งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน

2 โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ รูปแบบการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

3 เนื้อหา รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ
รูปแบบการดำเนินงานโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4 รายละเอียดโครงการ “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (Community ESCO Fund)” เป็นหนึ่งในโครงการของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนงานโครงการด้านพลังงานทดแทน

5 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่ โครงการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนที่ได้รับการสนันสนุน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่ และสามารถพัฒนาสู่โครงการต้นแบบระดับประเทศได้

6 วัตถุประสงค์โครงการ เป็นกลไกการสนับสนุนส่งเสริมให้รัฐบาลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนด้านพลังงานของประเทศ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อศึกษากลไกการจัดตั้งกองทุนพลังงานชุมชนที่มีความเหมาะสมสำหรับประเทศไทย

7 รูปแบบการดำเนินงานโครงการ
เป็นการสนับสนุนเงินบางส่วน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน ในการร่วมลงทุนเพื่อผลิตพลังงานทั้งความร้อนและไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในชุมชน มีการบริหารจัดการวัตถุดิบและพลังงานที่ผลิตได้เพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน เป้าหมายการดำเนินการไม่น้อยกว่า 25 โครงการ ทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตพลังงานรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 300 kW (ไฟฟ้าหรือเทียบเท่า) เงินสนับสนุนรวม 47 ล้านบาท สำนักงานพลังงานจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายในจังหวัด

8 เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
5. อัตราการสนับสนุน ให้เงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ลักษณะโครงการที่เข้าร่วมและดุลพินิจของคณะทำงานกำกับฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถลงทุนในส่วนที่เหลือได้ เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน วงเงินรวมทั้งหมด เงินลงทุนของชุมชน

9 เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
โครงการ ก. เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน วงเงินรวมทั้งหมด เงินลงทุนของชุมชน 100 % 30 % 70 % 1 ล้านบาท 3 แสนบาท 7 แสนบาท

10 เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
โครงการ ข. เงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน วงเงินรวมทั้งหมด เงินลงทุนของชุมชน 100 % 50 % 50 % 7 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท

11 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง :
คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
พิจารณาและอนุมัติเกณฑ์ในการคัดเลือกและการให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน พิจารณากลั่นกรองโครงการ และกำกับทิศทางการพัฒนาการลงทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเป็นรายโครงการ สนับสนุนข้อมูลต่างๆรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน พิจารณาให้ความเห็นและคำแนะนำ หรือคำปรึกษา เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

13 คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (ต่อ)
ติดตาม ประเมินผล และตรวจรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน

14 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัด คณะทำงานกำกับและกลั่นกรองฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสนับสนุนโครงการ ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

15 สำนักงานพลังงานจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประสานการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ติดตามและประเมินโครงการในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่แต่ละโครงการได้กำหนดไว้ ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ รวบรวมเอกสารการสมัครขอรับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งพิจารณาคัดกรองโครงการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง สรุปผลการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการที่ได้รับคัดเลือก ร่วมตรวจรับงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

17 รายชื่อตัวแทนที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ

18 รายชื่อที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร , โทรสาร ดร. ชินพงษ์ วังใน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร , โทรสาร

19 รายชื่อที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร , โทรสาร

20 รายชื่อที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร , ผศ.ดร. ขวัญชัย ไกรทอง ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร , ,

21 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
“โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ , โทรสาร

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google