งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

2 พัฒนาการการเรียนรู้

3 ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรอยู่ที่...
ครูเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน และผู้เรียนเกิดคุณภาพได้จริง

4 การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีตัวอย่างการสอน/ การบริหารที่ดี สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน มีระบบควบคุมให้เกิดการพัฒนา

5 1) การมีเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน (Clarity of expectation)
เป้าหมายที่ ชัดเจน 1) การมีเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน (Clarity of expectation)

6 ข้อมูลที่ช่วย สะท้อนผลการทำงาน
เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อนผลการทำงาน 2) การมีข้อมูลที่ช่วยสะท้อนผลการทำงาน (Reliable comparative assessment data)

7 ข้อมูลที่ช่วย สะท้อนผลการทำงาน
เป้าหมายที่ ชัดเจน 3) การมีผู้นำในการพัฒนางาน (Leadership that demands improvement) ข้อมูลที่ช่วย สะท้อนผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน

8 ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน
สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ เป้าหมายที่ ชัดเจน 4) การสนับสนุนเครื่องมือและสื่อที่ดีแก่ผู้สอน (Helpful tools and materials) ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน

9 มีตัวอย่างการสอน/ การบริหารที่ดี ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน
สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ 5) การมีตัวอย่างการสอนที่ดีและการบริหารจัดการที่ดี (Models of good practice) เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน

10 6) การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ (Professional practice community)
มีตัวอย่างการสอน/ การบริหารที่ดี สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน

11 การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ
การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 7) การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing research and evaluation) มีตัวอย่างการสอน/ การบริหารที่ดี สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน

12 8) ระบบที่ควบคุมให้เกิดการพัฒนา (Systems that demands improvement)
การมีชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ การวิจัยและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 8) ระบบที่ควบคุมให้เกิดการพัฒนา (Systems that demands improvement) มีตัวอย่างการสอน/ การบริหารที่ดี สนับสนุน เครื่องมือและสื่อ เป้าหมายที่ ชัดเจน ข้อมูลที่ช่วย สะท้อน ผลการทำงาน ผู้นำในการพัฒนางาน มีระบบควบคุมให้เกิดการพัฒนา

13 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
วางแผนการสอน (Lesson Planning) สะท้อนบทเรียน (Lesson Reflection) นำเสนอบทเรียน สังเกตการสอน (Lesson Presentation / Observation)

14 วางแผนการสอน (Lesson Planning)
 วางวัตถุประสงค์ในการสอน ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Tailor made) ออกแบบลำดับขั้นการสอน การใช้คำถาม คาดคะเนคำตอบของนักเรียน การใช้กระดานดำ (blackboard plan) ให้ผู้บริหารและเพื่อนครูพิจารณา และปรับปรุง

15 การประชุมวางแผนการสอน (Lesson Planning)
ครูผู้สอน coach 15

16 นำเสนอบทเรียน สังเกตการสอน (Lesson Presentation / Observation)
 จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติ(Active learning) มีการสังเกตการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียนจาก เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อนครูจากโรงเรียนอื่น ผู้บริหาร และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ใช้ในขั้นต่อไป

17 การลงมือปฏิบัติ (Lesson Presentation)
ครูผู้สอน Coach Coach เพื่อนครู 17

18 สะท้อนบทเรียน(Lesson Reflection)
 ครูสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ใช้ร่องรอยการสอนและผลงานนักเรียนเป็นสื่อในการอภิปราย ผู้บริหาร และเพื่อนครูให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ร่วมกัน

19 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Lesson Reflection)
ผู้บริหาร Coach ครูผู้สอน Coach 19

20

21

22 United States Japan ศึกษาเอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบต่าง ๆ วางแผนการจัดการเรียนการสอนคนเดียว วางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีม สังเกตและอภิปรายเกี่ยวกับการสอนกับเพื่อนครูคนอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google