งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23 / 09 / 52. e-Learning in orthopaedics  SP e-Learning  e-Clinical Reasoning in Orthopaedics  Courseware e-Learning, CAI  VDO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23 / 09 / 52. e-Learning in orthopaedics  SP e-Learning  e-Clinical Reasoning in Orthopaedics  Courseware e-Learning, CAI  VDO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23 / 09 / 52

2 e-Learning in orthopaedics  SP e-Learning  e-Clinical Reasoning in Orthopaedics  Courseware e-Learning, CAI  VDO

3 Simulated Patient + e-Learning

4 Pla n Act Do Che ck การตรวจผู้ป่วย ที่ OPD

5 ปัญหา การเรียนรู้ที่ OPD  มิได้เตรียมให้นักศึกษามีความ พร้อมด้านทักษะก่อนการตรวจ ผู้ป่วยจริง  การเรียนรู้ เป็นไปตามโอกาสของ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา  นศพ. ได้รับความรู้ที่ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน

6 Plan ประชุมฝ่ายวิชาการ : ก. พ. 2552 ปรับเปลี่ยนการสอนที่ OPD ในปี การศึกษา 2552 รูปแบบผสมผสาน simulated patient + e-Learning

7 Plan ประชุมภาควิชา : 4 มี. ค. 2552 ปรับเปลี่ยนการสอนที่ OPD ในปี การศึกษา 2552 รับรองรูปแบบการสอน SP e-Learning คณะทำงาน : อ. 4 คน ดำเนินการ

8 การดำเนินการ

9 การเตรียมการสอน เลือกอาการของโรคที่พบบ่อยทาง ออร์โธปิดิกส์ 4 โรค 1.Knee pain : OA knee 2.Back pain : Spinal stenosis 3.Shoulder pain : Frozen shoulder 4.Hand pain : Carpal tunnel syndrome ขั้นตอนที่ 1

10 การเตรียมการสอน เขียนบทผู้ป่วยจำลอง จัดทำแบบประเมิน feedback ประชุม กก. ปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอนที่ 2

11 การเตรียมการสอน ฝึกผู้ป่วยจำลอง 2 ชุด ทดสอบมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3

12

13 การเตรียมการสอน เตรียมแบบประเมิน online ผ่านทางระบบ MOODLE ของคณะฯ ทดสอบระบบ ขั้นตอนที่ 4

14 แบบประเมิน e- Learning มี 3 modules ผ่านระบบ เครือข่าย  การซักประวัติ  การตรวจร่างกายและ การวินิจฉัย  การให้การรักษา

15 การเตรียมการสอน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์  ห้องฝึกทักษะทางคลินิกชั้น 6 อาคาร แพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์  อุปกรณ์การตรวจ  คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่าย  ระบบเสียง ขั้นตอนที่ 5

16 การเตรียมการสอน ขั้นตอนที่ 6 เตรียมอาจารย์ผู้สอน  วิธีการสอน  วิธีการประเมินการ เรียนรู้  วิธีการ feedback นศพ.

17 การจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ ปีการศึกษา 2552  นศพ. ตรวจผู้ป่วยจำลอง 25 นาที Hx, PE, Dx, Rx ( เขียนใบสั่ง ยา )  ทำแบบทดสอบ E-quiz 25 นาที

18 Case 2 Case 1 3 4 e-Quiz 1 2

19

20

21

22

23

24

25

26 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ SP e- Learning สอนการตรวจ ร่างกายที่สำคัญ ผู้ป่วยจำลอง feedback นศพ.

27 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ SP e- Learning  feedback การซักประวัติและการ ตรวจร่างกายผู้ป่วย  การ approach  การเขียนใบสั่งยา  การแนะนำผู้ป่วย  Feedback 3 modules of e- Learning

28

29

30 การประเมินผ่านระบบ e- Learning 3 modules e-Quiz for feedback Hx taking Physical examination Treatment

31  e-Quiz : feedback Hx / PE / Mx  Teacher: teaching and feedback clinical skills  SP : Patient feedback Summary : SP e-Learning

32 ผลการจัดการเรียนการ สอน ได้เรียนรู้การซักประวัติ 4.90 + 0.31 ได้เรียนรู้การตรวจร่างกาย 4.83 + 0.38 ได้เรียนรู้การรักษาผู้ป่วย 4.60 + 0.56 feedback แบบทดสอบ online 4.67 + 0.55 Feedback จาก อาจารย์ 4.77 + 0.50 ได้รับความรู้ในภาพรวม 4.73 + 0.45 n = 30

33 ความคิดเห็นอื่นๆ  เรียนรู้ พัฒนาการฝึกทักษะ 13  E-learning ช่วยในการประเมิน ตนเองได้ดี 11  อาจารย์ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด 6  มั่นใจเมื่อไปตรวจผู้ป่วยจริง 4  ปรับปรุงจาก SP feedback 1

34 Electronic Clinical Reasoning in Orthopaedics หลักการ  อภิปรายการเรียนรู้ web board  สิงหาคม 2552

35

36 Courseware E-learning บทเรียนสำเร็จรูป ปี 2549 Plan มี Courseware E- learning ทุกการบรรยาย  2548 : Shoulder injury *  2549 : Pelvic fracture Low back pain Neck pain  2552 : Hand injury * Anatomy of the hip * Peripheral nerve of upper limb *

37 VDO  Casting  Tendon repair

38 ความพึงพอใจของ นศพ. ในภาพรวม จำนวนสื่อ e-Learning เพียงพอ 4.08 + 1.26 e-Learning ส่งเสริมการเรียนรู้ 4.69 + 0.48 ความสะดวกใช้ 4.54 + 0.52 ชอบมากที่สุด Hand Injury 4 SP e-Learning2 e-CRO 2

39


ดาวน์โหลด ppt 23 / 09 / 52. e-Learning in orthopaedics  SP e-Learning  e-Clinical Reasoning in Orthopaedics  Courseware e-Learning, CAI  VDO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google