งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67 หนองหญ้าปล้อง 1110011 ชะอำ 11100131184.61 ท่ายาง 000181794.44 บ้านลาด 2210066 บ้านแหลม 2210012 100 แก่งกระจาน 00033100 รวม 15 100111103 92.79 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87 )

2 10,990 ราย ( รพ. ค่าย 60 ราย ) รพท. 3,170 รพ. เขาย้อย 800 รพ. หนองฯ 420 รพ. ชะอำ 1,400 รพ. ท่ายาง 2,130 รพ. บ้านลาด 630 รพ. บ้าน แหลม 2,000 รพ. แก่ง 380

3 โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ( คน ) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป้าหมายฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละเป้าหมายฉีดแล้วร้อยละ พระจอมเกล้า 235000.00%82000.00%55600.00% เขาย้อย 31500.00%48500.00%15500.00% หนองหญ้าปล้อง 16200.00%258 0.00%12000.00% ชะอำ 115032528.26%250176.80%22200.00% ท่ายาง 146800.00%66200.00%27200.00% บ้านลาด 57327948.69%543259.3%18200.00% บ้านแหลม 130000.00%70000.00%18200.00% แก่งกระจาน 2558934.90%12554.00%18200.00% ค่ายรามฯ 3000.00%3000.00%7000.00% สสจ. เพชรบุรี 13000.00% รวม 76036939.11%3387220.65%207100.00%

4

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2553-2554 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2549- 2553) จำน วน

6 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 2 มค. ถึง 26 พค.54

7 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายอำเภอ

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตาม วันเริ่มป่วย ) เพื่อการควบคุม ณ 2 มค. ถึง 26 พค.54

9 รพ. สต. หนอกจอก สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 1819202122 บ่อพันงู 1131111 1 พค./2 3 พค./1 10 พค 17 พค 25 พค 30 พค

10

11

12 รพ. สต. หนอง จอก สัปดาห์ 3-9 10-1617-2324-30 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 5-11 12-1819-25 26-2 กค.54 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 14151617181920212223242526 หนองจิก 9 312 2 28,29,30 เมย. 5 พค 8 พค 2 ราย 30 พค,1 มิย. 22 วัน

13

14 รพ. สต. มาบปลาเค้า สัปดาห์ 10-1617-2324-30 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 5-11 12-1819-25 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 1516171819202122232425 ตาลกงพัฒนา 131 3 24 เมย 1,2,5 พค. 14 พค 25 พค 1 ราย 27 พค. 2 ราย 20 วัน

15

16 รพ. ท่ายาง สัปดาห์ 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 5-11 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 181920212223 ท่ายาง 113 1 2 พค 8,11, 12 พค. 23 พค 20 วัน

17 2 พค 8 พค. 11,12 พค. 400 เมตร 23 พค

18 รพ. ท่ายาง สัปดาห์ 24-30 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 5-11 12-1819-25 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 171819202122232425 หนองแฟบ 5 35 15 พค. 3 ราย 24 พค. 2 ราย 27 พค. 2 ราย 28 พค. 1 ราย

19

20 สอ. หนองศาลา สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 1-7 พค.54 8-14 15-2122-28 29-4 มิย.54 5-11 181920212223 ข่อยกลึงคุม 8 211 8 พค 9 พค. 20พค20พค 23พค23พค 15 วัน

21 ราย 1 ป่วย 8 พค ราย 4 ป่วย 23 พค

22 รพ. สต. ไร่โคก สัปดาห์ 3-9 10-1617-2324-30 1-7 พค.54 8-14 15-21 ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หมู่ที่ 14151617181920 นาน้ำพุ 3 1112 21 เมย 23 เมย 7 พค 10 พค 14 พค 15,19 วัน

23

24 1. สถานการณ์เกิดโรคในพื้นที่ 2.Spot map 3. แหล่งโรค ค่าดัชนีลูกน้ำ 4. กิจกรรมการควบคุม 5. ปัจจัย / สาเหตุที่ไม่สามารถ ควบคุมให้สงบได้ 6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. สถานการณ์เกิดโรคในพื้นที่ 2.Spot map 3. แหล่งโรค ค่าดัชนีลูกน้ำ 4. กิจกรรมการควบคุม 5. ปัจจัย / สาเหตุที่ไม่สามารถ ควบคุมให้สงบได้ 6. แนวทางการแก้ไขปัญหา ประเด็น พิจารณา


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต. ค. 52 – พ. ค. 53 เป้าหมา ย ผลงานร้อยละเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ พระจอมเกล้า 99100464291.30 เขาย้อย 000121191.67.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google