งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบเสนอหัวข้อโครงการและต้นแบบ ไอซีที ทางหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบเสนอหัวข้อโครงการและต้นแบบ ไอซีที ทางหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบเสนอหัวข้อโครงการและต้นแบบ ไอซีที ทางหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาร สาสน์วิเทศร่มเกล้า Development of Online Course on Sciences for Bilingual Program Grade 1 Sarasasas Witaed Romklao School ผู้จัดทำโครงการ นางสาวสกุณา น้อย มณีวรรณ์ รหัส 5217650648

2 หลักการและเหตุผล  การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ เรียนการสอน เป็นการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับ ครู อาจารย์และ ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจ ยิ่งขึ้น  สื่อประเภทภาพ มีความสำคัญต่อการ เรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  การสร้างบทเรียนผ่านเว็บไซด์ใช้เป็นสื่อ เสริม เพื่อช่วยทำให้นักเรียนสามารถเข้า มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์ สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน และ งบประมาณ  รวบรวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับอังกฤษ  ออกแบบผังงาน ตามข้อมูลที่ รวบรวม  ลงมือสร้างต้นแบบ การสร้าง บทเรียนออนไลน์ ( ใช้ โปรแกรม photo impact, Hot potato)  ทดลองใช้งานเป็นการนำผลงาน ออกมาทดสอบ  นำมาทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ งบประมาณ  งบประมาณสำหรับต้นแบบ 1,000 บาท

5 1. Join us! บอกสิ่งที่เรียนรู้ 2. Unit ประกอบด้วย 5 เมนูย่อย Unit 1: My Body Unit 2 : Fruits and Vegetables Unit 3 : Plants Unit 4 : Animals Unit 5 : Space 3. Test ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 หน่วยการ เรียน 4. About me เป็น ไฟล์ Power Point 5. Link เป็นการลิ้งค์ไปที่ Primary website ผลงานสมบรูณ์ของโครงการ

6 ผลงานต้นแบบ 1. Join us! บอกสิ่งที่เรียนรู้ 2. Unit ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน 3. Unit 2 ประกอบด้วย 5 เมนูย่อย * READING PASSAGE 1 & 2 การอธิบายเนื้อหาที่เรียนของการเรียนผัก และผลไม้และให้เด็กอ่าน พร้อมดู ภาพประกอบ * SONGVIDEO 1 & 2 การลิ้งค์เว็บไซต์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับผักและ ผลไม้เพื่อให้ เด็กฟังจากเสียงของเจ้าของ ภาษา * TEST การทดสอบหลังการเรียน

7 ผลงานต้นแบบ 4. Test ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 หน่วยการ เรียน Test 1: My Body Test 2 : Fruits and Vegetables Test 3 : Plants Test 4 : Animals Test 5 : Space 5. About me เป็น ไฟล์ Power Point 6. Link เป็นการลิ้งค์ไปที่ Primary website


ดาวน์โหลด ppt แบบเสนอหัวข้อโครงการและต้นแบบ ไอซีที ทางหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google