งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงโดยใช้เว็บบล็อก Development of WeBlog-Based Resources for Intercultural.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงโดยใช้เว็บบล็อก Development of WeBlog-Based Resources for Intercultural."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงโดยใช้เว็บบล็อก Development of WeBlog-Based Resources for Intercultural Communication Course for Undergraduates at Mae Fah Luang University University จัดทำ โดย นายพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย รหัส g5217650621

2 หลักการและ เหตุผล ความสำคัญของการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรม รายวิชาการสื่อสารข้าม วัฒนธรรม เทคโนโลยี WeBlog สื่อเสริม ประกอบการ เรียนการสอน แหล่งทรัพยากร ทางการเรียนรู้ สื่อกลาง ทางการเรียนรู้ สื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา

3 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ที่ใช้ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้เว็บบล็อก (WeBlog) เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ที่ใช้ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้เว็บบล็อก (WeBlog)

4 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน 1. ศึกษา ค้นคว้า 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของ การนำไปใช้ WeBlog Intercultural Communication 3. วางแผนการ ดำเนินงาน 4. ตรวจสอบและ แก้ไข 5. ออกแบบและ สร้างเว็บบล็อก 6. การนำไปใช้ 7. การประเมินผล

5 ประมาณ การงบประมา ณ 60,000-80,000 บาท60,000-80,000 บาท ผลงานสมบูรณ์ ของโครงการ เว็บบล็อกแหล่งความรู้รายวิชาการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ทรัพยากรสารนิเทศ ทรัพยากรสารนิเทศ มัลติมีเดีย มัลติมีเดีย ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงเพื่อการศึกษา ความบันเทิงเพื่อการศึกษา เนื้อหาใน รายวิชา การสร้าง WeBlog ต้นแบบของ โครงการ

6

7 บทเรียนที่ 1 เรื่อง หลักการและแนวคิดทางการสื่อสารข้าม วัฒนธรรม (Intercultural Communication Principles and Concepts) บทเรียนที่ 2 เรื่อง การเข้าใจวัฒนธรรม (Understanding Culture) บทเรียนที่ 3 เรื่อง รากฐานทางวัฒนธรรม (Deep Structure of Culture) บทเรียนที่ 4 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้วัจนะ ภาษา (Intercultural Communication through Verbal Processes) บทเรียนที่ 5 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับอวัจนะ ภาษา ( Intercultural Communication and Nonverbal Language) บทเรียนที่ 6 เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสารใน หลากหลายบริบท : ด้านธุรกิจ การศึกษา และสุขภาพ (Cultural Influences on Diverse Communication Contexts: Business, Education, and Health Care Settings) บทเรียนที่ 7 เรื่อง ความท้าทายทางการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพของผู้ สื่อสาร (Intercultural Challenges and Becoming Competent Communicators)

8 ต้นแบบของ โครงการ บทเรียนที่ 5 เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม กับอวัจนะภาษา (Intercultural Communication and Nonverbal Language) – หน้าที่และคุณลักษณะของการสื่อสารโดยใช้อวัจ นะภาษา – การสื่อสารโดยใช้อวัจนะภาษากับวัฒนธรรม – ประเภทของการสื่อสารทางอวัจนะภาษา เมนูหลัก :Academic Links Student Focus Faculty Update Edutainment Arcade Learning ResourcesContact Instructor Student Assignments

9 โครงสร้าง ต้นแบบ Welcome Message Academic Links Faculty Update Learning Resources Student Focus Edutainment Arcade Contact Instructor Student Assignment Introduction Blog

10 Database Online Library Link University Links Academic Links:

11 University News Faculty News Faculty Update

12 Research Articles and Journals Multimedia Materials Supplementary Resources Learning Resources

13 Weekly Assignments Group Work Final Project Student Assignments

14 Recommendations Opinion and Reflection Questions and Answers Student Focus

15 Movies and Music Video Listen to the Music Edutainment Arcade

16 Instructor’s Email Address Contact Instructor

17 Questions & Answers

18


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาแหล่งความรู้รายวิชาการสื่อสารข้าม วัฒนธรรมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงโดยใช้เว็บบล็อก Development of WeBlog-Based Resources for Intercultural.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google