งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) น้ำหนัก : ร้อยละ 2 หน่วยวัด : ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) น้ำหนัก : ร้อยละ 2 หน่วยวัด : ระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) น้ำหนัก : ร้อยละ 2 หน่วยวัด : ระดับ คำอธิบาย : • วัดผลสำเร็จจากร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ของการบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 โดยเปรียบเทียบผล การดำเนินงานกับเป้าหมาย ของตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการภายใต้ผลผลิต ที่กำหนดไว้ในเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 ของ จังหวัด

2 2 ตารางและสูตร การคำนวณ : ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย )

3 3 ตารางและสูตรการ คำนวณ : ( ต่อ ) โดยที่ : W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับแต่ละตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการภายใต้ผลผลิต และผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการในแต่ละผลผลิต เท่ากับ 1 SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมาย ที่กำหนด i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการในแต่ละ ผลผลิต ; 1, 2,…, i

4 4 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1  (W i x SM i ) = 1 2  (W i x SM i ) = 2 3  (W i x SM i ) = 3 4  (W i x SM i ) = 4 5  (W i x SM i ) = 5 เกณฑ์การให้ คะแนน :

5 5 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) เงื่อนไข : 1. กรณีที่จังหวัดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ เปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้ผลผลิตที่กำหนดไว้ตาม เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 จังหวัดจะต้องประเมินผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ 2. กรณีที่จังหวัดใดมีตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดที่ซ้ำซ้อนกับ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด หรือตัวชี้วัดอื่นตามกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด จังหวัดไม่ ต้องประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว หมายเหตุ : การกำหนดน้ำหนักที่จัดสรรให้แต่ละตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการภายใต้ผลผลิต ให้ถ่วงน้ำหนักตามลำดับ ความสำคัญของกิจกรรม / โครงการ หากไม่ระบุน้ำหนัก ให้ ถือว่าทุกตัวชี้วัดกิจกรรม / โครงการภายใต้ผลผลิตมี น้ำหนักเท่ากัน

6 6 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) แบบฟอร์มการ รายงานผล :

7 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) ตัวอย่าง : จังหวัด ก. มีรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ตามแบบรายงาน สงป. 301 ดังนี้

8 8 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) ดังนั้น จังหวัด ก. มีระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ) ดัง แสดงในตาราง

9

10 Contact Person โทรศัพท์ E-mail นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ 0-2231-3011 ต่อ 300 Somchai@tris.co.th นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร 0-2231-3011 ต่อ 303 Thawatchai@tris.co.t h นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ นางสาวบงกช นุตพงษ์ 0-2231-3011 ต่อ 324 0-2231-3011 ต่อ 312 Sarnsoen@tris.co.th Bongkot@tris.co.th Fax:0-2231-3680, 0-2231-3682 Website:www.tris.co.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของ จังหวัด ( ตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ) น้ำหนัก : ร้อยละ 2 หน่วยวัด : ระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google