งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

2

3

4 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ มีตัวอย่างการ สอน / การบริหารที่ดี มีระบบควบคุมให้เกิดการ พัฒนา กลยุทธ์ การขับเคลื่อน การใช้ หลักสูตร แกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมือ อาชีพ

5 เป้าห มายที่ ชัดเจ น 1) การมี เป้าหมายการ ดำเนินการที่ชัดเจน (Clarity of expectation)

6 เป้าห มายที่ ชัดเจ น 2) การมีข้อมูลที่ ช่วยสะท้อนผลการ ทำงาน (Reliable comparative assessment data) ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน

7 เป้าห มายที่ ชัดเจ น 3) การมีผู้นำใน การพัฒนางาน (Leadership that demands improvement) ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน

8 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ 4) การสนับสนุน เครื่องมือและสื่อที่ดี แก่ผู้สอน (Helpful tools and materials)

9 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ มีตัวอย่างการ สอน / การบริหารที่ดี 5) การมีตัวอย่าง การสอนที่ดีและการ บริหารจัดการที่ดี (Models of good practice)

10 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ มีตัวอย่างการ สอน / การบริหารที่ดี การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมือ อาชีพ 6) การมีชุมชน การเรียนรู้แบบมือ อาชีพ (Professional practice community)

11 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ มีตัวอย่างการ สอน / การบริหารที่ดี การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมือ อาชีพ 7) การวิจัย และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง (Ongoing research and evaluation)

12 เป้าห มายที่ ชัดเจ น ข้อมูลที่ ช่วย สะท้อน ผลการ ทำงาน ผู้นำในการ พัฒนางาน สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ มีตัวอย่างการ สอน / การบริหารที่ดี มีระบบควบคุมให้เกิดการ พัฒนา การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมือ อาชีพ 8) ระบบที่ ควบคุมให้เกิด การพัฒนา (Systems that demands improvement)

13 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) วางแผนการสอน (Lesson Planning) นำเสนอบทเรียน สังเกต การสอน (Lesson Presentation / Observation) สะท้อน บทเรียน ( Lesson Reflection)

14 วางแผนการสอน (Lesson Planning)  วางวัตถุประสงค์ในการสอน  ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Tailor made)  ออกแบบลำดับขั้นการสอน การใช้คำถาม คาดคะเน คำตอบของนักเรียน การใช้กระดานดำ (blackboard plan)  ให้ผู้บริหารและเพื่อนครูพิจารณา และปรับปรุง

15 การประชุมวางแผนการสอน (Lesson Planning) coach ครูผู้สอน

16  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ คิด และลงมือปฏิบัติ (Active learning)  มีการสังเกตการสอนของครู และการ เรียนรู้ของนักเรียนจาก เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อนครู จากโรงเรียนอื่น ผู้บริหาร และอาจารย์จาก มหาวิทยาลัย  มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใช้ในขั้น ต่อไป นำเสนอบทเรียน สังเกต การสอน (Lesson Presentation / Observation)

17 การลงมือปฏิบัติ (Lesson Presentation) Coach Coach ครูผู้สอน เพื่อนครู

18  ครูสะท้อนการจัดการเรียนการสอน ของตนเอง  ใช้ร่องรอยการสอนและผลงานนักเรียน เป็นสื่อในการอภิปราย  ผู้บริหาร และเพื่อนครูให้คำแนะนำเพื่อ การพัฒนาปรับปรุง สะท้อนบทเรียน ( Lesson Reflection) การส่งเสริมให้ครูได้ พัฒนา อย่าง ต่อเนื่อง และเรียนรู้ ร่วมกัน

19 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Lesson Reflection) Coach Coach ครูผู้ส อน ผู้บริหาร

20

21

22 United States Japan ศึกษาเอกสารหลักสูตร และเอกสาร ประกอบต่าง ๆ วางแผนการจัดการเรียนการสอน คนเดียว วางแผนการจัดการเรียนการสอน แบบเป็นทีม สังเกตและอภิปรายเกี่ยวกับการ สอนกับเพื่อนครูคนอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google