งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ชลประทาน นครปฐม สำนักชลประทานที่ 13. ที่ ตั้ง • เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 • โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ชลประทาน นครปฐม สำนักชลประทานที่ 13. ที่ ตั้ง • เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 • โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ชลประทาน นครปฐม สำนักชลประทานที่ 13

2 ที่ ตั้ง • เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 • โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872 • แฟกซ์ : 0-3426-2257, 0-3426-2296, 0- 3426-2297

3 • ข้าราชการจำนวน 7 คน • ลูกจ้างประจำ 14 คน

4 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม พื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ ประกอบด้วย 7 อำเภอ •1. อำเภอเมือง •2. อำเภอ กำแพงแสน •3. อำเภอดอนตูม •4. อำเภอบางเลน •5. อำเภอนครชัย ศรี •6. อำเภอพุทธ มณฑล •7. อำเภอสาม พราน เมือ ง กำแพง แสน ดอน ตู ม บาง เล น นคร ชัย ศรี พุทธ มณ ฑล สาม พรา น

5 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัด สุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัด สมุทรสาคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี สุพรร ณบุ รี สมุทรส าคร นนทบุรี กรุงเทพม หานคร ราชบุรี กาญจน บุรี

6 โครงการส่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม ประกอบด้วย 8 โครงการ โครงการส่งน้ำฯ พระ ยาบรรลือ โครงการส่งน้ำฯ พระพิมล โครงการส่งน้ำฯ ภาษีเจริญ โครงการส่งน้ำฯ บางเลน โครงการส่งน้ำฯ พนมทวน โครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน โครงการส่งน้ำฯ นครปฐม โครงการส่งน้ำฯ นครชุม

7 รายชื่อโครงการ สำนัก ชลประทานที่ 13 ( ฝั่งขวาแม่ น้ำท่าจีน ) พื้นที่ ( ไร่ ) สำนัก ชลประทานที่ 11 ( ฝั่งซ้ายแม่ น้ำท่าจีน ) พื้นที่ ( ไร่ ) รวม ( ไร่ ) คิดเป็นร้อยละของ พื้นที่จังหวัด % 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พนมทวน 49,534- 3.66 2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางเลน 224,200- 16.54 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กำแพงแสน 210,310- 15.52 4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครชุม 47,600- 3.51 5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครปฐม 266,810- 19.69 6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ -86,445 6.38 7. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระพิมล -117,240 8.65 8. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ภาษีเจริญ -34,487 2.54 รวม 798,454238,172 1,036,62 6 * 76.49 หมายเหตุ 1. พื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1,355,204 ไร่ 2. * พื้นที่ชลประทานของโครงการฯ ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งรวมกับพื้นที่ จัดรูปที่ดินแล้ว มี จำนวนทั้งสิ้น 1,036,626 ไร่ โครงการส่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัด นครปฐม

8 ภารกิจหลักที่ปฏิบัติ 1. เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดให้ สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำของกรมฯ 2. ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ และ ภาคเอกชน 3. ติดตาม เร่งรัด งานชลประทานทุกๆ ด้านในเขตพื้นที่ จังหวัดให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 4. จัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัด 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการชลประทาน

9 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงาน อื่น 1. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจที่ถ่ายโอน แล้วให้แก่ อปท.

10 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงาน อื่น ( ต่อ ) 2. การเป็นตัวแทนกรมชลประทานร่วมเป็น คณะกรรมการหรือคณะทำงานจังหวัด

11 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงาน อื่น ( ต่อ ) 3. การประสานงานและมวล ชลสัมพันธ์ 4. การรายงานผลการบริหาร จัดการน้ำ ทาง Web Site

12 ภารกิจเพื่อเสริมศักยภาพ โครงการหรืออื่นๆ 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

13 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่ น้ำท่าจีนเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ภารกิจเพื่อเสริมศักยภาพ โครงการหรืออื่นๆ ( ต่อ )

14 งานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองเจ้าพ่อ งบประมาณ 6.299 ล้านบาท 2. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหน้าวัดบางช้างใต้ งบประมาณ 6.375 ล้านบาท 3. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่เชี้ยง งบประมาณ 10.723 ล้านบาท 4. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่อิ้น งบประมาณ 7.740 ล้านบาท 5. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี งบประมาณ 10.170 ล้านบาท 6. งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล งบประมาณ 6.862 ล้านบาท

15 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน 1. ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานโครงการงบประมาณ 3.00 ล้านบาท 2. ซ่อมแซมระบบระบายน้ำงบประมาณ 1.00 ล้านบาท 3. ซ่อมแซมคลังพัสดุงบประมาณ 1.50 ล้านบาท 4. ซ่อมแซมระบบประปางบประมาณ 0.50 ล้านบาท 5. ซ่อมแซมคลอง ๑ R-1L-5L กม. ๘ + ๐๐๐ ถึง กม. ๑๑ + ๗๑๔ งบประมาณ 2.50 ล้านบาท 6. ซ่อมแซมท่อลอดคลอง ดอนตาแก้ว งบประมาณ 1.00 ล้านบาท 7. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10L-2L เป็นช่วงๆ งบประมาณ 1.00 ล้านบาท 8. ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 11L-2L ( ช่วง 2) งบประมาณ 2.50 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ทั้งโครงการ 83% (30 มิ. ย.56) งานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ )

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ชลประทาน นครปฐม สำนักชลประทานที่ 13. ที่ ตั้ง • เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 • โทรศัพท์ : 0-3426-1556, 0-3429-0872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google