งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2

3 รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา 3

4 “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Community ESCO Fund)” เป็นหนึ่งในโครงการของ สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดย ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนงานโครงการด้านพลังงานทดแทน รายละเอียดโครงการ 4

5 1.เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างทั่วถึงและ ครอบคลุมทั่วประเทศ 2.เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม ศักยภาพพื้นที่ 3.โครงการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนที่ได้รับการสนันสนุน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่ และ สามารถพัฒนาสู่โครงการต้นแบบระดับประเทศได้ วัตถุประสงค์โครงการ 5

6 4.เป็นกลไกการสนับสนุนส่งเสริมให้รัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การลงทุนด้านพลังงานของประเทศ 5.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้าง เครือข่ายและความร่วมมือระดับพื้นที่ 6.เพื่อศึกษากลไกการจัดตั้งกองทุนพลังงานชุมชนที่มีความ เหมาะสมสำหรับประเทศไทย วัตถุประสงค์โครงการ 6

7 เป็นการสนับสนุนเงินบางส่วน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน รวมกลุ่มกัน ในการร่วมลงทุนเพื่อผลิตพลังงานทั้งความร้อนและ ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในชุมชน มีการบริหาร จัดการวัตถุดิบและพลังงานที่ผลิตได้เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 1.เป้าหมายการดำเนินการไม่น้อยกว่า 25 โครงการ ทั่วประเทศ 2.มีกำลังการผลิตพลังงานรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 300 kW (ไฟฟ้าหรือเทียบเท่า) 3.เงินสนับสนุนรวม 47 ล้านบาท 4.สำนักงานพลังงานจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการร่วมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายในจังหวัด รูปแบบการดำเนินงานโครงการ 7

8 5. อัตราการสนับสนุน ให้เงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ลักษณะ โครงการที่เข้าร่วมและดุลพินิจของคณะทำงานกำกับฯ โดยผู้เข้าร่วม โครงการจะต้องสามารถลงทุนในส่วนที่เหลือได้ เงินสนับสนุน จากกระทรวง พลังงาน 8 วงเงินรวม ทั้งหมด เงินลงทุนของ ชุมชน

9 เงินสนับสนุนจาก กระทรวงพลังงาน 9 วงเงินรวมทั้งหมด เงินลงทุนของชุมชน 30 % 100 %70 % โครงการ ก. 7 แสนบาท 1 ล้านบาท 3 แสนบาท

10 เงินสนับสนุนจาก กระทรวงพลังงาน 10 วงเงินรวมทั้งหมด เงินลงทุนของชุมชน 50 % 100 %50 % โครงการ ข. 3.5 ล้านบาท7 ล้านบาท3.5 ล้านบาท 4 ล้านบาท3 ล้านบาท

11 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง : 11  คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองฯ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานพลังงานจังหวัด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองโครงการส่งเสริม การผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน 12  พิจารณาและอนุมัติเกณฑ์ในการคัดเลือกและการให้การสนับสนุน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน  พิจารณากลั่นกรองโครงการ และกำกับทิศทางการพัฒนาการ ลงทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเป็นรายโครงการ  สนับสนุนข้อมูลต่างๆรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน  พิจารณาให้ความเห็นและคำแนะนำ หรือคำปรึกษา เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

13 คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองโครงการส่งเสริม การผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (ต่อ) 13  ติดตาม ประเมินผล และตรวจรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการ ผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

14 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 14  ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพลังงาน จังหวัด คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองฯ  ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การสนับสนุนโครงการ  ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

15 สำนักงานพลังงานจังหวัด 15  ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  แนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ประสานการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้เข้าร่วมโครงการ  ติดตามและประเมินโครงการในระหว่างการดำเนินการ ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่แต่ละ โครงการได้กำหนดไว้  ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16  ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  รวบรวมเอกสารการสมัครขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งพิจารณาคัดกรอง โครงการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  สรุปผลการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุน งบประมาณเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำบันทึก ข้อตกลงร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการที่ได้รับ คัดเลือก  ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

17 รายชื่อตัวแทนที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 17

18 18 รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร , โทรสาร ดร. ชินพงษ์ วังใน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร , โทรสาร

19 19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร , โทรสาร

20 20 รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร , ผศ.ดร. ขวัญชัย ไกรทอง ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร , ,

21 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ , โทรสาร

22 22


ดาวน์โหลด ppt 1. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ รูปแบบการดำเนินงานโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหา 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google