งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม CoP “ รักษ์ป่าศึกษาธรรมชาติ ” อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 8 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม CoP “ รักษ์ป่าศึกษาธรรมชาติ ” อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 8 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม CoP “ รักษ์ป่าศึกษาธรรมชาติ ” อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 8 กันยายน 2553

2 กิจกรรมที่ทำ 1. ฟังการบรรยาย 2. เดินศึกษาระบบนิเวศป่า ชายเลน 3. ปลูกไม้ชายเลน ได้แก่ โกงกางใบเล็ก แสม ถั่วขาว โปร่ง แซมในป่า ชายเลนที่เสื่อมโทรม รวม 150 ต้น

3

4

5

6

7

8

9 ประโยชน์ที่ได้รับ  ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูให้ดีขึ้น  ได้รับความรู้จากการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลในการจัดทำกรณีศึกษา สำหรับการเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม CoP “ รักษ์ป่าศึกษาธรรมชาติ ” อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ 8 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google