E-Course ที่สร้างขึ้น ปรับปรุงแก้ไขผลงานใหสมบูรณ์

5 งบประมาณ งบประมาณในการพัฒนา 5,000 บาท

6 ผลงานสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยเมนูหลักและเมนูย่อยดังนี้ Course Syllabus
Content ประกอบด้วยเมนูย่อย 7 เมนู ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การพัฒนาการคิดตามแนวศาสนา บทที่ 3 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ บทที่ 4 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ บทที่ 5 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา บทที่ 6 การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ บทที่ 7 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์

7 ผลงานสมบูรณ์ Resources Web Board ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู ดังนี้
Web Board Course Web Board Talk Home

8 ผลงานต้นแบบ พัฒนาเมนูหลัก 6 เมนู และพัฒนาในส่วนของ Content ในบทที่ 4 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4 เมนู ดังนี้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตรรกะ การใช้เหตุผล กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวเขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google