งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย. Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติที่ใช้ในการวิจัย. Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

2 Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า "สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์" โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง - 1.00 ถึง 1.00 - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี ความสัมพันธ์กัน

3 Spearman Rank Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Ordinal Scale โดย ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี ความสัมพันธ์กัน

4 Kendall Tau Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Ordinal Scale โดย ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี ความสัมพันธ์กัน

5 Point Biserial Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยตัวแปรตัวหนึ่งอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และอีกตัวหนึ่งอยู่ ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง - 1.00 ถึง 1.00 - ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม - ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน - ถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี ความสัมพันธ์กัน

6 Simple Regression ใช้เมื่อต้องการสร้างสมการถดถอยอย่าง ง่าย ประกอบไปด้วยตัวแปรทำนาย 1 ตัว และตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว โดยควรจะอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ทั้งคู่

7 Multiple Regression Analysis ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไป ด้วยตัวแปรทำนายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และ ตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควร จะอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้ามีตัวแปรใดอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะ เปลี่ยนให้เป็นตัวแปรดัมมี่ (Dummy Variable)

8 Multivariate Regression Analysis ใช้เมื่อการสร้างสมการถดถอย ประกอบไปด้วยตัว แปรทำนายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปรเกณฑ์ มากกว่า 1 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมดควรจะอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้ามีตัวแปรใดอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal หรือ Ordinal Scale ควรจะเปลี่ยนให้เป็นตัว แปรดัมมี่ (Dummy Variable) สถิตินี้เหมาะที่จะใช้เมื่อพบว่าตัวแปรเกณฑ์แต่ละ ตัวมีความสัมพันธ์กัน

9 Multiple Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัว แปรที่อยู่ในระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่ประกอบไปด้วยตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว

10 Multiserial Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดย ตัวแปรตัวหนึ่งจะต้องอยู่ในมาตราการวัด ระดับ Interval หรือ Ratio Scale และชุด ของตัวแปรที่อยู่ในมาตราการวัดระดับ Ordinal Scale

11 Partial Correlation กรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัว และตัวแปรแต่ละตัว ต่างก็มีความสัมพันธ์กัน หากคำนวณหาค่า สหสัมพันธ์ทีละคู่ ค่าที่ได้จะไม่ตรงกับความเป็น จริงเพราะได้รวมความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่น ๆ ไว้ ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการขจัดอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ออกไปด้วย สำหรับหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่มี การขจัดตัวแปรอื่น ๆ ออกไป

12 Path Analysis เป็นการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล ทางอ้อมของตัวแปรที่สันนิษฐานว่าเป็น สาเหตุต่อตัวแปรที่เป็นผลหรือไม่ สัมประสิทธิ์เส้นทาง เป็นค่าที่บ่งบอกถึง อิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ ทำให้อีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป

13 z-test 1. กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง กลุ่มตัวอย่างกับประชากร - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างกับประชากร 2. กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่ม

14 t-test 1. กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม ใช้ทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับ ประชากร 2. กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน

15 Chi-Square เป็นสถิติที่ตัวแปรจะต้องอยู่ในระดับการวัด Nominal Scale ใช้ทดสอบต่อไปนี้ 1. กรณีกลุ่มเดียว - ทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับประชากร - ทดสอบความแตกต่างของความถี่ที่คาดหวัง กับความถี่ที่สังเกตได้ - ทดสอบความข้อมูลว่ามีการแจกแจงเป็นโค้ง ปกติหรือไม่ (Goodness of fit) 2. ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระจากกัน

16 Phi Coefficient เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น

17 Contingency Coefficient เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale โดยปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1

18 Analysis of Variance เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปร ตามจะมีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANOVA ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANOVA ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANOVA ฯลฯ

19 Analysis of Covariance เป็นการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปร ตามจะมีเพียง 1 ตัวอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรร่วมตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไปอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way ANCOVA ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way ANCOVA ถ้าวิเคราะห์กับตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way ANCOVA ฯลฯ

20 Analysis of variance with Repeated measures เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ความ แปรปรวนที่มีการวัดซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 1 กลุ่มขึ้นไป โดย ตัวแปรตามจะมีเพียง 1 ตัวอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ที่มีการวัดซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง ถ้ากลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มจะไม่ ปรากฏตัวแปรอิสระ

21 Factorial ANOVA เป็นคำที่ใช้เรียกสถิติในกลุ่มของการ วิเคราะห์ความแปรปรวน ทั้ง ANOVA, ANCOVA และ Repeated Measure ที่มีตัว แปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

22 Discriminant Analysis เป็นการศึกษาว่ามีตัวแปรทำนายตัวใดบ้าง ที่สามารถใช้ในการจำแนกกลุ่มของตัวแปร เกณฑ์ได้ เพื่อประโยชน์ในการจำแนกกลุ่ม ตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตัวแปรทำนายตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale และตัวแปรเกณฑ์ 1 ตัวอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Nominal Scale

23 Factor Analysis เป็นการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปร ว่าตัว แปรที่ศึกษาสามารถจัดกลุ่มได้เป็นกี่ องค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ชนิด คือ 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นการ ค้นหาหรือสำรวจว่าตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยกี่องค์ประกอบ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการ ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่มีผู้ค้นพบไว้แล้ว

24 Canonical Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัว แปรอิสระและชุดของตัวแปรตาม โดยตัว แปรอิสระจะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และตัวแปร ตามมีมากกว่า 2 ตัว โดยตัวแปรทั้งหมด ควรอยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale

25 Hotelling T 2 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยมีตัว แปรอิสระ 1 ตัวอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัวอยู่ใน มาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale

26 Multivariate Analysis of Variance เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยตัวแปรอิสระจะมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปอยู่ในมาตราการวัดระดับ Nominal Scale และตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัวอยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ถ้ามีตัวแปรอิสระ 1 ตัว เรียกว่า One-way MANOVA ถ้ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เรียกว่า Two-way MANOVA ถ้ามีตัวแปรอิสระ 3 ตัว เรียกว่า Three-way MANOVA ฯลฯ ถ้ามีตัวแปรร่วม จะเรียกว่า "Multivariate Analysis of Covariance"

27 Binomial Test เป็นการทดสอบความน่าจะเป็นของข้อมูล ระดับ Nominal Scale ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพียง 2 อย่าง (Dichotomous)

28 Kolmogorov Smirnov Test 1. Kolmogorov Smirnov One Sample Test เป็นการทดสอบตัวแปรว่ามีการแจกแจงเป็น โค้งปกติหรือไม่ (Goodness of fit) โดยตัว แปรจะต้องอยู่มาตราการวัด Ordinal Scale 2. Kolmogorov Smirnov Two-Sample Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยตัวแปร ที่นำมาทดสอบจะต้องอยู่มาตราการวัด Ordinal Scale

29 Wilcoxon matched-pairs Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดยข้อมูลที่ นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการวัด Ordinal Scale

30 Sign Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์ โดยข้อมูลที่ นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการวัด Ordinal Scale

31 McNemar Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม เดียวกัน ข้อมูลที่นำมาทดสอบอยู่ใน มาตราการวัด Nominal หรือ Ordinal Scale

32 Mann Whitney U Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดย ข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการ วัด Ordinal Scale

33 Median Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระจาก กัน โดยข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ใน มาตราการวัด Ordinal Scale

34 Fisher exact test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดย ข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการ วัด Nominal Scale ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

35 Friedman Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดย ข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการ วัด Ordinal Scale

36 Cochran Q Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน โดย ข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ในมาตราการ วัด Nominal Scale

37 Kruskal Wallis Test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน โดยข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องอยู่ใน มาตราการวัด Ordinal Scale


ดาวน์โหลด ppt สถิติที่ใช้ในการวิจัย. Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ อยู่ในมาตราการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google